FANDOM


המחקר מנסה לבחון באופן כללי את האופן שבו משתלב האינטרנט בחיי היום-יום שלנו, ובאופן ממוקד יותר מתייחס להשפעה של שימוש ברשת לעומת צפייה בטלוויזיה. האינטרנט בהיותו טכנולוגיה המאפשרת מגוון רחב של שימושים (והחקורים מבחינים בין השימושים בשונים של האינטרנט), נתפס בעיניי חוקרים רבים ככזה שעלול לדחוק את מקומה של הטלוויזיה בחיינו. ההיבט האמפירי של המחקר מתייחס להשפעה של האינטרנט על צפייה בטלוויזיה, תוך התייחסות למימד הזמן שבחשיפה לרשת.

ניתן להתייחס לתוצאות המחקר בשני היבטים: השפעת המדיה – נמצא כי ככל שאדם נחשף יותר לאינטרנט, כך הוא צופה יותר בטלוויזיה. במילים אחרות, קיימת התאמה מקבילה בין משתמשי אינטרנט כבדים לבין צופי טלוויזיה כבדים. מדידת הרגלי צפייה לאורך זמן – נמצא כי לאורך זמן אחוז שעות הצפייה בטלוויזיה בקרב גולשי האינטרנט ירד בהדרגה, בהתאם ל"כבדות" הגולש.

נדמה כי תוצאות המחקר סותרות במידת מה אחת את השנייה, אך החוקרים מתייחס לסתירה זו בכך שהמחקר לא נערך לאורך זמן, מתוך התחשבות בעובדה שאנשים וסביבתם משתנה לאורך זמן.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.