FANDOM


נא לא לשנות תוכנו של עמוד זה. הערות והארות לגבי תוכנו של דף זה יש לכתוב בדף השיחה. כמו כן, במידה וכותב עמוד זה ישוכנע כי יש לשנות דבר מה בתוכן עמוד זה, יבוצע השינוי הנדרש. במידה ויש הצעות חלופיות לרעיונות המופיעים בדף זה, יש לכתוב זאת בעמוד אחר. השמירה על תוכנו של דף זה חשובה הן בשל מורכבות ההמודל והן למען השגת שקיפות מקסימלית.

המודל המוצע כאן אמור לאפשר קיום מנגנון הסמכה על היתרונות שבו (מהתגוננות הקורא נגד גרסאות שהינן פרי השחתה ברורה, תחושה של "משתמש פשוט" כי בעל הרשאה גבוהה יותר יהיה מי שיכריע כאשר יש ויכוח "אחד מול אחד" ועוד). כן, מודל זה ינסה לאפשר הסמכת גירסאות חדשות יותר, אמינות יותר, מנוסחות טוב יותאר או מקיפות ושלמות יותר בזמן אמת ככל האפשר.

יחד עם זאת, עלינו לזכור, כי יש לשמור על פשטות ככל האפשר ולעלום לא נוכל לרפא את כל תחלואי האנושות.

כיצד פועל המודל

כאשר במצב המוצא אין עדיין גירסה מוסמכת

כאמור, על התוכנה לזהות גירסה מוסמכת אחרונה וכן לזכור מי הצביע בעד כל גירסה.
כאשר עדיין אין בנמצא גירסה מוסמכת כלשהי יהיה רשאי אדם בעל הרשאת מסמיך להסמיך גירסה כלשהי מכל הגירסאות הקיימות עד כה.כל עוד אין אף גירסה מוסמכת יהיה רשאי מסמיך להעביר את קולו מגירסה אחת למשנהה.

בכל אופן, כאשר המחשב מזהה כי עבור גירסה מסויימת הצטבר רוב מוחלט בקרב מסמיכים (מתוך סך הקולות שהצביעו עבור כל הגירסאות יחד ) בעד גירסה מסויימת, ובלבד שעבור אותה גירסה הצביעו לפחות 5 מסמיכים, הרי שאותה גירסה תהפוך לגירסה המוסמכת. הגירסה המוסמכת תשוכפל על ידי המחשב על מנת להיות אחרונה בסדר הגירסאות והתאריך שלה יהיה רגע ההסמכה על ידי המחשב , וגירסאות קודמות לתאריך זה ייפסלו בעתיד לאפשרות הסמכה .כן ישמור המחשב בזכרונו את שמות המסמיכים שהצביעו בעדה

כדי למנוע מחטף קולות, הגירסה המוסמכת הראשונה תוסמך על ידי התוכנה לא פחות מאשר שבוע לאחר שהמסמיך הראשון בצביע בעד גירסה כלשהי.

כאשר במצב המוצא כבר יש גירסה מוסמכת

כאמור, אין אפשרות להסמיך גירסה כלשהי שקדמה לגירסה המוסמכת האחרונה וכן, על התוכנה לזכור מיהם המסמיכים אשר הצביעו בעד הגירסה המוסמכת האחרונה.החל מהרגע בו ישנה גירסה מוסמכת ניתן יהיה לכתוב גירסאות חדשות יותר. כל מסמיך יוכל להצביע בעד הגירסה המוסמכת האחרונה או גירסה מאוחרת יותר וכן, להעביר קול מגירסה אחת למשנהה - לרבות זו הנחשבת למוסמכת האחרונה. כמובן, שכל קול אשר הצביע בעד הגירסה המוסמכת האחרונה יישאר כזה כל עוד הוא לא הועבר לאחרת ואין עדיין מוסמכת חדשה יותר.

