FANDOM
Title page


Αποδεικτικό αναβάθμισης εγγράφου

Υπεύθυνος για τη σύσταση του έγγραφου

Στο συγκεκριμένο έγγραφο καταγράφεται ένα κείμενο εκπαίδευσης της ενότητας «Καταχώρηση ΠΥ» στο πλαίσιο έργου πιστοποίησης για την εφαρμογή «Δημόσια Λογιστική (W)» της OTS Α.Ε.

Υπεύθυνος για τη δημιουργία και την εξέλιξη του εγγράφου είναι η Καρκαλή Ιουλία. Αυτό το έγγραφο αναβαθμίζεται συνεχώς μέχρι να ελεγχτεί και να είναι ελεύθερο προς ανάγνωση. Ο επόμενος πίνακας δείχνει την ιστορία του εγγράφου.

Ημ/νία Συγγραφέας Version Λόγος αλλαγής Κατάσταση Έχει ελεγχθεί από Ημ/νία Ελεύθερο προς ανάγνωση
20.05.2008 Ιουλία Καρκαλή 0.1 Αρχική Version Σε εξέλιξη      
               

 
 
 
CD03 Καταχώρηση ΠΥ
Εφαρμογή «Δημόσια Λογιστική (W)» OTS A.E.

Version 0.1

1. Επιχειρησιακή λογική-Καταχώριση Προϋπολογισμού

Αρχή του Προϋπολογισμού

Η νομική πλευρά του προϋπολογισμού είναι η Διοικητική πράξη με την οποία προσδιορίζονται τα έσοδα και τα έξοδα των οργανισμών (Δήμων-Κοινοτήτων/Ν.Π.Δ.Δ, ΝΑ, ΔΕΥΑ, κτλ) για κάθε οικονομικό έτος .(άρθρα 215 ΠΔ 410/95 και 1 παρ. 1 ΒΔ 17/5-15/6/1959)/ (ΝΔ 496/74 - άρθρο 3 – παρ.1).

Η τεχνική πλευρά του προϋπολογισμού είναι μία κατάσταση λογαριασμών, όπου συντονίζονται με κάθετη παρουσίαση τα ποσά των εσόδων τα οποία υπολογίζει να εισπράξει ο οργανισμός στο επόμενο οικονομικό έτος και τα ποσά των εξόδων που σχεδιάζει να πραγματοποιήσει στην ίδια οικονομική χρήση. Το ύψος του ΠΥ ανάμεσα στα έξοδα και τα έσοδα ενός οργανισμού πρέπει να είναι πάντα ισοσκελισμένος.

Το ζεύγος των λογαριασμών τάξεως 02 (χρεωστικοί) - (λογαριασμοί εξόδων) και 06 (πιστωτικοί) – (λογαριασμοί εσόδων) αποτελούν το σύστημα των λογαριασμών του Δημόσιου Λογιστικού, που με την εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου, εξασφαλίζει την απεικόνιση του Π/Υ, την παρακολούθηση των μεταβολών ,της εκτέλεσης αυτού καθώς και του απολογισμού.

Κατάρτιση Προϋπολογισμού

Τα έσοδα και τα έξοδα ταξινομούνται στον Π/Υ, κατ’ είδος, ομάδες και κατηγορίες, ανάλογα με την αιτία και τη φύση τους, σε κωδικούς αριθμούς.

Αρχές που διέπουν την κατάρτιση του προϋπολογισμού:

 • Αρχή της καθολικότητας
 • Αρχή της ενότητας
 • Αρχή της σαφήνειας
 • Αρχή της ειδικότητας
 • Αρχή της ειλικρίνειας και ακρίβειας
 • Αρχή της συντηρητικότητας

Έννοια και διάκριση εσόδων

Ο.Τ.Α.

Ως έσοδα προϋπολογισμού θεωρούνται τα ποσά που θα βεβαιθούνε κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Τα βεβαιωμένα έσοδα ενός οργανισμού υπολογίζονται μόνο στον ΠΥ του αντιστοίχου οικονομικού έτους.

Τα εισπραττόμενα κατά το ίδιο έτος ποσά, τα οποία προέρχονται από έσοδα που βεβαιώθηκαν σε προηγούμενα οικονομικά έτη (άρθρο 3 ΒΔ 17/5-15/6/1959) διακρίνονται σε :

 • Τακτικά έσοδα
 • Έκτακτα έσοδα
 • Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά.
 • Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε.
 • Εισπράξεις υπερ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων
 • Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης

Ν.Π.Δ.Δ.

