Fandom

Scratchpad

תגובה למאמר תשיעי

212,984pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

המאמר מציג שינויים באינטראקציה החברתית בזכות טכנולוגיה - במקרה הזה הטלפון הנייד. המחקר בוחן את הדרכים שבהן הטלפון הנייד השפיע על מערכות יחסי הכוחות בין מתבגרים לבין הוריהם ובין מתבגרים לחבריהם .

נמצאו מספר מימצאים מעניינים כגון יכולתו של הפרט לבצע מניפולציה על סמלים ולפתח זהות אישית בזכות טכנולוגיה זו. למרות שהדיון מתבסס על בני נוער וקבוצת השווים, לדעתי , השימושים והסמליים הללו רלוונטיים גם בגילאים אחרים. שכן פלאפון הוא סמל סטטוס בקבוצות גיל שונות ביחס לשימוש בו, הבחירה במכשיר זה או אחר , פופלאריות, אופנתיות וכדומה. הבחירה בבני נוער מתבקשת ובהירה אבל היכולת להרחיב גישה זו על קבוצות נוספות באוכלוסייה מרתקת ומחזקת את ההשפעה של הטכנולוגיה על החברה.

Also on Fandom

Random wikia