FANDOM>
ቁ. ቅድመ-አልጎንኲያን ግዕዝ
1 *ኒ አነ
2 *ኪ አንተ፤ አንቲ
3 *ኔገም ውእቱ
4 *ኒላወን ንሕነ
5 *ኪለዋው አንትሙ፣ አንትን
6 *ኔገሞዋ እሙንቱ፣ እማንቱ
7 *ዮት ዝንቱ
8 *አነ ዝክቱ
9 *ደት ዘየ
10 *ነጺ ህየ
11 *አዋን ማኑ
12 *ገቈይ ምንት
13 *ዳንዲ አይቴ
14 *ዳንዲ ቺንኳ ሚጊዜ
15 *ዳኒሽ እፎ
16 *ማታ ኢ...
17 *ዋሚ፣ *ቸስክ፣ *ምሲዋ ኲሉ
18 *መኖጺስ ብዙሕ
19 *አልንዴ ስፍን
20 *ታጐሶወጽ ኅዳጥ
21 *ኦከተከን ካልእ
22 *ነኰቲ አሀዱ
23 *ኒጽ ክልኤቱ
24 *ንሷ ሠለስቱ
25 *ኔው አርበዕቱ
26 *ነፓላንቅ ኀመስቱ
27 *ማንገቺክ ዐቢይ
28 *ኰናየው ርዙም
29 *ማንክስኪገን ርሒብ
30 *ከስፓገን ገዚፍ
31 *ጎሱቈን ከቡድ
32 *ታንገቺክ ንዑስ
33 *ዳዮቋየው ሕጹር
34 *ችፐዋጐክ ጸቢብ
35 *ዋዘባየው ቀጢን
36 *እስኳው ብእሲት
37 *ኒማነው ብእሲ
38 *ልኑ ሰብእ
39 *አዋንሲስ፣ *ኔቻን ወልድ
40 *ዌወን ብእሲት
41 *ናበመን ምት
42 *ውገዎሠት እም
43 *ዳዳቈሲት አብ
44 *አዌስስ እንስሳ፣ አርዌ
45 *ናሜስ ዓሣ
46 *ቺፐቺፕስ ዖፍ
47 *አደሞስ ከልብ
48 *መታኮም ቊማል
49 *አስኮክ፣ *ከነበክ ተመን
50 *ሞሳ ዕፄ
51 *መስተኲ ዕጽ
52 *መስተኳኪ ዱር
53 *አባሢ ቀስተም
54 *ምኒቾዋንክ ፍሬ
55 *ወስካነመን ዘርአ
56 *ማንጊፓኰስ ቈጽል
57 *ወጃበክ ሥርው
58 *ዋለገስኲ ልሕጽ፣ ቅራፍ
59 *ብስኳዘነት ጽጌ
60 *መስተኰንስ ሣዕር
61 *ፐመነኳን ሐብል
62 *ማጸጓን ገልድ
63 *ውያውስ ሥጋ
64 *ኒፐጋከን ደም
65 *ዎስካን ዐፅም
66 *ፐሚ፣ *ዊለንስኪ ሥብሕ
67 *ዋውኋን አንቆቅኆ
68 *ወዊላን ቀርን
69 *ውሻኰን ዘነብ
70 *ሚጐን
71 *ሚላሰቈን ጸጒር፣ ሽዕርት
72 *መንጻበጐን ርእስ
73 *መታወክ እዝን
74 *መስኪንሰኲ ዐይን
75 *መስኳኒስ አንፍ
76 *መቶን አፍ
77 *ሚፒት ስን
78 *ውላጽኖ ልሳን
79 *መስኮሺየል ጽፍር
80 *መስካት እግር
81 *መሲት ቀይጽ
82 *መቈደቈን ብርክ
83 *መነንቺስ እድ
84 *አለንቋገን ክንፍ
85 *መኖስተይ ከርሥ
86 *ውላኮሺየል አማዑት
87 *መኰታገን ክሳድ
88 *መስፐኳን ድኅር
89 *መታለስ ጥብ
90 *መታህ ልብ
91 *መስኮን ከብድ
92 *ምኖቈን ሰትየ
93 *ሚጹ በልዐ
94 *ሰጐመን ነከሰ፣ ነሰከ
95 *ኑነንታመን ጠበወ፣ መጸ
96 *ገልቅሰኮወን ወሪቅ
97 *ሽካገመን ቀአ
98 *ቦዳደን ነፍኅ
99 *ናሕነሰው ተንፈሰ
100 *ቈለቅሰን ጸሐቀ
101 *ናመን ርእየ
102 *ኖንዳመን ሰምዐ
103 *ጓኬንዳመን የድዐ፣ አእመረ
104 *እጽሊቴሃመነ ሐሠበ፣ ሐለየ
105 *ምላንደመን ጼነው
106 *ኮሽታመን ፈርሀ
107 *ነባው ኖመ