Έσοδο είναι κάθε χρηματικό ποσό που περιέρχεται νόμιμα στο Ν.Π.Δ.Δ. και αυξάνει το ταμιακό ενεργητικό του.

Τα έσοδα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Αυτές είναι:

Τακτικά έσοδα: θεωρούνται όσα επαναλαμβάνονται κατά τρόπο περιοδικό επί σειρά ετών (δεν επηρεάζουν την καθαρή περιουσία)

Έκτακτα έσοδα: θεωρούνται όσα προβλέπονται για την κάλυψη εκτάκτων ή ειδικών αναγκών και ο σκοπός για τον οποίο έχουν προβλεφθεί εξαντλείται με την εφάπαξ ή βραχυχρόνια χρησιμοποίηση σχετικών πόρων (επηρεάζουν την καθαρή περιουσία, είτε στο παθητικό της, π.χ. δάνεια, είτε στο ενεργητικό της, π.χ. εκποίηση ακινήτων).

Έννοια και διάκριση εξόδων

Ο.Τ.Α.

Έξοδα του προϋπολογισμού θεωρούνται οι υποχρεώσεις του δήμου ή της κοινότητας προς τρίτους, οι οποίες καθίστανται απαιτητές κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αφορά ο προϋπολογισμός. (άρθρο 1 παρ.3 17/5-15/6/1959).

Οι δαπάνες διακρίνονται σε:

 • Λειτουργικές δαπάνες χρήσης
 • Επενδύσεις
 • Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
 • Αποθεματικό

Ν.Π.Δ.Δ.

Έξοδο είναι κάθε δαπάνη που γίνεται νόμιμα από το νομικό πρόσωπο.

Τα έξοδα είναι δύο κατηγοριών:

Τακτικά έξοδα: θεωρούνται όσα εμφανίζονται στον Π/Υ περιοδικά επί σειρά ετών.

Έκτακτα έξοδα: θεωρούνται όσα δεν εμφανίζονται περιοδικά, αλλά περιορίζονται για την εκτέλεση βραχυχρόνιου προγράμματος ή για την κάλυψη εφάπαξ αναγκών, άσχετα αν αντιμετωπίζονται από τακτικούς ή έκτακτους πόρους.


2. Καταχώρηση ΠΥ στο πρόγραμμα ΔΛ (W)

Προαπαιτούμενα για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού

Για την κατάρτιση του ΠΥ στο πρόγραμμα της OTS προαπαιτούνται διάφορες εργασίες. Αυτές είναι:

1. Δημιουργία χρήση στο πρόγραμμα για το οικονομικό έτος που αναφέρεται η κατάρτιση του προϋπολογισμού

2. Μεταφορά Λογιστικού σχεδίου (ΛΣ) του προηγούμενου έτους και δημιουργία νέων λογαριασμών.

3. Μεταφορά οικονομικών στοιχείων προηγούμενου οικονομικού έτους.

Μεταφορά στοιχείων προηγούμενων ετών

Για την μεταφορά οικονομικών στοιχείων προηγούμενων οικονομικών ετών, ακολουθείτε η εξής διαδικασία:

1. Επιλέγετε: Έξοδα  Λογαριασμοί Εξόδων  ώστε να εμφανιστεί το ευρετήριο των λογαριασμών εξόδων ή Έσοδα  Λογαριασμοί Εσόδων  ώστε να εμφανιστεί το ευρετήριο των λογαριασμών εσόδων

2. Με αριστερό μονό κλικ στο εικονίδιο

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 02.png

Μεταφορά από προηγούμενη χρήση εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 03.png

3. Κάνετε κλικ στο πεδίο Προηγούμενη Χρήση και επιλέγετε την χρήση που

σας ενδιαφέρει. Τα οικονομικά στοιχεία αυτά ενημερώνουνε τα αντίστοιχα

πεδία της καρτέλας γενικών στοιχείων του κάθε λογαριασμού, όπως

εμφανίζετε στην εικόνα ΧΧ

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 04.png

Εικόνα ΧΧ: Στοιχεία προηγούμενων οικονομικών ετών

4. Κάνετε κλικ στο πεδίο Προ – Προηγούμενη Χρήση και επιλέγετε την προ-προηγούμενη χρήση από την οποία θέλετε να μεταφέρετε τα απολογιστικά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία θα ενημερώσουν την καρτέλα γενικών στοιχείων του λογαριασμού για τα έξοδα:

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 05.png

και αντίστοιχα για τα έσοδα:

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 06.png

.

