FANDOM


CONSTRUINDO A NACIÓN DESDE OS CONCELLOS

Construíndo a nación desde os concellos

O BNG, desde o seu compromiso coa profundización no noso autogoberno a través dun novo estatuto de nación, aposta polo proceso de internalización das entidades locais galegas, convertendo o ámbito autonómico no seu espazo de referencia. O BNG é garantía do desenvolvemento dun novo mapa administrativo galego sustentado nos concellos, as parroquias, comarcas e áreas metropolitanas, que superen ás deputacións provinciais e o exercicio localista do poder municipal. Asimesmo, e neste obxectivo de construírmos a nación desde os concellos, para o BNG a relación das institucións locais co goberno galego debe guiarse pola dialéctica da cooperación e non pola competencia e confrontación. Cómpre afortalar a FEGAMP como asociación de concellos que cumpra os obxectivos para a que foi creada, un instrumento acaído para a integración da política municipal no proxecto nacional, fronte á instrumentalización partidaria que pon en perigo a súa viabilidade futura. A aplicación do Pacto Local para un desenvolvemento e unha clarificación competencial integrados no proxecto nacional de Galiza e o traballo a prol dun novo modelo de financiamento local que remate co raquitismo orzamentario estructural dos concellos, permitirán dotar a estes de instrumentos xurídicos e financieiros acaídos para os seus fins. A lingua, o territorio e a cultura son os nosos máis prezados sinais de identidade, elementos que nos singularizan e definen como nación. A destrucción do territorio é un dos problemas máis graves que ten hoxe en día Galiza. Por iso, o BNG construirá a nación desde os concellos tamén a través das súas políticas de ordenación territorial e planificación urbanística, sempre inseridas nas directrices nacionais de ordenación do territorio e cara os obxectivos do desenvolvemento sustentábel, equilibrio territorial, urbanismo racional e ordenado e protección do ambiente e a paisaxe. Preservar, normalizar e potenciar a lingua e a cultura seguirá a ser igualmente un obxectivo preferente do nacionalismo. O BNG constrúe a nación desde os concellos, unha nación solidaria e comprometida, tamén desde a acción de goberno municipal, na cooperación e na solidariedade internacional. Avanzando na mellora da calidade de vida Para o BNG os concellos son un instrumento fundamental para a mellora da calidade de vida e a conquista do benestar e a igualdade. As actuacións en materia de infraestruturas no ámbito local, aínda sendo importantes no obxectivo de mellorar a calidade de vida das persoas, téñense revelado insuficientes. Por iso, BNG é conscente de que a mellora das condicións de vida pasan ineludibelmente por priorizar desde os concellos as actuacións de promoción económica e creación de emprego, os programas de benestar social, as políticas sociais de vivenda, o obxectivo ineludíbel da igualdade entre homes e mulleres e o impulso de políticas transversais e transformadoras para a mocidade, o ordenamento do territorio e a planificación urbanística ao servizo do interese público, a protección do medioambiente, a implementación de políticas e a dotación de equipamentos educativos, sanitarios, culturais e deportivos ou a introducción na administración local e o achegamento aos/ás cidadáns das novas tecnoloxías. Ámbitos de actuación todos estes, para os que o BNG oferta unhas políticas transformadoras da realidade e con solucións aos problemas de xestión cotiá que a sociedade demanda.

Rexenerando a política e profundizando na democracia participativa

O BNG é recoñecido hoxe na sociedade galega como garantía dos valores éticos na política. Garantía que se traduce en concellos transparentes e igualitarios no trato aos/ás cidadáns e no respecto aos seus dereitos, en gobernos municipais e cargos públicos comprometidos na súa acción política sempre co interese público e nunca co privado ou particular e en gobernos municipais que entenden a concreción práctica da democrácia no diálogo e na participación activa e directa na vida municipal dos/as cidadáns e das súas organizacións representativas.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.