גם בתהליך זה המחשב יכריז על גירסה מוסמכת חדשה כאשר יזהה הצטברות רוב מוחלט של קולות (ובלבד שיהיה לפחות חמישה קולות) עבור גירסה כלשהי המאוחרת מהמוסמכת האחרונה וישכפל את אותה גירסה, באופן כזה שהתאריך שלה יהיה זמן הסמכתה, ועל ידי כך תהפוך לאחרונה בסדר הגירסאות. גם כאן המחשב ישמור את הקולות אשר הצביעו עבור המוסמכת החדשה וכן, ייפסלו להסמכה עתידית כל הגירסאות שלפני זו המוסמכת החדשה.

בכל מקרה, בין הסמכה להסמכה לא יעברו פחות מאשר 3 ימים, אשר אינם כוללים שבתות וחגים, וזאת על מנת למנוע מחטפי קולות.

האם אנו צפויים למלחמת התשה על גרסאות?

אחת השאלות שניתן לשאול לגבי המודל המוצע היא האם המנגנון המוצע עלול להתפתח למלחמת התשה על גרסאות. ניתן להגדיר את המושג 'מלחמת התשה' באופן הבא: סביב נושא מסויים ישנה מחלוקת חריפה בין בעלי דעה ג לבין בעלי דעה ק. לאחר כל הסמכה חדשה בה ניצחה דעתם של מסמיכים בעלי דעה ג, או בה נכתב הערך באופן נייטרלי, מתאגדים להם מסמיכים בעלי דעה ק ומנסים לכתוב מחדש גירסה שתהיה לרוחם וכמובן מצביעים בעד הסמכתה. שוב ושוב נאלצים מסמיכים בעלי דעה ג להצביע בעד גירסה מאוזנת יותר, והדבר מתיש אותם עד כדי חוסר נכונות להילחם יותר למען גירסה נייטרלית.

התנהגות כזו מצד מסמיכים בעלי דעה ק תיחשב כניסיון למלחמת התשה ותטופל בהתאם, בעיקר על ידי אזהרה ובמידה ותימשך התנהגות כזו מצידם, שלילת הרשאת מסמיך. זאת ועוד, גם מסמיכים אינם רשאים לכתוב גירסה הסותרת את מה שסוכם בהצבעות הקשורות באותו ערך וכן, גם עליהם תחול החובה להוריד מידע שהופיע בגירסה מוסמכת רק על סמך הצבעה בנושא, בה יכולים להשתתף כלל בעלי זכות ההצבעה (ביניהם גם מי שאינם בעלי הרשאת מסמיך).

כיצד ניתן יהיה לקדם הסמכות ?

שאלה נוספת העולה מנושא ההסמכות הינה: כיצד כותב גירסה חדשה יותר או אפילו קורא מבחוץ יוכלו לדאוג להסמכת גירסה חדשה יותר מזו המוסמכת האחרונה.

יש לקיים בויקיפדיה דף ובו רשימת כל בעלי הרשאת מסמיך וליד שמו של כל אחד מהם יהיו פרטים שמילא לגבי עצמו בטופס מיוחד. טופס זה יכלול פרטים, שייכתבו בשפה חופשית, לגבי תחומי עניין, הסתייגויות שונות ועוד.

כאשר משתמש כותב גרסה חדשה יותר, יוכל לפנות למסמיכים על מנת לזרז הסמכת גרסאות עדכניות או גם קורא מבחוץ אשר אינו מכיר את המערכת יוכל לעזור בתהליך זה בעזרת הודעה שתושם בראש כל גירסה - אחרונה או מוסמכת אחרונה - וייכתב בה כי אם הוא (הקורא) סבור כי הערך (במידה ואינו גירסה מוסמכת) נכון, או לחלופין סבור כי אינו נכון או אינו מלא או אינו עדכני דיו (גם אם זו גירסה מוסמכת ), עליו לציין זאת בדף השיחה (אליו יוכל לגשת על ידי קישור) או לפנות למסמיכים (אליהם יוכל לפנות על ידי קישור לרשימת המסמיכים ובה הסבר קצר על מהות התפקיד למען הקורא מבחוץ ). כאשר קוראים גירסה מוסמכת, יופיע בראשה ציון עובדה זו ותאריך הסמכתה

היש צורך בהסמכות ביניים, חלקיות וכדומה?