5. Τα πεδία Μεταφορά Εισπραχθέντων στα Βεβαιωθέντα (ώστε να ενημερωθεί το πεδίο που βρίσκεται στην καρτέλα γενικών στοιχείων του λογαριασμού, με τα Εισπραχθέντα και όχι με τα Βεβαιωθέντα της προηγούμενης χρήσης) και Μεταφορά Ενταλθέντα και Προπληρωθέντα τα τσεκάρουμε (δηλαδή εμφανίζεται με την μορφή

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 07.png

/

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 08.png

). Ένα πεδίο το τσεκάρουμε κάνοντας κλικ με το ποντίκι πάνω στο πεδίο.

6. Κάνετε κλικ στο κουμπί Έναρξη για να ξεκινήσει η διαδικασία μεταφοράς των στοιχείων.

Καταχώρηση προτεινόμενου Προϋπολογισμού

Για να καταχωρήσετε τον προτεινόμενο Π/Υ, διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η καταχώρηση του προτεινόμενου προϋπολογισμού ΔΕΝ δημιουργεί λογιστικά άρθρα.

Καταχώρηση Προτεινόμενου ΠΥ Εξόδων

1. Επιλέγετε: Έξοδα  Λογαριασμοί Εξόδων  ώστε να εμφανιστεί το ευρετήριο όλων των λογαριασμών εξόδων.

2. Κάνετε διπλό κλικ πάνω στον πρώτο λογαριασμό του ευρετηρίου, έτσι ώστε να εμφανιστεί η καρτέλα του.

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 09.png

3. Κάνετε κλικ στο πεδίο Προτεινόμενος και πληκτρολογείτε το ποσό της πρότασης στον συγκεκριμένο λογαριασμό.

4. Κάνετε κλικ στο εικονίδιο

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 10.png

Αποθήκευση.

5. Στην συνέχεια επιλέγετε το πλήκτρο F8 (ή το εικονίδιο

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 11.png

Επόμενος Λογαριασμός)για να προχωρήσετε στον επόμενο λογαριασμό.

6. Με την ίδια διαδικασία ενημερώνεται έναν – έναν όλους τους λογαριασμούς.

Καταχώριση Προτεινόμενου ΠΥ Εσόδων

1. Επιλέγετε: Έσοδα  Λογαριασμοί Εσόδων  ώστε να εμφανιστεί το ευρετήριο όλων των λογαριασμών εσόδων. Κάνετε διπλό κλικ πάνω στον πρώτο λογαριασμό του ευρετηρίου, έτσι ώστε να εμφανιστεί η καρτέλα του.

2. Κάνετε κλικ στο πεδίο Προτεινόμενος και πληκτρολογείτε το ποσό της πρότασης στον συγκεκριμένο λογαριασμό.

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 12.png

3. Μόλις καταχωρήσετε τον προτεινόμενο κάνετε κλικ στο εικονίδιο

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 13.png

Αποθήκευση.

4. Στην συνέχεια επιλέγετε το πλήκτρο F8 (ή το εικονίδιο

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 14.png

Επόμενος Λογαριασμός) για να προχωρήσετε στον επόμενο λογαριασμό.

5. Με την ίδια διαδικασία ενημερώνεται έναν – έναν όλους τους λογαριασμούς.

.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την καταχώρηση του προτεινόμενου θα πρέπει να γνωρίζετε τα παρακάτω:

 • Η καταχώρηση του προτεινόμενου γίνεται στον τελευταίο βαθμό. Οι υπόλοιποι βαθμοί ενημερώνονται αυτόματα με το άθροισμα των προηγούμενων.
 • Το πλήκτρο F8 (ή το εικονίδιο
File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 15.png

) οδηγεί τον χρήστη στην επόμενη εγγραφή.

 • Το πλήκτρο F7 (ή το εικονίδιο
File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 16.png

) οδηγεί τον χρήστη στην προηγούμενη εγγραφή. Για την επιστροφή στο ευρετήριο των λογαριασμών κάνετε κλικ στο εικονίδιο

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 17.png

Ευρετήριο.

