FANDOM


L’ampliació de la UME:


Un cop realitzada la part més teòrica del treball, és a dir, la definició del que és un AMO, havent vist els seus costos i beneficis, resulta interessant donar una visió distinta sobre la qüestió, una visió més aplicada i actualitzada sobre la realitat actual. Avui en dia ens trobem amb una UE de 27 membres juntament amb una Eurozona de 15 membres, i les possibles noves incorporacions són ja una realitat. El tema que tractarem a continuació intenta abordar els possibles reptes que suposarien l’ampliació de la UME i si aquesta l’aproximaria cap a una AMO.

En base a l’aportació realitzada per P. Grauwe és important introduir des de l’inici la qüestió de si els beneficis d’una Unió Monetària ampliada excedirien els costos per els 15 països membres actuals. És de gran rellevància destacar la possibilitat de sofrir una major quantia de shocks asimètrics, i les implicacions que tindrien aquestes en les actuacions del BCE. La infelicitat dels països originaris de l’Eurozona per la política monetària del BCE podrien aflorar en aquests casos, ja que davant possibles shocks asimètrics, el BCE restaria paralitzat durant més temps. Com a resultat, els països membres es podrien sentir frustrats amb aquestes polítiques, ja que no tindrien (ni podrien tenir) en compte les diferents condicions econòmiques dels diversos Estats Membres.

Ara bé, si abordem la qüestió de l’ampliació ho hem de fer des de dos òptiques diverses, la dels membres originaris i la dels nou vinguts. I d’aquesta forma veure, si en base als costos i beneficis de l’ampliació, l’aproximació cap a una AMO és més propicia. Quan analitzem la situació dels possibles nous membres, sobre tot els del centre i est d’Europa (Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, la República Txeca y Romania) ens trobem hem que el nivell d’obertura d’aquests envers la UE-27 és igual o major que la que existeix actualment dintre dels vells membres de la UE, fet que remarca un alt nivell d’integració d’aquests països dintre de la UE, i en certa mesura, d’una forma més intensa que no pas Dinamarca, Regne Unit o Suècia. Aquest punt, tot i ser interessant, no ens aporta una variable rellevant sobre la possible situació òptima d’una UME ampliada. Ara bé, si abordem l’asimetria de shocks com a variable rellevant per analitzar la possible transformació de la UME en una OMA, és important introduir aquí el anàlisis realitzat al 2001 per Fidrmuc i Korhonen, els quals van observar que la correlació entre el patró de demanda i oferta de shocks dintre dels països candidats era molt similar a l’observada dintre de l’Eurozona. D’aquesta forma, els autors van anar més enllà en el seu anàlisis, acabant afirmant que la incorporació de nous països a la UME acceleraria la integració de la UE i faria més fàcil satisfer el criteri de moneda òptima.

Tot i que l’aportació d’aquests autors no ha estat compartida per alguns altres, s’ha d’inserir en el fet de que països com el Regne Unit, amb major possibilitat d’adhesió a la UME, dista molt d’assemblar-se a la resta dels seus membres, al ser molt baix el seu nivell d’integració, i per tant, fent més possible la probabilitat de sofrir shocks asimètrics amb la seva incorporació. Ara bé, com que en apartats posteriors ens centrarem exclusivament en el cas del Regne Unit, anem a abordar aquí altres països, com els del centre-est d’Europa. Molts d’aquests mantenen un nivell d’integració amb els membres de la UE molt similar al del Regne Unit, fet preocupant per a UME-15 si tenim en compte la fervent voluntat de molts d’aquests països d’adherir-se a la UME com a mecanisme d’estabilització de les seves economies domèstiques.

