FANDOM


קווים לדמותו של האינטרנט בארה"ב: הכותב מציג תוצאות מחקרו של פרויקט אמריקאי שבוחן את המגמות וההיקף השימוש במדיום המקוון בקרב אמריקאים. המחקר בחן את הנ"ל בארבעה מישורים: 1. תחושת שייכות חברתית 2. קבלת מידע מקוון בנושאי בריאות 3. מילוי חובות קהילתיות ואזרחיות און-ליין 4.עיצוב האינרטנט על ידי משתמשיו

באופן כללי, ניתן לומר, כי קיימת מגמת עלייה ברוב תחומים בכל הקשור להיקף השימוש באינטרנט בנושאים שנבדקו, ויחד עם העלייה ההדרגתית, קיימת תחושה של סיפוק ואמינות בקרב המשתמשים.

אין ספק שהמחקר מעלה נתונים חשובים ומהותיים להבנת היקף התופעה התקשורתית והחברתית הזו, אך בנימה ביקורתית אוסיף ואומר, כי לטעמי שווה היה לבחון תימות נוספות שיציגו תמונה רחבה לגבי היקף התופעה.

מור חסיד 07.11.06

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.