Fandom

Scratchpad

מאמר 10- Communication technology and frienfship during the transition from high school to college

212,902pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

המאמר בוחן תקופה של שינויים בחייהם של בני נוער שכמעט סיימו את תהליך התבגרותם ושעוברים ממקום מגורם לקולג'. הבחינה היא בכל הקשור ליחסים שלהם עם חבריהם שנשארו מאחור ובהשוואה לחברים החדשים אותם הם פוגשים. המחקר מראה כי היחסים עם חבריהם מהתיכון (בעצם מהבית) משמעותיים גם לאחר המעבר לקולג', וכי הנערים משתמשים בעיקר בטלפון על מנת לשמור על קשר עם חבריהם מהבית. נראה כי טכנולוגיות מחשב עדיין לא נפוצות מאוד ואינן האמצעי העיקרי לשמירה על קשר בקרב האוכלוסיה הנחקרת. המחקר לדעתי די מצומצם ותלוי תרבות. בדיקה בישראל או במדינה אחרת הייתה מניבה תוצאות שונות, מה גם שהמעבר הזה בין התיכון לקולג' מאפיין בעיקר את החברה האמריקאית. מגבלה שנייה של המחקר הוא נקוד תהזמן. מחקר מסוג זה צריך להיערך על פני שנים על מנת לבחון את השינויים והמעברים בשימוש בטכנולוגיות שונות. המסקנות מעניינות, אך נראה כי אין כאן תמונה מחקרית רחבה מספיק.

Also on Fandom

Random wikia