FANDOM


בפרק זה מנסים החוקרים לבחון כיצד בוגרים צעירים שומרים על קשרי חברות כאשר הם מתמודדים עם אירועים המתרחשים בחייהם ומאיימים אליהם, כגון מעבר מתיכון לקולג'. החוקרים בחרו לבדוק את תפקיד הטלפון ותקשורת באמצעות מחשב כממלאים תפקיד בשימור קשרי החברות, כאשר קבוצות החברים מתרחקים זה מזה גיאוגרפית. החוקרים מציגים מסקנות שסותרים במידת מה את המחקרים שאותם הם מציגים בסקירת הספרות שלהם - לפיהם תקשורת אלקטורנית מתווכת תתרום לשמירה על הקשר החברתי. בפועל, גילו החוקרים כי הטלפון מגלם תפקיד חשוב ומהותי יותר בשמירה על הקשר החברתי.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.