FANDOM


במהלך השנים, שימוש בני נוער באינטרנט גדל עד לנקודה שבה אנו מתייחסים לבני הנוער כ"דור האינטרנט". אולם למרות זאת איננו שואלים שאלות קריטיות לנושא. למשל: כיצד בני נוער מבלים את זמנם online? עד כמה חשובה התקשורת בתמונה הכללית הזו , ובאיזו מידה מתבגרים מתקשרים באינטרנט? מהי טבעה של התרבות online שבני נוער מבנים יחד? במחקרים שנערכו נמצא כי בממוצע, שניים מתוך שלושת השימושים העיקריים של בני נוער באינטרנט כללו התקשרויות פרטיות. חשוב לציין כי חלק מהאינטראקציות און-ליין נעשות עם אנשים שאינם מהמעגל החברתי המיידי של הילד (חברים או משפחה). לסיכום, הנוער במחקר זה בילו את מרבית הזמן שלהם online באינטראקציה עם חבריהם offline, למרות שמיעוט בולט 'הסתכנו' במרחב הציבורי של הצ'אט, היכן שהם באופן תדיר יצרו קשר עם זרים. אכן, מרבית הנוער, עפ"י סקרים לאומיים, היו בעלי ניסיון כלשהו עם מרחב ציבורי מעין זה. הגענו למסקנה שהתקשורת המקוונת היא דרך השימוש הפופולארית ביותר באינטרנט בקרב בני הנוער כאשר IM (מסרים מידיים) היא הפופולארית מבין שיטות ההתקשרות באינטרנט. במילים אחרות, המחקר שלנו מאשר שבני הנוער של היום הם בפירוש דור ה-IM. בנוגע לסוגיות בעייתיות, מחקרי הצ'אט והפורומים מצביע על כך שמתבגרים משתמשים באינטרנט בכדי לדון בנושא מוצא וגזע, מין ומחלות. נושא הגזע, שבדר-כלל הוא בגדר טאבו הופך ללגאלי בתקשורת באינטרנט. בנוסף לכך, המחקר מראה שבקר המשתמשים בתקשורת באינטרנט התפתח סוג של תרבות ייחודית. היבט אחד של תרבות זו הוא השימוש בקודים מיוחדים כמו a/s/l. היבט נוסף של תרבות זו הוא היכולת הקוגניטיבית של ריבוי-משימות (multitasking), כאשר חלונות אינטרנט רבים פתוחים בו-זמנית. היבטים נוספים של התרבות המקוונת הזו קשורים לשיחות, ליכולת לעקוב אחר שיחות במסגרות אינטרנט מרובות. מה הן ההשפעות של האינטרנט בכל התחומים הללו על התפתחות המתבגרים? שאלות קריטיות אלו נותרו למחקרים העתידיים.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.