FANDOM


מאמר שמסכם מחקרים שידועים לרובנו מהעבר ותמציתו- הדגש על המורכבות של האינטרנט בסוגיית ההשפעה. מדגים עד כמה היום, יותר מתמיד קשה לקבוע עובדות נחרצות על אופי המדיום הזה, וכנראה שילך ויהיה יותר ויותר קשה ככל שהוא ילך ויתפתח. הדגש המרכזי הוא עד כמה תיאוריות מהעבר הופכות לכמעט לא רלוונטיות (אפילו גישת השימושים והסיפוקים), וצריכות לעבור תהליך של התאמה על מנת לחקור את האינטרנט, שהוא כל כך דינמי ומשפיע על כל אחד אחרת. הוא גם משפיע על כל אחד מאיתנו בצורה שונה בזמנים שונים ובתקופות שונות, מה שהופך את התמונה המורכבת לסופר מורכבת. למרות כל זאת, מאמצינו כחוקרים הם חשובים, לפתח איזה שהן תובנות בנושא המדיום החדש הזה, שכן הוא משפיע על חיינו בצורה אינטנסיבית ביותר. נדמה לי שלמשתנים האישיותיים (רמת בדידות, סגירות וכו') צריך להוסיף משתנה נוסף, והוא החשיפה הראשונית למדיום. חשוב מאוד כיצד כל אחד מאיתנו החל להשתמש באינטרנט, באיזו סיטואציה וכיצד. ייתכן שזה יעזור ולו במידה מסוימת להבנת הטכנולוגיה החדשה הזו והשפעתה על חיינו. למשל, העובדה כי ישנן ספקיות גלישה שמלמדות אנשים מבוגרים כיצד לגלוש, וזאת על מנת לעזור להם להתמודד עם הטכנולוגיה. סביר להניח כי נראה יותר ויותר דברים מסוג זה בתקופה הקרובה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.