FANDOM


לאינטרנט תפקיד גדל והולך בחיי היום יום ובחיים הכלכליים בעולם. פרק זה, בהתייחסותו לילדים, בוחן היבטים של בין פרטי לציבורי בשימוש באינטרנט. מדיניות של פרטיות וחקיקות העוסקות בפרטיות מתמודדות עם מתיחויות שונות ורבות. ילדים וצעירים הם המאמצים הראשונים של טכנולוגיות מחד, והאחרונים לדעת להגן על פרטיותם מאידך. מחקר זה מתמקד בילד ושואף להבין את שימושיו של זה במדיה. ילדים מפתחים כישורים רבים בשימוש במדיה, אולם אינם מבינים עד תום את מונח הפרטיות. מבחינת ילדים פרטיות באינטרנט היא היכולת לנהל שיחות במקביל מבלי שאיש יפקח על תוכן השיחות. המחברת מקווה שדרך המאמר היא הצליחה להוכיח את טענתה כי ילדים מעריכים פרטיות, מחפשים פרטיות, ודרך האינטרנט מתמוגגים נוכח מגוון האפשרויות לבטא את הצורך שלהם בפרטיות.

לסיכום, ילדים כמו כל משתתף אחר בקשרים חברתיים יכולים לשלוט בתנאים של ההתקשרות החברתית, זהו מודל חדש של הורה-ילד המבוסס על שוויון, כבוד וזכויות.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.