Εκτύπωση Προτεινόμενου ΠΥ

Η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής:

1. Επιλέγετε: Εκτυπώσεις  Εκτυπώσεις  Εκτυπώσεις Συστήματος  Προϋπολογισμοί  Προϋπολογισμοί των Ο.Τ.Α.

2. Επιλέγετε έσοδα ή έξοδα και το επίπεδο των ΚΑΕ.

3. Στο πεδίο Είδος Προϋπολογισμού επιλέγετε τον Βασικό Τύπο.

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 18.png

4. Μόλις ολοκληρώσετε την ενημέρωση των φίλτρων κάνετε κλικ στο εικονίδιο

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 19.png

Ανανέωση για να εμφανιστούν τα στοιχεία σύμφωνα με τα φίλτρα που ορίσατε στην οθόνη σας.

5. Στην συνέχεια κάνετε κλικ στο εικονίδιο

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 20.png

Εκτύπωση και εμφανίζετε το παράθυρο διαλόγου του εκτυπωτή όπου κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ για να εκτυπώσετε τον Π/Υ.

Καταχώρηση Εγκεκριμένου ΠΥ

Αμέσως μετά την έγκριση του προϋπολογισμού θα πρέπει να ενημερωθεί το πρόγραμμα με τα ποσά που εγκρίθηκαν και στην συνέχεια να δημιουργηθούν και τα αντίστοιχα λογιστικά άρθρα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν δύο εργασίες: η πρώτη είναι η μεταφορά του προτεινόμενου προϋπολογισμού στον εγκεκριμένο (σε περίπτωση που ο προτεινόμενος είναι ίσος με τον εγκεκριμένο) και η οριστικοποίηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού που ουσιαστικά δημιουργεί τα Λ.Α. που απαιτούνται.

Η διαδικασία που αυτή είναι δυνατό να γίνει είτε από το Έσοδα, είτε από τα Έξοδα.

Μεταφορά του Προτεινόμενου ΠΥ στον Εγκεκριμένο

1. Επιλέγετε: Έξοδα  Λογαριασμοί Εξόδων Έσοδα  Λογαριασμοί Εσόδων) ώστε να εμφανιστεί το ευρετήριο των λογαριασμών εξόδων.

2. Εφόσον ο προτεινόμενος συμφωνεί με τον εγκεκριμένο κάνετε κλικ στο εικονίδιο

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 21.png

Μεταφορά σε Εγκεκριμένο. Αμέσως μετά εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα: «Η διαδικασία αυτή μεταφέρει τα ποσά του προτεινόμενου στον εγκεκριμένο, τόσο για τα έξοδα όσο και για τα έσοδα. Είσθε σίγουροι για την μεταφορά στον εγκεκριμένο;»

3. Επιλέγετε ΝΑΙ για να μεταφερθούν αυτόματα τα ποσά του προτεινόμενου στον εγκεκριμένο Π/Υ και ΟΧΙ για την ακύρωση της διαδικασίας.

4. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα ποσά του Προτεινόμενου μεταφέρονται και στη στήλη Εγκεκριμένος όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη:

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 22.png

Οριστικοποίηση Προϋπολογισμού

Για να γίνει η οριστικοποίηση του Προϋπολογισμού απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν οι εξής κινήσεις Δ.Λ. :

 • Τύπος κίνησης ΠΡΟΤΑΣΗ με Πίστωση Λογαριασμού 06.00 και Χρέωση Λογαριασμού 02.00 και Επηρεαζόμενο Πεδίο Συνόλων «Προτεινόμενα».
 • Τύπος κίνησης ΕΓΚΡΙΣΗ με Πίστωση Λογαριασμού 06.10 και Χρέωση Λογαριασμού 02.10 και Επηρεαζόμενο Πεδίο Συνόλων «Εγκεκριμένα».

Για να οριστικοποιήσετε τον Π/Υ, η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής:

1. Επιλέγετε: Έξοδα  Λογαριασμοί Εξόδων Έσοδα  Λογαριασμοί Εσόδων).

2. Κάνετε κλικ στο εικονίδιο

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 23.png

Αρθρα Προϋπολογισμού. Εμφανίζεται η παράκατω οθόνη:

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 24.png

3. Ενημερώνετε τα πεδία ανάλογα με τα στοιχεία που σας ζητούνται.

