FANDOM


המחקר מנסב לעקוב אחרי השימוש בטכנולוגיה של הפרט בסביבה הבייתית כחלק מפעילות יומיומית תוך ניסיון לזהות אינטראקציה, שימושים והשפעות בין השניים. זאת במטרה לקבל תמונה רחבה יותר - חברתית- תרבותית , לצד בחינה מחודשת של הקשר בין טכנולוגיה והמשמעויות שהפרט מעניק לה ע"י יישומה

העניין שאני מצאתי במחקר הוא תיאור התהליך של הפרט באימוץ הטכנולוגיה, הסיבות לכך, תהליך הלמידה,וכמובן - השימושים והקשרים שנוצרים באמצעותה. תהליך שנראה טרויאלי כ"כ, במיוחד כיום, אך עם זאת התיעוד שלו מרתק וחשוב. הבחירה של החוקרת לבחון תפיסות לסיכום, במהלך הקריאה מצאתי את עצמי מנסה להזכר בתהליך שאני עברתי באימוץ טכנולוגיה זו,ביחס לכלים ולדוגמאות שהציגה החוקרת.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.