108 *ፖማጸመን ሐይወ
109 *ንቦዋ ሞተ
110 *ንባቅጸወን ቀተለ
111 *መጋገች ተበአሰ
112 *ኖጻነመን
113 *ፓከንዳመን ደብደበ
114 *ከስከሸመን፣ ተመውጸወን ቀረጸ
115 *ፐቅሠመን ሠጸረ
116 *ሰባልጽከቴሃመን ደጐጸ
117 *ከስከቺፕሰን ሐንፈጠ
118 *ሙልኪቴሃመን ፈሐረ
119 *ፐሞጽኰመን ጸበተ፣ ጸበየ
120 ፕሜህሌ ሰረረ፣ ጠየረ፣ ዖፈ
121 *ፐሞሣ ሖረ
122 *ፕያው መጽአ
123 *መጣንጒሸን ሰከበ
124 *ለማተፑ ነበረ
125 *ኔባው ቆመ
126 *ቈነባሠመን ዖደ፣ ዞረ
127 *በንገሸን ወድቀ
128 *ምግሌው ወሀበ
129 *ደኮለነም አኅዘ
130 *ሸለስከቴሃመን
131 *ስንቈሃመን ሐሰየ
132 *ከጸስፐቅታወን ኅፀበ
133 *ችስከሃመን
134 *ወቶደመን ሰሐበ
135 *ቈንጸናመን ገፍዐ፣ ደፍዐ
136 *ፐላከንዳመን ጠሐለ
137 *ደመክስፐላመን
138 *ገልቅስቋዘመን ሰፈየ
139 *አከንዳመን ቀመር
140 *ኪተመን
141 *ነከንዳመን ሐለየ፣ ዘመረ
142 *ምደላሠተው ላሀየ
143 *ዳለሚጐከን ጸለለ
144 *ፓቶመቸወን
145 *ታስቈላደን
146 *ኮማቈሰን ሐበጠ
147 *ኪሾስኲ ፀሐይ
148 *ተፓጽኰኔባውሰት ወርሕ
149 *አታንኰስ ኮከብ
150 *ንፒ ማይ
151 *ክሜዋን ዝናም
152 *ሲፑ ተከዚ
153 *ንፒ-ሶባቊገን ባሕር
154 *ክታኸንድ ባሕር
155 *ሰዋነታገን ጸው፣ መልሕ
156 *አሕሰን እብን
157 *ለካው ኆጻ፣ ረመል
158 *ቶፐንጐ መሬት
159 *ጋስቈም ምድር
160 *መጋንተቋት ደመና
161 *በስከዋነክ ጊሜ
162 *ሞንሻቈጹኲ ሰማይ
163 *ኪስከኖጸን
164 *ዋብስኮና ሐመዳ
165 *መስቋሚ አስሐትያ
166 *ቈስፐከንዴ ጢስ
167 *ፖስኰታውዕ እሳት
168 *ፐንጐ ሐመድ
169 *ቺገጻው ሐረረ
170 *ተመውጽከና መንገድ
171 *ወጁ ደብር
172 *መስቋዩክ ቀይሕ
173 *አስኮጽከባንጐት ሐመልሚል
174 *ውንዘዋዩክ ዘፍራ
175 *ዋብስክ ጸዐዳ፣ ጻዕዳ
176 *ማከታወክ ጸሊም
177 *ተፓጽቋንት ሌሊት
178 *ጊስኩክ ዕለት
179 *ከጽካደመን ዓመት
180 *ከፕሰታው ምውቅ
181 *ትጋጐጺኖ ብሩድ
182 *ከምፖስከናው ምሉእ
183 *ወስካየው ሐዲስ
184 *ነጎኒ አረጋዊ፣ ብሉይ
185 *ዊንጋነው ሔር
186 *መጂጐን እኩይ
187 *ወስኩለዳቅ
188 *ነስከኖኳት ርኩስ
189 *ለማተቈት ራትዕ
190 *ፐቶጐከን ክብ፣ ከቢብ
191 *ውስኬግነው ስሑል
192 *ገስኲገን
193 *ሶምስኰናው ልሙጽ፣ ጽሑድ
194 *ሳክሰፓወን ርጡብ
195 *ፓጐሠስትክ ይቡስ
196 *ለማተቈት ራትዕ
197 *ኪስክ፣ *ፐሱቹ ቅሩብ
198 *ዮዋቅሰሚት ርሑቅ
199 *ተናገነክ የመን
200 *መናነቺንክ ጸጋም
201 * በ...፣ ኅበ
202 * ውስጠ
203 *ወቺ
204 *ዋክ ወ...
