Fandom

Scratchpad

עיצוב הפורטל המשפחתי לרשת הביתית

212,948pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

המחקר הנוכחי מנסה לבחון את הכנסתו של של הפורטל האינטרנטי לשימוש המשפחתי. החוקרים בחנו, דרך ראיונות עומק, את נחיצותו ואפילו חשיבותו של הפורטל בשימוש המשפחתי. חלק מן המרואיינים דיווחו על היכולת של הפיתוח הטכנולוגי בארגון לוח הזמנים המשפחתי, אך בו בזמן השיבו אחרים כי הם אינם מוכנים לוותר על כתיבת הפתק ותלייתו על המקרר. לפיכך, ניתן לומר כי הטענה שמשמיעים חוקרים כי טכנולוגיה אחת תמיד דוחקת הצידה טכנולוגיה קודמת (פרימיטיבית יותר) אינה בהכרח נכונה. הפורטל האינטרנטי אכן מאפשר יכולת ארגונית גבוהה יותר יחד עם עם יעילות מקסימלית, אך בו בזמן הוא דורש ידע מוקדם ונגישות טכנולוגית - דבר שפחות חשוב בתליית פתק על המקרר המשפחתי...

Also on Fandom

Random wikia