FANDOM


היות וחברויות הן אינטראקציות הדורשות תחזוק, חוקרים מניחים כי אנשים שומרים על 10-20 חברויות מתוך 1000 בני אדם איתם באו בקשר. פרק זה בוחן את יכולות שמירת הקשר של בוגרים צעירים, ברגעי שינוי ומשבר בחייהם, כגון המעבר מהתיכון לקולג'. החוקרים בוחנים מהו התפקיד שממלאים הטלפון והתקשורת בין מחשבים במצב זה, וכיצד הם תורמים להתגברות על המרחק הגיאוגרפי. חברות זקוקה, כפי שציינתי, לתחזוק ולהשקעת מאמצים, במילים אחרות, מגע קבוע הוא ליבה של חברות, ובלי זה קשה לשמור על החברות שתימשך. החל משנות השלושים מחקרים מצביעים גם על קרבה גיאוגרפית כתורמת לחברות לארוך זמן ארוך יותר, ולטיב הקשר להיות חזק יותר. להתפרקות של חברות יש, בדרך כלל, שת סיבות: האחת היא הניתוק הפיזי מהמקום בו כוננה החברות על ידי אחד מהשותפים בה, ואילו השנייה קשורה למאמץ שמשקיע זה שמגיע למקום חדש בלבסס שם חברויות חדשות, מאמץ שמונע את ההשקעה בישנות. טכנולוגיות טלקומניקטיביות, היינו טכנולוגיות דיבור ממרחק, הן אלה, שעל פי השערות שונות, יכולות לתרום להמשך הקשר. פרק זה בא לבחון האם טלפון, דוא"ל, ותוכנות למסרים מיידים שהם שלושת הכלים הטלקומונקטיביים בהם עושים שימוש צרכנים בארה"ב, אכן תורמים להשערה הנ"ל. בראשית השימוש בטכנולוגיה החדשה מחקרים שנערכו זיהו כי קשרים אשר נוצרו או נמשכו בעיקר און- ליין הם באיכות נמוכה יותר מאשר אלה אשר נוצרו ונמשכו ע"י אמצעים אחרים. בניגוד למחקרים אלה, מחקרי מעבדה מראים כי קשרים חברתיים באמצעות תקשורת מחשבים, יכולות להיות חזקות באותה מידה כמו קשרים המתפתחים פנים מול פנים,במידה ולמשתתפים נותנים מספיק זמן לצורך תקשורת. ברור כי מבנה העלויות בהן מחויב המתקשר הן חלק חשוב בהחלטותיו באיזה אמצעי טלקומוניקציה יבחר. מחקרים קודמים מראים כי עוצמת התקשורת הינה רגישה ביותר לעליות הנ"ל וכי אנשים מתקשרים יותר באופן מיידי כאשר עלויות אלה מופחתות.

דיון ומסקנות

הממצאים מצביעים כי כאשר תלמידים עוברים מהבית לקולג', הם מפחיתים גם מהתקשורת וגם מהקרבה עם חבריהם מהתיכון. אותה השפעה פוקדת את יחסיהם עם חברים אותם הכירו בסמסטר הראשון בקולג' כאשר הם מתקדמים בקריירת הקולג' שלהם. מטרת פרק זה הייתה לראות כיצד אספקטים שונים היו מקושרים סיבתית בגישה כי טכנולוגיות מודרניות משנות את הסיכוי של קשרים אשר מרחק וזמן יכולים לפרק. כדי לסכם את עיקר התוצאות, המחקרים מראים כי קרבה פסיכולוגית, הן לחברים מהתיכון והם לחברים מהקולג' יורדת עם הזמן, וירידה זו קטנה לגבי הללו שמתקשרים יותר.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.