205 *ኪስፕን ( እመ
206 *ክሻገች እስመ
207 *ውንሱዋገን ስም

Virginia Languages

አማርኛ ኖቶወይ ፖዋታን ናቲኮክ ቱተሎ
እግዚአብሔር ኳከርሁንቴ ራዎቶነንድ፣ አሆን ግጪማኒቶ ኤኝጋ፣ ኤኝግየኝ
ሰው ኤኒሃ ኒማረው ዎሃኪ ሚሃን፤ ሚሃይስቲክ
ሴት ኤከኒንግ ኩጸነፖ አኳሄክ ዋሬዋ
ወንድ ልጅ አኰያንሃ ኡክሳፕስ፤ ማሮዋንቸሶ ዋሆኪ አዋውንቲት ጉጽካይ፣ ዋይቲዋ፣ ዋካሲክ
ሕጻን ናካሰከህ ነቻውን አዋውንተት ኒስካ፤ ዋጎጽካይ
አባት አክሮህ ኖስ (አባቴ) ኖጭ (አባቴ) ታት፣ ያት
እናት ኤና ኒክ (እናቴ) ኒክ (እናቴ) ኤሆን፣ ኤሁን፤ ኸና፣ ኸኑኝ፣ ኢና
ሽማግሌ አኩሆር ራወሩኑህ
ባል ጎትያኩን ዊዮዋ ኑፕሶሕሶሕ (ባሌ) ማኝኪ
ሚስት ደከስ ኖንጋስ ኒው ሚሃኚ
ወንድም ካታተከህ ኒመት (ወንድሜ) ኒመት (ወንድሜ) ኢንጊኑምባይ፣ ኒዋገኑምፓይ፣ ኦኸኖፕሰ
እህት አካቺ ኩርሲን፣ ኑካንጁም ኒቅሱምስ ዳዊናክ፤ ሚነክ፣ ታሃኝክ
ራስ ሰታራከ መንዳቡካን ኒላሃሞን ፓሱይ
ጽጉር ሆወራቅ መረርስክ ምንሽኩ፣ ኒዒስኳት ናኝቶይ
ጆሮ ሱንቱንከ መታወክ ኑክታውሕክ ናሖሕ
ዐይን ኡንካሃራቅ መስኪንጀክ ሙክሽክንጭ ታሱይ
አፍንጫ ኦተውሳግ መስኪው ንኪው (የኔ) ፓቅዲ
አፍ ኤስካሃራንት መቶን መቱን፣ ሁንቶወይ ኢሂ
ምላስ ዳሕሱንከ ማራጽኖ ኒያኖዋሕ (ምላሴ) ነቺ፣ ለቺ፣ ነጺ
ከንፈር ኦዋራግ ነሼህ ነሲኸክ ኢስዳቢ
ጥርስ ኦቶጻግ መፒት ኒፐቱምፕስ (ጥርሴ) ኢሂ
አንገት ስቲረከ ነስኰይክ ንሲኪፑቅ ታሰይ
ክንድ ኦኑንቻክ መሰ፣ መካታሆን ኒክፒቅ ሂጽቶ፣ ሂስቶ
ዕጅ /ጣት ኑንከ መቴንች ምንጭ /ናሚሻሕቁውልጋምዝ ሃክ፤ ሃግ፣ ሃኪ
ጥፍር የቱንከ ዊቻውጅ, መኮንስ ኑካንሱምፕ ቹቻግ፣ ጹጻኪ
ሆድ ኦተኳክ ነታሕ ሰማንታ
ጭን ኦቲቻግ ዊንጓንስ ሁንጹንኰ
ባት ሳንሰከ መስኮት መችካት የክሳ፣ የክሳይ
እግር ሳሲከ መሲት ሚስት ኢሺ፣ ኢሲ
እግር ጣት ሲከ ንክሲየኳነምፕስ (የኔ) አትካሱሳይ
ልብ ሱንከ ዊያሸው (የሱ) ያንቲ፣ ያኝቲ፣ ታፒ
ደም ጋትኩም ሳውሆን ፓቅገሕት ዋዪ
ቆዳ ኦሆናግ ማችኮር ኖዋሲውም
