FANDOM


החוקרים, במחקר הנוכחי, יוצאים מנקודת הנחה, שההשפעה החברתית של תקשורת מקוונת לא מוצתה מחקרית, וכי קיימים עדיין לא מעט תחומים אפורים בשדה המחקרי הזה. במחקר זה מתמקדים החוקרים בשלושה משתני אישיות שונים שמתקשרים עם התכונות הייחודיות של תקשורת באינטרנט: בדידות וחרדה חברתית, מגוון ביטויי ה"אני" ברשת, ומוטיבציות לשימוש באינטרנט. החוקרים כי האינטרט אינו משפיע השפעה אחידה על כל המשתתפים בו, וכי כל משתמש מסגל לעצמו את התכונות הרלוונטית מהמדיום. הדיפנציאציה בין המתמשים היא זו שיוצרת את ייחודיותו של המדיום ככלי לאינטראקציה בין-אישית ולביטוי "האני" השונים ברשת.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.