A continuació abordarem amb major detall aquesta relació entre simetria i integració, per comprendre clarament els costos i beneficis que podrien entranya la nova incorporació. Com ja hem dit anteriorment, la UME no és una AMO, però tot i així no dista molt d’assemblar-s’hi. El bon estat de les coses, degut a l’escàs nombre de shocks asimètrics (degut a l’alta simetria), podria encaminant-se cap a la conversió cap a una AMO gràcies, en part, a les polítiques monetàries del BCE, les quals gaudeixen d’una alta satisfacció per part del Estats membres actuals. Ara bé, que podria succeir amb la pròxima ampliació? Un possible resultat seria la menor asimetria entre els seus membres, però amb un nivell d’integració no gaire distant de l‘actual. D’aquesta forma és d’esperar que la probabilitat de sofrir més shocks asimètrics augmenti amb l’ampliació, fet que podria provocar una major nombre de situacions atípiques (inflació) en els Estats originaris. Com a resultat, aquests Estats podrien passar a percebre les polítiques del BCE d’una forma menys receptiva de com ho feien abans, veient els avantatges de la incorporació a una UM d’una forma menys favorable que des d’un inici.

Ara bé, si ens situem en un escenari més pessimista la cosa no es quedaria aquí. Si assumim que la relació entre simetria i integració és més intensa, és a dir, que com més membres incorporem menor serà la simetria, i per tant més probabilitat de shocks asimètrics, aleshores la situació canvia (aquest escenari pot prevaler quan el procés d’integració condueix a efectes d’aglomeració, induïts per economies d’escala). Des d’aquesta visió, l’ampliació ja no és tan beneficiosa, sinó que contràriament als postres interessos ens podria provocar un revés en l’aproximació a ser una AMO, i per tant, els països originaris que consideraven els costos – beneficis de la UM favorables, tal volta pensarien de forma distinta en una unió ampliada. Mentre que avui en dia la majoria de membres de la Eurozona veuen les polítiques del BCE com a respostes a les condicions de la seva economia nacional, amb l’ampliació ja no seria així, augmentant els costos percebuts de la UM, creant tensions entre els països. Davant aquesta situació hi ha poc que pogués fer el BCE, ja que per la pròpia naturalesa d’una UM el poder sobre els tipus d’interès són transferits a un BC comú, el qual estableix un únic tipus. Ajustar un tipus únic que pugui englobar les diferents condicions economies de les Nacions és impossible. Aquest és el preu que els membres de la unió pagarien pels beneficis que obtindrien en l’existència d’una moneda única.

L’única forma de fer front a la qüestió aquí plantejada seria estar segur de que els potencials membres individuals de l’ampliació tenen els instruments necessaris per a fer front a aquestes asimetries. D’aquesta forma, la clau per a evitar situacions indesitjables, seria dirigir-se cap a la reforma dels mercats de treball dels nou vinguts buscant fer-los més flexibles, ja que és d’una vital importància per a prosseguir cap a la definició de la UME com a una AMO. La flexibilitat és, probablement, l’únic instrument dels països membres per fer front a shocks asimètrics, d’aquí la seva importància.Aplicaciones prácticas

1-sindicatos y unión monetaria; Aquí explicamos los costes de una negociación salaria centralizada en una unión monetaria frente a los shocks asimétricos y simétricos, y sus repercusiones en cuanto a los niveles de productividad, crecimiento y convergencia. Se ejemplifica con lo sucedido en Alemania tras su reunificación y con las divergencias regionales en Italia. Se concluye que los sindicatos deben tener en cuenta la necesidad de una mayor flexibilidad en las negociaciones salariales en una unión monetaria, llegando a distintos acuerdos, atendiendo las diferentes necesidades de cada sector o región.

2-Analizamos los procesos de ajuste de dos economías industrializadas de características semejantes ante una crisis económica. Una de las economías (Michigan) se encuentra dentro de una unión monetaria y la otra (Bélgica) dispone de política monetaria nacional. Por tanto emplearan diferentes mecanismos de ajuste con diferentes consecuencias.