4. Τέλος κάνετε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

5. Η διαδικασία αυτή δημιουργεί δύο Λογιστικά. Άρθρα. Το Λ.Α. της Πρότασης και το αντίστοιχο της Έγκρισης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο προϋπολογισμός να είναι ισοσκελισμένος. Σε διαφορετική περίπτωση θα εμφανιστεί το μήνυμα :

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 25.png

Λογιστικά άρθρα Προϋπολογισμού

Για να εμφανίσετε τα Λ.Α. του Π/Υ, η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής:

1. Επιλέγετε: Λογιστική  Λογιστικά Άρθρα

2. Για να δείτε το Λ.Α. της Πρότασης/Έγκρισης, στο πεδίο Τύπος Κίνησης επιλέγετε την τιμή ΠΡΟΤΑΣΗ,ΕΓΚΡΙΣΗ. Στο πεδίο Από Ημερομηνία και Έως Ημερομηνία ορίζετε την ημερομηνία κατάρτισης του προϋπολογισμού. Αν δεν τη θυμάστε μπορείτε απλά να πληκτρολογήσετε το χρονικό διάστημα έναρξης και λήξης που σας ενδιαφέρει. Στην συνέχεια κάνετε κλικ στο εικονίδιο

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 26.png

Ανανέωση και στην οθόνη σας θα εμφανιστεί το Λ.Α. της Πρότασης/Έγκρισης.

3. Κάνοντας διπλό κλικ ανοίγει η καρτέλα του Λ.Α..

4. Σε αυτή τη φάση τα πεδία του προτεινόμενου, εγκεκριμένου και διαμορφωμένου έχουν «κλειδωθεί» και το σύστημα δεν επιτρέπει την μεταβολή των ποσών.

Αποριστικοποίηση Προϋπολογισμού

Για να κάνετε αναίρεση της οριστικοποίησης του ΠΥ η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής :

1. Επιλέγετε: Έξοδα  Λογαριασμοί Εξόδων Έσοδα  Λογαριασμοί Εσόδων).

2. Κάνετε κλικ στο εικονίδιο

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 27.png

Αρθρα Προϋπολογισμού. Εμαφανίζεται παρακάτω οθόνη :

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 28.png

3. Τέλος κάνετε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο τέλος της διαδικασίας θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα :

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 29.png

Αν θέλετε να διατηρήσετε τα ποσά του προτεινόμενου, εγκεκριμένου ,διαμορφωμένου καθώς και τα οικονομικά στοιχεία προηγούμενης χρήσης θα κάνετε κλικ στην επιλογή ΟΧΙ .Σε διαφορετική περίπτωση ,αν θέλετε να μηδενιστούν όλα τα παραπάνω πεδία θα κάνετε κλικ στην επιλογή ΝΑΙ.

Εκτύπωση Εγκεκριμένου ΠΥ

Ο.Τ.Α

Η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής:

1. Επιλέγετε: Εκτυπώσεις  Εκτυπώσεις  Εκτυπώσεις Συστήματος  Προϋπολογισμοί  Ο.Τ.Α.

2. Επιλέγετε έσοδα ή έξοδα και το επίπεδο των ΚΑΕ για το οποίο θέλετε να πάρετε την εκτύπωση.

3. Τσεκάρετε την επιλογή Με μεταφορά στον Εγκεκριμένο

4. Επιλέγετε Έξοδα ή Έσοδα.

5. Στο πεδίο Είδος Προϋπολογισμού επιλέγετε τον Βασικό Τύπο

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 30.png

6. Μόλις ολοκληρώσετε την ενημέρωση των φίλτρων κάνετε κλικ στο εικονίδιο

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 31.png

Ανανέωση για να εμφανιστούν τα στοιχεία σύμφωνα με τα φίλτρα που ορίσατε στην οθόνη σας.

7. Στην συνέχεια κάνετε κλικ στο εικονίδιο

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 32.png

Εκτύπωση και εμφανίζετε το παράθυρο διαλόγου του εκτυπωτή όπου κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ για να εκτυπώσετε τον Π/Υ.

Αντίστοιχα από το πεδίο επιλογής είδους Π/Υ μπορείτε να επιλέξετε και τα συνοδευτικά έντυπα Π/Υ όπως Ανακεφαλαίωση Εσόδων / Εξόδων & Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση

Ν.Π.Δ.Δ.

