FANDOM


גישת מחקר מעניינת שמשתפת את הנחקרים עצמם בתוצאות ומאפשרת להם יכולת תגובה. אחד החסרונות של המחקר הוא בכך שמשק הבית נבחן כיחידה מרכזית אחת. עדיין אין פתרון טכנולוגי המאפשר לבחון שימוש של כל בני הבית בנפרד, מה שהיה נותן תובנות חדשות, על פי ניתוח גילאי. הגישה המחקרית היא של טכנולוגיה ככלי- כפי שמעידים חלק מהשימושים שאנשי הקהילה המקומית עושים (האב שגולש לחיפוש מידע במקום ללכת לספריה למשל). מעבר לכך, ההנחה היא כי לאינטרנט יש יכולת להדק קשרים חברתיים כך שניתן לומר שהמאמר נוטה גם לגישת ה- social impact. נראה כי כמו במחקרים אחרים, המסקנה איננה חד משמעית, והאינטרנט נוטה לחזק התנהגות קיימת. מי שהיה מעורב בקהילה ישתמש באינטרנט על מנת להיות יותר מעורב. השאלה היא עד כמה הוא גורם לאנשים שלא מעורבים בדרך כלל בחיים הקהילתיים להיות מעורבים? גם כן, ישנם משתנים מתווכים רבים המפריעים להסיק מסקנה נחרצת

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.