FANDOM


למען השקיפות, הסדר והנוחיות אסור יהיה להסיר סעיפים אף לאחר שבוטלו. במקרים אלו יש לכתוב בתוכן את המילה "בוטל"

כעקרון, מותר יהיה למשתמש כל מה שאינו נוגד את חוקי הויקיפדיה או החלטות שנתקבלו בה, חוקי מדינת ישראל, נורמות ההתנהגות הראויות או פעולות שהוגדרו כמותרות לבעלי הרשאה השונה משלו.

1)שקיפות

א)הסבר נאות

כל פעולה של משתמש תקבל הסבר ראוי על מהותה בתקציר העריכה. במקרה הצורך ניתן להפנות מהתקציר לדף השיחה

ב)מחיקות תוכן בדפי שיחה

מחיקת דברי משתמש מדף שיחה לא תיעשה, אלא על דעת רוב הבירוקרטים. במידה ומשתמש חוזר בו מדבריו בדף השיחה, יוכל למוחקם במידה וטרם הגיבו עליהם. אם דבריו אלו זכו בתגובה יוכל למתוח עליהם קו, אך לא למוחקם

2)קבלת החלטות

א)דיונים והצבעות

כאשר מתקיימים גם דיון וגם הצבעה, יכריעו תוצאות ההצבעה ובשאר המקרים תוצאות הדיון. נמנעים לא ייחשבו במניין הקולות או המתדיינים.

ב)משך קבלת החלטות

החלטה תתקבל כשבוע לאחר תחילת הדיון או ההצבעה, כמאוחר ביניהם

ג)מחיקות ושחזורים

כל מחיקה או שחזור של טקסט או עמוד שלם יתבצעו על סמך רוב של לפחות 55%, חוץ מאשר במקרים לגביהם נקבע אחרת

ד)דרכים ליישוב מחלוקות

כאשר משתמש סבור כי טקסט מסויים אינו ראוי להופיע כלל בדף מסויים או כי יש לשנותו, יפעל כמפורט בדף דרכים ליישוב מחלוקות

ה)הגבלות על משתמשים

לא ייחשב אדם כטרול אלא ברוב של לפחות שני שליש בתוצאות דיון או הצבעה

ו)החלטות של מדיניות

מדיניות היא כל מה שחורג מהתייחסות לדף מסויים או משתמש מסויים. שינוי מצב קיים של מדיניות לא יתקבל, אלא ברוב של לפחות 65% , חוץ ממקרים לגביהם ייקבע אחרת

3)רשימת החלטות שנתקבלו

כאן תהיה הפנייה לדף אשר ירכז את כל ההחלטות שהתקבלו לגבי מדיניות, כפי שהמושג הוגדר ואת תמצית מהותם. .

4)היררכיית משתמשים

כרגע, בהיעדר מנגנון הסמכה תהיה הפנייה לדף העוסק בהיררכייה, כפי שהיא כיום בויקיפדיה הנוכחית.

'כל הקטע הבא ייכתב רק במידה ויתקיים בעתיד מנגנון ההסמכה:'מטרת הויקיפדיה החדשה היא ליצור גירסה ידידותית יותר עבור כותבים שונים... בנוסף לכך, וכחלק מכך, יש לדאוג על מנת שכל משתמש הראוי לכך יוכל להרגיש שיש לו אפשרויות התקדמות, וכן שלאף אחד אין קביעות הכרחית בעמדות כוח. כמו כן, במידת האפשר יש לתת תחושה שהחלטות אינן פרי רצונו של אדם יחיד.

לפירוט ראה מבנה היררכיה - אפשרות א

כיוון שהפניתי כאן למודל פשוט יותר ממה שנכתב כאן קודם, מחקתי קטע ארוך ומסובך זה. כל חבר פורום לגיטימי מוזמן אם ירצה לשחזרו. הודעה על מחיקה זו תהיה בשחזור.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.