FANDOM


מטרת המחקר

לבדוק מהן ההתרחשויות המקדימות והמחוללות בחיי הילד וההשלכות של שימוש באינטרנט במשפחות בעלות הכנסה נמוכה.

לפרוייקט זה 3 מטרות:

1. לזהות מרכיבים פסיכולוגים וחברתיים העשויים לתרום לפער הדיגיטאלי בשימוש באינטרנט.

2. לבחון את ההשפעות הפסיכולוגיות והחברתיות שיש לשימוש באינטרנט בבית.

3. לקבוע האם לשימוש ביתי באינטרנט הייתה השפעה על הישגים בלימודים.

מתודולוגיה

המשתתפים היו 120 מבוגרים ו- 140 ילדים הגרים בקהילה עירונית בינונית בארה"ב. את המשתתפים הבוגרים גייסנו בפגישות בבתי הספר ובמרכז לילד ולמשפחה השחורה בלאנסינג , מישיגן.

המשתתפים הסכימו שיתעדו ויקליטו את השימוש באינטרנט באופן אוטומטי וממושך, למלא שאלונים במהלך המחקר וקיום של ביקורי בית. בתמורה המשתתפים קיבלו מחשבים ביתיים, גישה לאינטרנט ותמיכה טכנית בבית בתקופת המחקר.

התחלנו בבדיקת התדירות ואופי השימוש באינטרנט. לאחר מכן בדקנו מאפיינים אישיים (גזע, מיומנויות מחשב, וכדומה) ומשתנים תלוי סיטואציה (שימוש במחשב לפי משפחה וחברים) אשר חשבנו כי תהיה להם השפעה על השימוש באינטרנט. למרות שמחקר קודם התחשב במאפיינים דמוגראפיים של שימוש באינטרנט, ממשתנים תלוי סיטואציה התעלמו. לסיום בדקנו את השפעת השימוש על מאפיינים פסיכולוגים, חברתיים והישגים בלימודים של הילדים. בפרוט, בדקנו את השפעת השימוש באינטרנט כמנבא להישגים בלימודים, תפיסה עצמית, והתנהגות חברתית של הילדים.

ממצאים לגבי תדירות ואופן השימוש

 • הילדים לא התחברו על בסיס יומי לאינטרנט. (הממוצע הוא פחות מחיבור לרשת ביום). והם ביקרו בכ 10 אתרים שונים בממוצע ליום. למרות זאת הילדים שלחו כמות אי מיילים מזערית, פחות מאשר אי מייל אחד לשבוע. IM ופעילות בצ'אטים היו מאוד יוצאי דופן (השונות הייתה 0).
 • אחוז השימוש עלה עד לתקופה בשלישית (חודשים7-9) ומאז עד לסיום המחקר חלה ירידה. הזמן Online לא השתנה במהלך כל התקופה.

ממצאים לגבי מאפיינים אישיים

 • 83 אחוזים מהילדים היו אפרו אמריקאים, 58% ילדים ממין זכר, הגיל הממוצע 13.6 שנים.
 • ההגדרה העצמית של מיומנויות שימוש במחשב הייתה בממוצע קצת מתחת לרמה 4, כאשר הכוונה ל"יכולות טובות בשימוש במחשב.
 • 75 אחוזים מהדגימה אמרו הילדים שהם אוהבים את המחשב וזה אחד העיסוקים המועדפים עליהם.
 • בהתייחס למאפיינים המצביים, 76% מילדי הפרויקט אמרו כי המבוגרים בביתם מאוד אוהבים להשתמש במחשב. כמעט חצי אמרו שרוב חבריהם הקרובים אוהבים להשתמש במחשב והחצי השני אמר כי שרק מעט מחבריהם אוהבים להשתמש במחשב.
 • התשובה הממוצעת לשאלה "עד כמה קל/קשה להשתמש במחשב?" הייתה רמה 3 , זאת אומרת "די קל". הממוצע לשאלה "כמה פעמים הילדים הצליחו לפתור בעיות מחשב" היה 2.81 כאשר 3 אומר "בדרך כלל בהצלחה".
 • ילדים אפרו אמריקאים מבלים פחות זמן Online ופחות נכנסים לאתרים מאשר ילדים לבנים אמריקאים.
 • ילדים שמצאו את השימוש במחשב קל בילו יותר זמן ברשת, הצלחה בפתרון בעיות מחשב ניבאה יותר זמן ברשת. ההורים ומבוגרים כדוגמה לשימוש במחשב לא ניבאו זמן גלישה ברשת, בלי קשר לאופן שהמרכיב הנ"ל נמדד.
 • מיומנויות השימוש במחשב השתפרו לאורך הזמן , אך מידת אהבת המחשב לא השתנתה

ממצאים לגבי מאפיינים פסיכולוגים, חברתיים והישגים בלימודים

 • התוצאות מראות בסיום התקופה הראשונה כי יתר שימוש ברשת קשור לפחות השפעה שלילית, בעוד שהשתתפות ביותר חיבורים (sessions) היה קשור ליתר השפעה שלילית. ביקור ביותר אתרים קשור בתחושה מוגברת של אהדה (אהוב) על ידי אחרים. בתקופה האחרונה ביקור ביותר אתרים היה קשור לרמת חרדה נמוכה יותר ומספר חיבורים גדול יותר לרשת קשור למידת חרדה גדולה יותר.
 • בשורה תחתונה ההערכה העצמית של הילדים הייתה ונשארה גבוה לכול אורך המחקר, ולא נמצא כי הושפעה מהשימוש באינטרנט.
 •  ; ילדים אפרו אמריקאים הקדישו יותר זמן לפעילויות קשורות לטכנולוגיות מאשר ילדים לבנים ( בתקופת המדידה הראשונה). בתקופת המדידה השנייה נמצא כי ילדים אפרו אמריקאים הקדישו יותר זמן לקריאה מאשר ילדים לבנים. נמצא כי לגיל אין השפעה מבדילה בין הילדים בפעילויות השונות. נמצא כי הילדים מקדישים פחות זמן לפעילויות עם המשפחה לאורך זמן המחקר ופחות זמן לעשיית שיעורי בית מאשר בתחילת המחקר. לסיכום , נמצא כי שימוש באינטרנט לא השפיע על חלוקת הזמן והזמן שהקדישו הילדים לפעילויות האחרות.
 • נמצא קשר בין הישגים גבוהים בקריאה והבנת הקריאה לבין הזמן שבילו הילדים בגלישה ברשת. הישגים במתמטיקה גם נבדקו ולא נמצא קשר משמעותי. לסיכום נמצא כי ילדים שהשתמשו באינטרנט יותר השיגו בקריאה יותר מילדים, אבל לא להפך, זאת אומרת שילדים בעלי הישגים גבוהים בקריאה לא בהכרח שעו שימוש מוגבר באינטרנט.

http://scratchpad.wikia.com/wiki/Oded

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.