Fandom

Scratchpad

ביקור מחדש בצומת הצריכה

212,848pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

ביקור מחדש בצומת הצריכה: הפרק הנוכחי מנסה לבחון כיצד נהפך אדם למשתמש אינרטנט, ודרך כך, כיצד נוצרה "חברת הרשת". מערכות היחסים, המתוארת בפרק, בין המשתמש לבין הרשת הן שונות ומגוונות שיכולות להוביל ולהתפתח לכיוונים שונים. היות והמחקר בוצע לפני כמעט עשור, ניתן לדעתי לבחון את "חברת הרשת" המבוססת יותר היום בדרכים נוספות. העידן המקוון בו אנו חיים מיסד הרבה יותר את הקשר שבין המשתמש לרשת, עד לכדי תלותיות ביצירת קשרים חברתיים, ניהול סדר, איתור מידע ועוד.

מור חסיד 20.11.06

Also on Fandom

Random wikia