ሥጋ ኦስካሃራግ ወሻውስ ፐቅገው ዋዩቅቴኪ
ቤት ኦኑሻግ ዊግዋንግ፣ ዬሃካን ዮክሁክ አቲ
ፍላፃ አሩንትኳሰራንክ አስኰዋን፣ አቶንስ አሎንጽ ማንኮይ፣ ማንክሲ
ቢላዋ ኦሳከንታ ፓሚሳክ አሕሞናኸክ ማተን፤ ማጤዔ፤ ማሳ፣ ማሰይ፣ ማሰኚ
ጫማ ኦታጓግ ማካስን መክስንስ አኝጎህሌ፤ አጎኸሌ፣ ማካሱንስ፤
አልጋ ሳታክ ካዋይኁ፣ ፐታካውን፣ ተሰን ዳፐን ሳሲ
ዳቦ ጎታተራ አፖንስ አጶ ዋክሳክፓይ፤ ዋክጻፓ፣ ማክሳፓዓ፤ ዋገሳኳይ
ወተት ካኑ ሙጾን ኑዑናክ ኢየ
ብርሌ ቸዋክ ፐሂኁ መኒይጎቶን
ሰማያት ኳከሩንቲካ ሞንሻኳቱኁ ስፐመንድ ማኝቶይ፣ ማቶኚ
ፀሓይ አሂታ ኪሾስ አኰክ ሚን
ጨረቃ ተጥራከ ኡምፕስኰጥ፣ ነፓውሾስ አሕቱፕኳናሄንክ ሚማኸይ፣ ሚኖሳዕ
ኮከብ ዲሹዕ አታንጓሶክ ፑሞላሱኰ ታቡኒችካይ፣ ታፕኒኝስካይ
ዓመት ዎከንሁ ፓውፓሕሶሕስ ኑቈላኩቈማይ
ቀን አንትየከ ከተፓከስ፣ ራውኮሶስ ኪሱኩ፣ ኑኮቱኰን ናሃምቤ፣ ናሃምፕ፣ ናሃንፔ
ጨለማ፣ ሌሊት አሱንታ ፓከናዮህ, ታፐኮኁ ሳምፑሶሞው, ቱፕኰ ኦሲሃ፤ ኦሲ
ብርሃን ዮሃንሁዕ ኪሻውተውኁ ዋሳኲታይው ኦብላዳ
ጧት ጹንተሩንግ ፓፓሶው ወሽፓ ካናሃብነን፣ ካናሃምፗይ
ማታ ገንሳከ ዌኩ ኦሲሂቴዋ
ቀትር አንተኒካ አውንሸካፓ
መብራቅ ቶዋትገኸተሪሰ ኪኩታኖዋስ ሳፒ፣ ቶንኰያህ
ነጐድጓድ ሃኸኑ ፐታኰጥ፣ ኡንጁፓውክ አዋሕሸክ ቱሃንግሯ
ዝናብ ዮውንቶች ካምሮዋን፣ ካመይሃን ሶከላን፣ ውኔዮው ሐዎሐ
ደመና ኡራጸኰ አረኰቱኁ ማቻቈት ማቆሲ
አመዳይ ካንካው ኮን ቁኖ ሆሂ
እሳት ኦተውር ቦከታው፣ ፖከተውር ቱንት ፐች፣ ፐቲ፣ ፒች
አመድ ኦኳግ ፐንጐ ፓውካውኰ አላፖክ
ውኃ አዋ ሰኰሃና ንፕ ማኒ
በረዶ ኦዊስ ኦሬህ ኤሕታኳጭት፣ ሃሕላገቈጽ ሚኝጊራቻ፣ ኖኝሂ
ምድር አሆንራቅ ቸፕስን አኪ አማኒ
አሸዋ ኦተህ ራካውኁ ሎሕኪ
ባሕር አዋን-ከሖታ ያፓም ክታሄንድ የታኝ
ወንዝ ጆከ የውካንታ ፔምቱኳ ታክሲታ
ሃይቅ ካናታሪያ ኔፒስ
ተራራ፣ ኮረብታ ዮኑንጤ፣ ኑውኖተህስ ፖሞታሕ፣ ሮመተን ለሙኲክሴ፣ ኤሙኳቲን፣ ፐመተናይክ ሹቄ፣ ኦኸኪ፣ ሱሂ
ደሴት ኤዮተሥየህ መኑናኩስ ምነሕት ሂስተክ፣ ስተክ፣ ስተሰተኪ