Η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής:

Εκτυπώσεις  Εκτυπώσεις  Νέες Εκτυπώσεις  Προϋπολογισμοί  ΝΠΔΔ για εκτυπώσεις σχετικά με τον αναλυτικό και τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς και Εκτυπώσεις  Αναφορές Εφαρμογής  Γενικές για τα έντυπα ΠΚ3 και ΠΚ4 ανάλυσης και αιτιολόγησης δαπανών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η εκτύπωση για τον αναλυτικό προϋπολογισμό βρίσκεται στη διαδρομή Εκτυπώσεις  Εκτυπώσεις  Νέες Εκτυπώσεις  Προϋπολογισμοί  ΝΠΔΔ

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 33.png

Στο «είδος προϋπολογισμού» επιλέγετε Αναλυτικός Προϋπολογισμός. Επιλέγετε επίσης αν πρόκειται για έσοδα ή έξοδα. Στα πεδία σχετικά με τα επίπεδα ΚΑΕ έρχεται εξ’ ορισμού το πρώτο και το τελευταίο (δεν τα μεταβάλλετε) και στο επίπεδο άθροισης γενικών συνόλων δίνετε τιμή 5. Για την εμφάνιση των ΚΑΕ με μηδενικές τιμές, την εμφάνιση των λογαριασμών που αποτελούν το αποθεματικό (ταμειακό υπόλοιπο για τα έσοδα) και για την αλλαγή σελίδας ανά φορέα τσεκάρετε τις σχετικές επιλογές. Τέλος στα πεδία από ΚΑΕ έως ΚΑΕ δίνετε τους ΚΑΕ που σας ενδιαφέρουν. Αν δεν επιλεχθούν τιμές έρχονται εξ’ ορισμού όλοι οι ΚΑΕ.

Σημείωση: Για την εμφάνιση των λογαριασμών αποθεματικού στα έξοδα και ταμειακού υπολοίπου στα έσοδα, οι σχετικοί ΚΑΕ θα πρέπει να δηλωθούν ως αποθεματικού ή ταμειακού υπολοίπου στους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων αντίστοιχα.

Αντίστοιχα εκτυπώνονται ο Αναλυτικός Προϋπολογισμός (Εγκεκριμένος) και Αναλυτικός Προϋπολογισμός (Εγκεκριμένος/Διαμορφωμένος).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Η εκτυπώσεις για τους αναλυτικούς προϋπολογισμούς βρίσκονται στη διαδρομή Εκτυπώσεις  Εκτυπώσεις  Νέες Εκτυπώσεις  Προϋπολογισμοί  ΝΠΔΔ

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 34.png

Στο είδος προϋπολογισμού επιλέγετε Συνοπτικός Προϋπολογισμός. Επιλέγετε αν πρόκειται για έσοδα ή έξοδα. Στο πεδίο από «επίπεδο ΚΑΕ» επιλέγετε την τιμή 3, στο πεδίο «έως επίπεδο ΚΑΕ» επιλέγετε την τιμή 5 και στο «επίπεδο άθροισης γενικών συνόλων» δίνετε τιμή 5. Για την εμφάνιση των ΚΑΕ με μηδενικές τιμές ενεργοποιείτε τη σχετική επιλογή και αποτσεκάρετε την εμφάνιση Αποθεματικών (ή Ταμειακών Υπολοίπων για τα έσοδα).

Εμφανίζεται ένα παράθυρο σχετικά με την ομαδοποίηση των ΚΑΕ:

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 35.png

Η στήλη ΚΑΕ επιστρέφει τους ΚΑΕ του λογιστικού σχεδίου ανάλογα με τα παραπάνω φίλτρα που έχουν προσδιοριστεί και η στήλη ονομασία τον αντίστοιχο τίτλο των ΚΑΕ. Τα στοιχεία σε αυτές τις δύο στήλες δεν μεταβάλλονται.

Για τους κωδικούς αριθμούς που δεν επιθυμείτε να εμφανίζονται στον συνοπτικό προϋπολογισμό, κάνετε αριστερό κλικ στη στήλη ΚΑΕ. Ομαδ. και τους διαγράφετε. Για τους ΚΑΕ. που επιθυμείτε να εμφανίζονται αφήνετε την τιμή στη στήλη ΚΑΕ. Ομαδ. Για τους ΚΑΕ όπου απαιτείται ομαδοποίηση κάνετε αριστερό κλικ στη στήλη ΚΑΕ Ομαδ. και εισάγετε τον κωδικό αριθμό από το πρότυπο. Αντίστοιχα επεμβαίνετε και στη στήλη της περιγραφή ομαδοποίησης.