3-Reino Unido y La Unión Monetaria Europea. Identificando diferentes factores (apertura del mercado, shocks asimétricos, flexibilidad…) que afectan a los costes de una unión monetaria, estudiamos los costes y beneficios para el Reino Unido su integración en la Unión Monetaria Europea. Y los Costes y beneficios que le supondría a esta la integración del Reino Unido en la misma.


Sindicatos y Unión Monetaria

Se establece dos requerimientos opuestos para la óptima organización de los sindicatos en una union monetaria. En presencia de permanentes shocks asimétricos, los salarios necesitarían ser flexibles. Deberían existir diferentes índices de cambios salariales en los diferentes países o regiones. Los salarios nominales deben reflejar los diferenciales en el crecimiento productivo de las distintas regiones. Si se imponen negociaciones salariales centralizadas sin tener en cuenta estas diferencias de productividad, las regiones con menos competitividad se verán afectadas negativamente y descenderá el trabajo productivo.

Un ejemplo representativo de ello fue el caso de Alemania del Este tras su reunificación. Los sindicatos impusieron una negociación salarial centralizada, las empresas no pudieron sobrevivir al shock de la unificación y el empleo se vio afectado negativamente. Lo mismo sucedió en Italia cuando se centralizo la negociación salarial y la productividad crecía a un ritmo inferior en el sur que en el norte, como consecuencia el desempleo creció cuatro o cinco veces en el sur que en el norte.

Un segundo requerimiento, es que en presencia de los mismos shocks simétricos diferentes sistemas de negociación de salarios pueden llevar a diferentes espirales de salario-precio y producir diferencias en la productividad entre regiones o países. Entonces se surgiere que con los mismos shocks simétricos las negociaciones salariales deben ser mas uniformes entre regiones y países. Esto no quiere decir que tengamos que centralizar le negociación salarial sino uniformizarla atendiendo a las características concretas de cada lugar.

A pesar de que una unión monetaria reduciría la persistencia de shocks asimétricos en la economía monetaria, la especialización productiva en una Europa unificada hará que se incremente las asimetrías entre regiones. Los constantes cambios tecnológicos provocan una fuerte competitividad intra sectorial, lo que produce que muchas empresas en las regiones menos desarrolladas no sean capaces de competir. Como resultado también observamos asimetrías regionales.

Por estos motivos se concluye recomendando a los sindicatos que flexiblizen las negociaciones salariales en una unión monetaria ya que los shocks suceden mayoritariamente a nivel sectorial y micro económico.

Ajustes Económicos en Economías Nacionales y Uniones Monetarias

Durante los primeros años de la década de los ochenta el mundo industrial sufrió una fuerte secesión, la cual afectó de manera distinta en las diferentes regiones. En general las regiones con viejas estructuras industriales padecieron más los efectos. Para este caso compararemos dos regiones de tamaño similares, la de Michigan (USA) y Bélgica (Europa): Si comparamos los índices de desempleo, estos crecieron mucho más en Michigan y Bélgica que la media Americana y Europea.

En estos años Estados Unidos era una unión monetaria. Esto le llevo a concentrar y especializar la producción por lo cual el impacto recibido fue de grandes dimensiones en Michigan. A pesar de que Estados Unidos era una unión monetaria no fue capaz de prevenir la secesión. En el caso de Bélgica poseía una política monetaria propia y no pertenecía todavía a ninguna unión monetaria.

A continuación expondremos los mecanismos de ajuste que emplearon ambas economías para supera la secesión. En Michigan, una gran parte del ajuste se debió a la fácil movilidad intra regional de los trabajadores. Los desempleados eran en gran parte inmigrantes que se desplazaron a otra regiones donde la secesión no fue tan pronunciada.Otra parte del ajuste se llevo acabo por la política fiscal. El presupuesto federal estadoudinense transfirió gran parte de sus fondos automáticamente a Michigan a través de transferencias federales al desempleo y se redujo de manera importante los impuestos federales procedentes recaudados en esta región.