כותב עמוד זה סבור כי התשובה היא לא. סך הכל מנגנון ההסמכה , גם בגירסה המוצעת כאן גוזל משאבי זמן וכמו כן, היכולת להסמיך גירסאות חדשות במהירות רבה, כפי שניתן להסיק ממה שכבר נכתב ומקיומם של מסמיכי על (ראה להלן) הופך מנגונני הסמכות ביניים, הסמכות חלקיות ועיו"ב למיותרים. מה עוד, שככל הנראה מנגנון ההסמכה עדיין לא צבר פופולריות מספקת ויש לשמור גם על פשטות מסויימת במנגנון ההסמכה.

עוד סמכויות של מסמיכים

למסמיכים, ולא מפעילי מערכת, תהייה סמכות למחוק ולשחזר דפים (, לרבות מחיקות מהירות. עם זאת, עליהם להפעיל מחיקות מהירות רק כאשר ברור מעל לכל ספק כי יש למחוק ערך, וזאת לפי נוהלי המחיקה המקובלים...

כמו כן, להם ןלא למפעילי מערכת תהיה הזכות להפעיל הגנות על דפים ןלשחררם, אם כי גם כאן בהתאם לנוהלים המקובלים. רק להם תהייה הזכות למחוק חלק ממידע שמופיע בערך, ואולם זאת רק כאשר ברור מעל לכל ספק כי יש למוחקו.

במקרה שמופיע מידע אשר הם מטילים ספק בנכונותו או היותו ראוי, אך אין זה ברור לגמאיי כי מידע זה אינו ראוי או נכון, יוכלו בהתאם להרשאה המיוחדת שתינתן להם, לסמן קטע מסויים בצבע מסויים, אשר יעיד על היותו שנוי במחלוקת, או חסר אסמכתא ידועה או בלתי ראוי וכיו"ב ובהתאם תהיה בראש הערך הודעה על אותו פגם, תוך ציון הצבע בו יסומן המידע הבעייתי. לפני מחיקה של אותו קטע יהיה על המסמיך לנסות ולדבר על כך עם כותב אותו המידע או כל אדם אחר היכול לעזור, ורק אם לאחר זמן סביר לא יהיה הסבר מניח את הדעת לגבי אותו מידע בעייתי, יוכל המסמיך למחוק את אותו מידע.

כמו כן, מסמיך לא יוכל להוסיף תוכן אשר הוספתו נוגדת תוצאות הצבעות הרלוונטיות לגבי אותו תוכן. מסמיכים לא יוכלו להיחסם, אלא על ידי בירוקרט בלבד. רק למסמיכים תהייה זכות לשים או להסיר תבנית הקשורה בבעיות בניסוח הערך.

רבי מסמיכים

רבי מסמיכים הינם מסמיכים ובנוסף לכך בעלי כמה הרשאות נוספות כגון: מחיקה טוטלית של דפים, מינוי מסמיכים ברוב קולות של רבי מסמיכים כמו גם הסרת הרשאה זו באותו אופן.

על מספרם להיות אי זוגי, וכנראה שבמשך הזמן רצוי כי ילך ותיגדל. כיום מספרם הרצוי איננו, בשום אופן, פחות מאשר חמישה. החל מתום השנה הראשונה לויקיפדיה הם ייבחרו בבחירות אלקטרוניות חשאיות כפי שיפורט. כן, תהיה להם חסינות מחסימות, לרבות מידי בירוקרט.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.