ድንጋይ ኦሩንታግ፣ ኦሖታክ ሳኮሆካን አቅሲን፣ ኮሽከፕ ሂስተኪ፣ ኒስተክ
መዳብ ጂዕኳን ማታሰን ፐኒኸይ
ብረት ኦወና ኦሳዋስን ማኝስ፣ ማስ፣ ማሲቆራክ
በቆሎ ኦነሃክ ሃመኒ ካልናዉፕ ማንዳቀይ፣ ማታቄ
ቱፋሕ ኳሃራግ ማራካህ
እንጆሪ ዊስሩንት ሙስከስኪሚንስ ሃስፓሂኑክ
ዛፍ ገሪ ምህተክ ፐቱክ ሜኝ
ዕንጨት ገካ ሙሼስ ሚሽዝ ሚየኚ
ደን ኦራራኩን ፓምፕተኮይስክ ታህካይ
አሮንቃ ኪኑ ናሕስኰሕ ሆይቅ
ቅጠል ኦካሃንራቅ፣ ኦሃንራክ ማንጒፓከስ መንገፓክ ኦቶይ፣ ኦቶቅ
ሣር ኦኸራግ መህተኰንስ መችስኪ፣ ማስኰኲሰ ሙክታኪ፣ ኦቶይ፣ ሱንክታኪ
አጋዘን አኲያ ኡታፓንታም አተኰ ባቦስኮ፤ ባቦስጎዖ፤ ዊታይ
ላም ቶስከሩንግ ኖምፓየን፣ ማፓየንክ
ቀንድ ኦሸራግ ዋዊራክ ታቢኬ
ተኲላ ሁሰ ናንተም ሙንክቶካይ፤ ቹንጊዌ
ውሻ ቺር አተሞስ አሉም ቾንክ
ቀበሮ ስከዩ አሲሞስት፣ ኦንክሴ ዋክስ ቶካይ
ድመት ቶሰ ኡቹንጓይ ላዕዋቈፑስ ፑስ፣ ዳሉስጊክ
ዓሣማ ዋጽከሮ ፒማሎ ማስጎሎ
ሽኮኮ ኦጻህስት ምሳኒክ ማውኪ ኒስታቃይ
ጥንችል ኰሩ ዊኮዌስ ቲሚሃውኰ ታኞኛሃ
እባብ አንታቱም አስኮክ አሽኰክ ሞካ፤ ዋገኒ
ወፍ ቺታ ቸሂፕ፣ ቸቸኒጅ ፒሲኰስ ማዪንክ
ፈረንጅ ዶሮ ኩኑም ሞነናው ፓሕኰን ማንደካይ
ዶሮ ታውረትግ ካዋቸምስ ሽኰኒክ
ክንፍ ኦሁንዊጽታግ ኡተካነክ
ላባ አወንክራግ አፐውክ
ዓሣ ኬንቱ ናመስ ናመስ ቢሶካ፤ ዊሆይ
ዝምብ ዲስረረ ሞውችሀሶህ ፑጻህ
ነጭ ኦወርያኩን ኦፓይውኁ ዋፓዩ ማጋናጋዓ፤ አሳኚ
ጥቁር ጋሁንጺ ማካታዋዩኁ ዋስካጉ አሰፒ፣ አሱፕ
ቀይ ጋኑንትኳሬ ፕስኳዩ አቹት፣ አጹቲ
ቢጫ ካቴንተሃሪያ ኡሳወክ ዊሳዋዩ
አረንጓዴ ሰካተኳንቲን አሕስካቱኲያ ኦቶ፣ ኦቶላኮይ
ትልቅ ጣቻናውሄ ማንጎይተ ማንገዩ ኮንከንክ፣ ኢታኝ
ትንሽ ነዊህጻ ታንክስ ናማጩ፣ ላማይሱ ኮጽካይ
ረጅም ኤዊስ ከናይውኁ ቋናሕቁት ሱይ፣ ያፖስከ፣ ዩምፓንካስካ
ብርቱ ዋኮስቲ ቶዋው ምስኪው ኢታይ፣ ሶቲ፣ ዋዩፓኪ
አሮጌ ኦናሃሄ ኩታናይው ሆካይ
ወጣት ኦሳዔ ወሳምስ ላይማይሱ የኝኪ
ጥሩ ዋኳስት ዊንጋን ዋቲየው ቢዋ
መጥፎ ዋህሣ ማቲት ኦካየክ
ቆንጆ የሳኳስት ዊንጋይውኁ ዊየዒት ኢፒ፣ ኢፒካም፣ ፒሬ
