FANDOM


A letra

a1

a2

aaiundar /(a-)ai-un-dár/

aba* /á-ba/

ababor /a-ba-bór/

abade /a-bá-de/

 • abade egin
 • abade(-)etxe
 • abade nagusi

abadegai /a-ba-de-gái/

abadeki /a-bá-de-ki/

abadesa /a-ba-dé-sa/

abadetasun /a-bá-de-ta-sun/

abadetu, abade(tu), abadetzen /a-bá-de/

abadetza /a-bá-de-tza/

abadia /a-bá-di-a/

abadot /a-ba-dót/

abagune /a-bá-gu-ne/

abaila /a-bái-la/

abaildu, abail, abailtzen /a-báil/

abaildura /a-báil-du-ra/

abakando /a-bá-kan-do/

abako /á-ba-ko/

abal /a-bál/

 • abala eman
 • abal(-)emaile

abalatu* /a-bá-la/

abaldun /a-bal-dún/

abalkide /a-bál-ki-de/

abandonatu, abandona, abandonatzen /a-bán-do-na/

abandonu /a-ban-dó-nu/

abangoardia /a-bán-go-ar-di-a, a-ban-guár-dia/

abangoardismo /a-bán-go-ar-dis-mo, a-ban-guar-dís-mo/

abangoardista /a-bán-go-ar-dis-ta, a-ban-guar-dís-ta/

abaniko /a-ba-ní-ko/

abant /a-bánt/

 • abantean /a-bán-te-an/
 • abant egin

abantada /a-bán-ta-da/

abantaila /a-bán-tai-la/

 • abantaila eraman

abantailatsu /a-bán-tai-la-tsu/

abantailatu, abantaila(tu), abantailatzen /a-bán-tai-la/

abantailos /a-ban-tai-lós/

abantari /a-bán-ta-ri, a-ban-tá-ri/

abantzatu, abantza, abantzatzen /a-bán-tza/

abantzu1 /a-bán-tzu/

 • abantzu izan

abantzu2 /a-bán-tzu/

abantzuño /a-bán-tzu-ño/

abao /a-bá-o/

abar /a-bár/

 • eta abar / e-tá a-bár, e-tá-bar, e-ta-bár /

abaraska /a-bá-ras-ka/

abaritz /a-ba-rítz/

abarizia /a-bá-ri-zi-a, a-ba-rí-zia/

abarizios /a-ba-ri-ziós/

abarizti /a-ba-ríz-ti/

abarka /a-bár-ka/

abarkadun /a-bar-ka-dún/

abarkagile /a-bar-ka-gí-le/

abarkagintza /a-bar-ka-gín-tza/

abarketa /a-bár-ke-ta/

abarketari /a-bar-ke-tá-ri/

abaro /a-bá-ro/

 • abaroan egon
 • abaro egin

abarrakitu, abarraki, abarrakitzen /a-bá-rra-ki/

abarreria /a-bá-rre-ri-a/

abarrikatu, abarrika, abarrikatzen /a-bá-rri-ka/ .

