Fandom

Scratchpad

שימוש של ילדים באינטרנט

212,851pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

גם מאמר זה בדומה לקודמו מנסה לעמוד על השפעות ודפסוי של האינטרנט בקרב הילידם. החוקרים בחרו להתמקד בילדים ממשפחות מעוטות יכולת אשר מוצאם הוא אפרו-אמריקאי. מטרת החוקרים הייתה משולשת: 1. לזהות מרכיבים פסיכולוגים וחברתיים העשויים לתרום לפער הדיגיטאלי בשימוש באינטרנט. 2. לבחון את ההשפעות הפסיכולוגיות והחברתיות שיש לשימוש באינטרנט בבית. 3. לקבוע האם לשימוש ביתי באינטרנט הייתה השפעה על הישגים בלימודים. החוקרים הצביעו על דפוסי שימוש נמוכים יותר מאשר במחקרים אחרים שעוסקים בילדים וכן לא נמצאה השפעה קוגנטיבית או פסיכולוגית בקרב הילדים.

Also on Fandom

Random wikia