Wikia

Scratchpad

תרשים זרימה/תיאור כללי

217,703pages on
this wiki
Discuss this page0

על תוכנו של דף זה ידובר כאשר מנגנון ההסמכה יהפוך לאפשרות אקטואלית מבחינה טכנולוגית.

תרשים הזרימה שלי מבוסס על הרעיון לפיו גירסה תוסמך בהתקיים בה 3 תנאים יחד:

  • יש עבורה רוב קולות מסך הקולות שבזכרון של המחשב
  • יש עבורה לפחות 5 קולות
  • לא תהיה הכרזה של המחשב על גירסה מוסמכת חדשה אלא לפחות שבוע אחד לאחר תחילת סבב ההצבעות הנוכחי

סבב הצבעה ייחשב למן הפעם הראשונה בו מסמיך הצביע לאחר ההסמכה האחרונה

בנוסף, ברגע שישנה גירסה מוסמכת חדשה, על המחשב למחוק מהזכרון את ההצבעות שהיו עבור גירסאות קודמות יותר וכן לא לאפשר בעתיד הצבעה עבור גירסאות אלו.

תחילת תרשים הזרימה היא בstart/תרשים זרימה

Around Wikia's network

Random wikia