Fandom

Scratchpad

תגובה למאמר שלישי

213,111pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

המחקר מנסב לעקוב אחרי השימוש בטכנולוגיה של הפרט בסביבה הבייתית כחלק מפעילות יומיומית תוך ניסיון לזהות אינטראקציה, שימושים והשפעות בין השניים. זאת במטרה לקבל תמונה רחבה יותר - חברתית- תרבותית , לצד בחינה מחודשת של הקשר בין טכנולוגיה והמשמעויות שהפרט מעניק לה ע"י יישומה

העניין שאני מצאתי במחקר הוא תיאור התהליך של הפרט באימוץ הטכנולוגיה, הסיבות לכך, תהליך הלמידה,וכמובן - השימושים והקשרים שנוצרים באמצעותה. תהליך שנראה טרויאלי כ"כ, במיוחד כיום, אך עם זאת התיעוד שלו מרתק וחשוב. הבחירה של החוקרת לבחון תפיסות לסיכום, במהלך הקריאה מצאתי את עצמי מנסה להזכר בתהליך שאני עברתי באימוץ טכנולוגיה זו,ביחס לכלים ולדוגמאות שהציגה החוקרת.

Also on Fandom

Random wikia