FANDOM


Examen. ELECTRICITAT

Nom: .................... Llinatges: ......................................... Data: ..... / ..... / .....

 1. A una instal·lació s’utilitza un cable de 30 metres de llargària i secció 2 mm2. Indiqueu el valor de resistència que ofereix aquest cable si el material del que està fet té una resistivitat de r= 17’2 . 10-9 W.m:
  1. 1’15 . 10-9 W
  2. 258 . 10-9 W
  3. 0’258 W
  4. 0’872 W
 2. Un escalfador es connecta a una tensió de 220 V, i absorbeix una intensitat de corrent de 10 A. Calcula:
  1. Potència desenvolupada per l’escalfador.
  2. Quantitat de calor produït, si està connectat durant un temps de 2h.
 3. Un escalfador elèctric de 2 kW, el connectem a 230 V. Determineu:
  1. Resistència de l’escalfador.
  2. Quina serà la seva conductància?
 4. En el circuit de la figura d'abaix, calcula:
  1. La resistència equivalent del conjunt i la potència en R1 i R4.
  2. La tensió als extrems de cada resistència.
 5. Els receptors. La resistència elèctrica. Què és la resistència elèctrica? De què depèn la resistència? Què és el coeficient de resistivitat? Indica el nom de 2 materials conductors i 2 d’aïllants. Com influeix la temperatura en la resistivitat d’un material?
Dibujo


Puntuació: Seran 2 punts cada pregunta.

Recomanacions: Comenceu per les preguntes que sabeu contestar, i deixeu per després les que sabeu que vos costaran més. Està prohibit copiar. Si algú copia, a qui fa mal és a si mateix, ja que és un control per avaluar les vostres capacitats. Si trob a algú copiant, senzillament, no li corregiré l’examen, i no podrà participar pus a cap altre activitat d’aquest tipus. Podeu utilitzar un altre paper per escriure-hi en brut. Ara bé, no basta que al full de l’examen que em presenteu hi hagi tan sols el resultat. M’heu d’explicar com heu tret les solucions.

Es valorarà: Evidentment, bona resolució de problemes. Claredat a l’hora de presentar l’examen: bona ortografia, ordre, i bona redacció. Recordeu que heu de posar sempre les unitats en el resultat (hem de saber de què estem parlant en tot moment!).

Bona sort!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.