FANDOM


המאמר מציג שינויים באינטראקציה החברתית בזכות טכנולוגיה - במקרה הזה הטלפון הנייד. המחקר בוחן את הדרכים שבהן הטלפון הנייד השפיע על מערכות יחסי הכוחות בין מתבגרים לבין הוריהם ובין מתבגרים לחבריהם .

נמצאו מספר מימצאים מעניינים כגון יכולתו של הפרט לבצע מניפולציה על סמלים ולפתח זהות אישית בזכות טכנולוגיה זו. למרות שהדיון מתבסס על בני נוער וקבוצת השווים, לדעתי , השימושים והסמליים הללו רלוונטיים גם בגילאים אחרים. שכן פלאפון הוא סמל סטטוס בקבוצות גיל שונות ביחס לשימוש בו, הבחירה במכשיר זה או אחר , פופלאריות, אופנתיות וכדומה. הבחירה בבני נוער מתבקשת ובהירה אבל היכולת להרחיב גישה זו על קבוצות נוספות באוכלוסייה מרתקת ומחזקת את ההשפעה של הטכנולוגיה על החברה.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.