FANDOM


מחקר זה מדווח על ממצאים מקדימים בדרכים בהם טכנולוגיית האינטרנט והמחשב השתלבו בחיי המשפחה.עם ההפצה הנרחבת של האינטרנט גדלה תחושת החיוניות שלו בין משתמשיו הרבים. ישנה גם גדילה בשימוש של המחשב הביתי כמקשר בין הבית ובין רשתות חיצוניות, כדוגמת מקום העבודה, בית הספר, מרכזי בריאות ואתרים מסחריים. ככל שטכנולוגיית המחשב מופצת ונהיית בהדרגה יותר ביתית, אנחנו צריכים לספק אומדן מטריקס מסורתי, כפרודוקטיביות ויעילות, עם אלו המתחשבים באסתטיות, הנוחות, הדינאמיקה המשפחתית והצרכים החברתיים והרגשיים של חברי הבית. כך, הסביבה הביתית מציעה אפשרות ליצירת עיצוב מיוחדת, המתחשב בפרספקטיבה של חברי המשפחה וממשיכה מעבר לנקודת מבט תועלתית בלבד. מושא המחקר שלנו קבע האם יכולנו להנחיל מערכת לידע/לתקשורת ביתית ולניהול שיהיה שימושי, ידידותי, יעיל ובאותו הזמן יספק צרכים חברתיים ונפשיים של המשפחה.מטרת המחקר היא לעצב את הפורטל המשפחתי כך שיתאים לצרכים המסוימים של המשפחה בקונטקסט של הפעילויות הביתיות והשגרתיות. נתונים נאספו מקבוצת משפחות בשני שלבים. האחד, איסוף מידע על שימוש עכשווי במחשב. שנית, הצגנו רעיונות בסיסיים ביחס לפורטל המשפחתי ואפיוניו והשגנו תגובות מפורטות וקלט(input) ממשפחות המזוהות בנושאים הקשורים לשימוש במחשב . הטבע של השימוש במחשב אימת את גדילת האינטגרציה וביתיות המחשב בחיי המשפחהhttp://scratchpad.wikia.com/wiki/Dalit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.