Για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων επιλέγετε το εικονίδιο του κεραυνού

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 36.png

. Για εκτύπωση τους επιλέγετε το εικονίδιο του εκτυπωτή

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 37.png

. Η έξοδος της πληροφορίας σε αρχείο excel επιλέγετε το εικονίδιο της δισκέτας

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 38.png

. Η εξαγωγή και η εισαγωγή του αρχείου ομαδοποίησης πραγματοποιείται με τα πλήκτρα

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 39.png

.

Παράδειγμα 1: Με βάση το πρότυπο του συνοπτικού προϋπολογισμού ο ΚΑΕ 0000 συμμετέχει σε αυτόν οπότε αφήνουμε ανεπηρέαστο το σχετικό πεδίο του ΚΑΕ Ομαδ.

Παράδειγμα 2: Με βάση το πρότυπο του συνοπτικού προϋπολογισμού ο ΚΑΕ 0220 δεν συμμετέχει σε αυτόν οπότε κάνετε αριστερό κλικ στη στήλη ΚΑΕ ομαδ. Και διαγράφετε την τιμή αυτή.

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 40.png

Παράδειγμα 3: Με βάση το πρότυπο του συνοπτικού προϋπολογισμού οι ΚΑΕ 1210 – 1240 και 1290 συμμετέχουν στον ΚΑΕ ομαδοποίησης με μορφή (1210-1240&1290) και περιγραφή «λοιπά έσοδα από τέλη και δικαιώματα». Για κάθε έναν από αυτούς (1210 …1240 …1290) κάνετε αριστερό κλικ στο πεδίο ΚΑΕ ομαδ. και δίνετε την τιμή (1210-1240&1290) και έπειτα αριστερό κλικ στο πεδίο περιγραφή ομαδ. και δίνετε την τιμή «λοιπά έσοδα από τέλη και δικαιώματα».

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 41.png

Σημείωση: Για ομαδοποιήσεις πολλών ΚΑΕ προτείνεται η χρήση της αντιγραφής και επικόλλησης με χρήση των control+c (αντιγραφή) και control+v (επικόλληση).

Αντίστοιχα εκτυπώνονται ο Συνοπτικός Πίνακας Τριετούς Προϋπολογισμού και ο Συνοπτικός Προϋπολογισμός (Εγκεκριμένος).

Εκτύπωση του Έντυπου ΠΚ3 – Έντυπο Ανάλυσης / Αιτιολόγησης Δαπανών

Για να εκτυπώσετε το έντυπο ΠΚ3, η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η εξής:

1. Επιλέγετε: Εκτυπώσεις  Αναφορές Εφαρμογής  Γενικές  Έντυπο ΠΚ3 – Έντυπο Ανάλυσης / Αιτιολόγησης Δαπανών  . Εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

2.

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 01.png

Στο πεδίο Χρήση επιλέγετε την οικονομική χρήση στην οποία αναφέρονται τα έντυπα

3. Στο πεδίο Από Λογαριασμό επιλέγετε τον λογαριασμό από τον οποίο θα ξεκινήσει η άντληση των στοιχείων

4. Στο πεδίο Έως Λογαριασμό επιλέγετε τον λογαριασμό έως τον οποίο θα ολοκληρωθεί η άντληση των στοιχείων

5. Τέλος κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Η εφαρμογή επιστρέφει τους λογαριασμούς που έχετε επιλέξει σε συγκεκριμένη μορφή. Με την επιλογή του εικονιδίου

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 42.png

δίνεται η επιλογή να εισάγετε τιμές στο πεδίο της εκτίμηση των πραγματοποιήσεων και στα πεδία της νομικής βάσης (Αριθμός, άρθρο και παράγραφος και σχόλιο).

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 43.png

Η μετακίνηση σε επόμενο λογαριασμό γίνεται με τα page up και page down. Με το εικονίδιο

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 44.png

εκτυπώνετε τα έντυπα ενώ με το εικονίδιο

File:Λογιστική Καταχώριση ΠΥ 45.png

αποθηκεύετε τα αποτελέσματα σε αρχείο excel.

Συντομογραφίες

ΛΣ   Λογιστικό σχέδιο

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.