ደረፎች የሳህሳ መቲት ኡካዪክ
ሞት አንሲኸ ሪኮሞስ አንገላክ
ብርድ ዋቶሬ ኖንሳማጽ ታሕቊዮው ሳኒ
ሙቅ ታሪሃ አፐታውዕ አካተካ
ጥልቅ ጣቻኑዊራስ ጻኰሞይ፣ ኑታካም ቲሞህ
እኔ ኒር ኸኒጉ፤ ማ
አዎ ሆከህ ኩፔ፤ ኒም አሜ ከነሃ፤ አሃኝ፣ አዋቃ
አይ ሮህ ማታሕ መታሕ መታው፤ ኢሃው፣ ያሃን
አንድ ኡንተ ኒኩት ነኲት ኖኝስ (ናኩት)
ሁለት ደከኒ ኒንጅ ናይዝ ኪሰንግ፣ ቶክ፤ ኖምባ
ሦስት አህሳ፣ ቋህሳ ኑሳው ኒስ ናኒ
አራት ኸንታግ የውሕ ያጉህ ቶፓይ
አምስት ውስክ ፓራንስ ኑፓያ ኪሳሃኒ
ስድስት ኦያግ ካማትንች ኖቁንታህ አካስፔ
ሰባት ቻታግ ቶፓዎስ ማዬዋ ሳጎሚኝክ (ታፖንስ)
ስምንት ደክራ ነስዋሽ ጻህ ባላይን (ማሶንስ)
ዘጠኝ ደሂሩንክ ኪከተው ፓሣኮንኰ ክሳኝካይ
አሥር ዋህጻ ካስከ ምላሕ ፑጽካኚ
አሥራ አንድ ኡንተስካህር አሕጽኲት አገኖሳይ፣ አኪኖሳይ፤ (ኦስ ናኩት)
አሥራ ሁለት ደከነስካህር አጽናይዝ አገኖምባ (ኦስ ቶክ)
ሃያ ደዋህጻ ኒንጀፖክስኩ ኒየስሚታህ ታካቦስኰ፤ ፑጽካ ኖምባ
ሠላሳ አህሰኒዋህጻ ኑሳፑወክስኩ ሰፑክስኬ ፑችካ ናኒ
መቶ ካሆህስጥሪ ነኩት ኦቲሲኖ ዊምባ ክሳና ኦከኒ
ሺህ ዮስጥሪ ነኩት ወውንኳዮ ሙታታስካ ክሳና ኦከኒ ቡጽካይ
መብላት ኡንጮረ መቸር፣ ፓስኰሃሞን ሚጺ ዋሉት፣ ሉቲ
መጠጣት አራርሔር ካኮፐን ምንህ ላክፔ፣ ላፐታ
መሮጥ ሳሪዮካ ሙስከን፣ ሙስከት፣ ራሳኒር ኡንቶምሆዋይሽ ሃንታ፣ ሂንዳ
መተኛት (እንቅልፍ) ከንቱስ ነፓውን ኑፕ ሂያንታ
መናገር ዋስወከ ክክተን ኪቶዋስ ሃሄዋ፣ ኒሻ፣ ኦክላካ፣ ሳኸኝታ
ማየት ዋስከሂ ዉናሙን ናምም ኢኔዋ፣ ኦሃታ፣ ዋቄታ
መውደድ ጣቻዳኑስተ ነውማይስ ንወሞይ ያንዶስተካ
መግደል ኡንታትሪዮ ነፖይክቶው ኪተ፣ ኪተሰ
መዝለል ደኡንቲራስራግ ሁስፒሳን ኒስፖይክሽ (እኔ)
መሽተት ሳካራንቱ ነመራምን ነኲሰመን
መጮህ ተኸሱናራ ኔሰውም ነሞም ቃቂሴ
መስማት ጥራሁንታ ኖወንታመን ኑንዳመን (እኔ)
መምታት ኡታተንሄሩግ ነፓሲንጓኮን ነፓኮመ ኮሂናንሂዋ

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.