abartegi /a-bár-te-gi/

abartsu /a-bár-tsu/

abartu, abar(tu), abartzen /a-bár/

abasto /a-bás-to/

abat /a-bát/

abata /a-bá-ta/

abatari /a-ba-tá-ri/

abatetxe* /a-bá-te-txe/

abatz /a-bátz/

abdikatu, abdika, abdikatzen /ab-dí-ka/

abdomen /a(b)-dó-men/

abdominal /a(b)-dó-mi-nal/

abduktore /ab-duk-tó-re/

abede* /a-bé-de/

abegi

abegitsu

abelazkuntza

abelbide

abelburu

abeldi*

abeldun

abelera

abeletxe

abelgorri

abelgorriki

abeltegi

abeltxe*

abeltzain

abeltzaintza

abel xehe*

abemaria

 • abemaria(-)ezkila

abemarietako

abenda

abenderri*

abendu1

abendu2

abendualdi

abenida*

abeniko

abenitu, abeni, abenitzen

abenka

abentura

abenturazale

aber*

aberasbide

aberasgarri

aberaskeria

aberaski 1 adlag. aberaski 2 iz. g.er. 'aberastasuna, ondasuna'. aberaskume aberaspide* e. aberasbide. aberastasun aberaste iz.: uranioaren aberastea. aberastu, aberats/aberastu, aberasten. da/du ad. aberats aberatsaile* e. aberasgarri. abere abere-hiltzaile iz. abere(-)lapur abere larri abere(-)talde abere xehe (ardia eta ahuntza). aberekeria abereki 1 adlag. 'abereen eran'. abereki 2 iz. 'abere-okela'. abereki 3 iz. eta izond. g.er. 'abereen moduan jokatzen den pertsona': horrela, bere izaera aberekia ase zuen. aberetasun aberetiar izond. Sin. aberezko. aberetu, abere(tu), aberetzen. da/du ad. 'gizakia abereen antzeko bihurtu, hauen tasunak hartuz'. aberezko izlag.: itxura basati eta aberezkoa. Sin. aberetiar. aberia iz. 1 h. matxura. 2 'kalte handia'. aberkide aberkoi izond.: olerki aberkoiak. aberrazio iz. Tekn. aberri Aberri(-)egun aberrigabe izond. aberriratu, aberrira, aberriratzen. da/du ad. abertimendu iz. Ipar. Herr. h. abisu. abertitu, aberti, abertitzen. du ad. Herr. h. ohartarazi, jakinarazi, abisatu. abertzale abertzalekeria abertzaletasun abertzaletu, abertzale(tu), abertzaletzen. da/du ad. 'abertzale bihurtu'. abes* e. abesti, kantu. abesbatza abeslari abespeluan adlag. Bizk. 'jo eta ke'. abestalde abestaldi iz. 'kantaldia'. abesti abestu, abes, abesten. du ad. abeze 1* e. alfabeto. abeze 2 iz. 'hasi-masiak': abezean da oraindik ikasgai honetan. abiaburu abiada abiadan adlag.: abiadan atera zen etxetik. abiadore* e. pilotu, hegazkinlari. abiadura iz. 1 Ipar. eta Naf. 'hastapena'. 2 Heg. 'lastertasuna'. abiadura(-)aldagailu abiadura(-)neurgailu abiadura(-)palanka abiagailu iz. 'motorra abiarazteko gailua'. abiagune abialdi abiamen iz. Batez ere Ipar. 1 'hasiera': abiamen ezin hobea hartu du [ikuskizun handiak]. 2 'prestaera': heldu den igandean ditugu herriko festak; ez nolanahikoak, abiamenen arabera. abian adlag. 1: lan hau abian jarri zen eguna; joateko abian da. 2 'berehala': otoi errozu abian. abiapuntu abiarazi, abiaraz, abiarazten. du ad. abiarazle iz.: Windows abiarazlea. abiasari iz. 'taxietan, abiatzeagatik ordaintzen den diru-kopurua'. abiatu, abia, abiatzen. da/du ad.: jendarmeek ikerketak abiatuak dituzte. abiatze abiazio abidjandar (herritarra). abil abildu, abil(du), abiltzen. da ad. 'trebatu'. abilezia abilidade iz. Herr. 'abilezia, trebetasuna'. abilki abio iz. Zub. abioi iz. h. hegazkin, aireko. abioneta* e. hegazkin txiki, turismo(¬ )hegazkin, kirol(-)hegazkin. abisal abisatu, abisa, abisatzen. du (Ipar.) edo dio (Heg.) ad. abisu abitu abitua hartu abitu(-)hartze abixoi iz. Atherina sp. abizari abizen iz. 'pertsonen deitura'. ablatibo ablazio abokatu abokatutza abolitu, aboli, abolitzen. du ad. Sin. ezeztatu. abolizio iz. Sin. ezeztatze. abolizionismo abolizionista abonamendu iz.: Musika Hamabostaldiko abonamendua. abonatu 1, abona, abonatzen. du ad. 1 'aintzat, ontzat hartu'. 2 'goraipatu'. 3 da ad. h. harpidetza egin. abonatu 2 iz. h. harpidedun. abondant izond. Zah. 'nasaia, oparoa, ugaria'. abondantzia iz. Zah. 'nasaitasuna, oparotasuna, ugaritasuna'. abonu 1 iz. 'laudorioa'. abonu 2* e. ongarri. abonu 3* e. abonamendu. abordatu, aborda, abordatzen. du ad. Itsas. abordatze aboro* e. haboro. abortatu, aborta, abortatzen. du ad. abortatze abortu abortza abots* e. ahots. abrasio iz. Geol. abrigo iz. Heg. h. beroki. abrigu iz. Bizk. 'keinua, imintzioa'. abrikot iz. Prunus armeniaca. abrikotondo iz. Prunus armeniaca. absente absentismo absentzia abside absintio* e. asentsio-belar. absolbitu, absolbi, absolbitzen. du ad. absolbizio iz. Zah. 'absoluzioa': Aralarko absolbizio eguna. absolutibo izond. Hizkl. absolutismo absolutista absolutu absolutuki absolututasun absoluzio abstenitu, absteni, abstenitzen. da ad. abstentzio abstinentzia iz. 1 'haragi-uztea, mehea'. 2 Med.: abstinentzia-sindromea. abstraktu abstrakzio absurdo abudhabiar (herritarra). abudo* e. agudo. abujar (herritarra). aburdiko* e. burko, bururdi. aburna iz. 'loina'. aburska* e. ahuspez. aburu iz.: zenbat buru hainbat aburu; aburu bateko, aburu bereko. -ren aburuz aburukide aburumenka adlag. 'iritzira'. abusatu 1, abusa, abusatzen. du ad. abusatu 2, abusa, abusatzen. da ad. Ipar. 'jostatu, dibertitu'. abusu iz. 1 'erabilera okerra, bidegabea, gehiegizkoa, etab.' 2 Zuz. abuztu abzesu abzisa abzisa(-)ardatz accesit adabaki adabakitu, adabaki(tu), adabakitzen. du ad. h.


Euskal Hotsak - Ahoskera Batua - [[A letra|A Letra]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.