Fandom

Scratchpad

טכנולוגיות תקשורת כמשפיעות על חברויות במעבר שבין תיכון לקולג'

213,092pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

בפרק זה מנסים החוקרים לבחון כיצד בוגרים צעירים שומרים על קשרי חברות כאשר הם מתמודדים עם אירועים המתרחשים בחייהם ומאיימים אליהם, כגון מעבר מתיכון לקולג'. החוקרים בחרו לבדוק את תפקיד הטלפון ותקשורת באמצעות מחשב כממלאים תפקיד בשימור קשרי החברות, כאשר קבוצות החברים מתרחקים זה מזה גיאוגרפית. החוקרים מציגים מסקנות שסותרים במידת מה את המחקרים שאותם הם מציגים בסקירת הספרות שלהם - לפיהם תקשורת אלקטורנית מתווכת תתרום לשמירה על הקשר החברתי. בפועל, גילו החוקרים כי הטלפון מגלם תפקיד חשוב ומהותי יותר בשמירה על הקשר החברתי.

Also on Fandom

Random wikia