Fandom

Scratchpad

מאמר 9- Control, Emancipation and Status

212,786pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

המאמר עדכני ביותר ומפתיע. משתי סיבות. ראשית, המגמה ההפוכה של ישראל ביחס לשאר העולם המערבי בסוגיית השימוש בטלפונים סלולריים., ושנית עד כמה חיינו האישיים הושפעו כתוצאה ממכשיר זה. בעיקר מעניין לראות כיצד כל טכנולוגיה מציעה יישומים שונים, הנשלטים במידה רבה על ידי המשתמש. המגוון של אותו כלי רחב, והתחכום עוזר לכל משתמש לענות על הצרכים המתאימים לו. כך ההורים רואים במכשיר ככלי לשליטה על ילדיהם, וילדיהם רואים בו כלי המגדיל את עצמאותם

Also on Fandom

Random wikia