FANDOM


פרויקט ארוך טווח שמטרתו ההבנה מה תורם האינטרנט להתפתחות הפסיכולוגית של ילדי משפחות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך. אמנם יש חילוקי דעות בנושא אך ברור כי ילדים מבלים זמן רב כשהם מחוברים לרשת. לרוב משתמשים הילדים ברשת להכנת שיעורי בית או לתקשורת עם אחרים הנמצאים במצב מקוון. המחקר התמקד בילדים אפרו-אמריקאים ומצא כי יש מספר גורמים המשפיעים על מידת ההשפעה של האינטרנט על הילד. בין השאר מדובר בגורמי אישיות ובגורמים תרבותיים. עם זאת ניתן לומר כי המחשב שיפר את מיומנויות הילד ועזר לגשר על "פער הידע הדיגיטאלי" הקיים בין מבוגרים אפרו-אמריקאים למבוגרים לבנים. חשוב לציין כי המחשב תרם רבות ליכולות הקריאה של הילדים ולא פגע ביכולות החברתיות, כך שבסיכום גס ניתן לומר כי הוא שיפר את יכולותיהם של הילדים. לטעמי יש לערוך מחקרים מקיפים יותר על מנת לעמוד נכונה על הקשר המדויק, באם קיים כזה, בין שימוש ברשת האינטרנט וחיזוק מיומנויות למידה, וצמצום פערים דיגיטאליים.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.