En el caso de Bélgica el ajuste se produjo a través de una modificación en los tipos de cambio. El nivel de desempleo se redujo y se igualo al resto de Europa. Belgica deprecio su monedad un 25%, lo que ayudo a restaurar la competitividad y empezó un proceso gradual de reconversión. Al final de la década de los 80, el diferencial de desempleo respecto a Europa había desaparecido. El ajuste se hizo mediante la depreciación de la monedad, lo que bajo el coste de producir y comprar en Bélgica en comparación con el resto de sus socios comerciales.

El déficit presupuestario del gobierno Belga se disparó enormemente y se endeudó fuertemente con los mercados de capitales extranjeros, lo que le ayudó a reducir el golpe de la recesión.

La solidaridad intraregional que se dio en la unión monetaria estadoudinense se sustituyo por la solidaridad intra generacional belga. Con esas medidas, Bélgica endeudo a sus siguientes generaciones.


Reino Unido y Unión Monetaria

A continuación analizaremos lo costes y los beneficios de que Reino Unido se sume a la unión monetaria europea.En primer lugar identificamos diferentes factores de los costes de adherirse a la unión monetaria para el ReinoUnido

La apertura del mercado inglés hacia la Unión Europea es muy reducido, a excepción de Grecia las relaciones económicas y comerciales con los demás miembros de la UE son las más bajas, incluso los países de Europa Central que se introdujeron en la UE en el 2004 tienen más apertura económica intraeuropea que los de ingleses. Otro factor a analizar es la persistencia de shocks asimétricos en la economía inglesa. En la siguiente gráfica observamos que los shocks en la demanda en UK son negativamente correlativos a los shocks en la demanda de la Unión Europea. Esta es una de las razones por la que Reino Unido ha decidido mantener su autonomía monetaria, las divergencias económicas entre ambas economías son relativamente altas por lo que potencialmente elevaría los costes de una adhesión del reino Unido a la Unión monetaria Europea.

En cuanto a la flexibilidad, hay un extendido consenso en que el mercado laboral es sustancialmente más flexible que los de la Europa continental. Durante la crisis del petróleo de 1979 y la recensión económica de 1990, Francia Y Alemania aumentaron fuertemente sus índices de desempleo y debido a la rigidez de su mercado laboral, nunca consiguieron retomar los índices de paro previos a 1978, mantuvieron desde en entonces un paro estructural que supone más del doble de desempleados, por el contrario en Reino Unido con un mercado laboral muy flexible el desempleo fue temporal y rápidamente absorbido.

Por tanto el coste de la adhesión a la UME es potencialmente muy elevado para ReinoUnido.El canciller de la tesorería británica hizo un informe en el 2003 en el que concluía que tener una política monetaria propia supone estar sometidos a mayores shocks asimétricos pero que Inglaterra absorbe eficientemente estos shocks por las características flexibles de su economía.

Los países europeos como Italia y Grecia con una gran inestabilidad monetaria histórica, le satisface la unión monetaria europea porque la ven como una manera de importar estabilidad mientras que Reino Unido se caracteriza por una gran estabilidad monetaria desde 1980.

Uno de los beneficios más interesante para UK en su integración a la UME seria la posición especial que tomaría Londres dentro de los mercados extranjeros. Entrando en la Eurozona se consolidaría e incluso es probable que aumentase su poder y posición económica, esto repercutiría con beneficios económicos en el resto del país. Si Reino Unido entrase a formar parte de la Eurozona tendría un fuerte impacto en las dediciones tomadas por el Banco Central Europeo en los tipos de interés, el Reino Unido representaría el 20 % del producto interno bruto de la Eurozona.

Como hemos visto la economía inglesa se caracteriza por fuertes shocks y estos repercutirían en los tipos de interés adoptados con el Banco Central Europeo. El BCE desviaría su atención de otras regiones que quedarían relegadas a un segundo plano. Muchos países podrían sentir infravalorado el interés del BCE por sus economías nacionales y por tanto la UME empezaría a ser menos atractiva para ellos.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.