FANDOM


מאמר זה בוחן כיצד בוגרים צעירים שומרים על קשרי חברות כאשר הם מתמודדים עם אירועים המתרחשים בחייהם ומאיימים עליהם, כמו מעבר מתיכון לקולג'. החוקרים התמקדו בטלפון ובאינטרנט על מנת להבין כיצד אמצעי תקשורת אלו ממלאים תפקיד בשימור קשרי החברות, כאשר קבוצות החברים מתרחקים זה מזה גיאוגרפית. החוקרים ערכו מחקר שבסיסו - מעקב אחר תלמידי תיכון בזמן מעבר ללימודים בקולג', מצב אשר מציב את הקשרים החברתיים הקיימים בסכנה. בעזרת מעקב אחר התפתחותם של יחסים חדשים שרקמו הנערים ובדיקת רמת היחסים הקודמים העריכו החוקרים כיצד התקשורת בכלל וסוגי מדיה שונים בפרט משפיעים על התפתחותם והתנהלותם של מערכות יחסים. החוקרים עקבו אחר יחסיהם של כ 1000 נבדקים: 500 תלמידי תיכון אשר התקבלו לאוניברסיטת פיטסבורג באביב 2000 ו 500סטודנטים שהתקבלו ללימודי אותה אוניברסיטה באביב 2001. המעקב נערך במשך 3 שנים והיה שימוש בצמיחה הררכית ליניארית בכדי לבדוק את השפעת זמן ההתקשרות ואת התדירות על שינוי בקרבה הפסיכולוגית. הממצאים הראו שכל צורת תקשורת דועכת עם הזמן, כאשר הירידה התלולה ביותר היא בתקשורת האישית - פנים אל פנים. התקשורת ירדה עם הזמן קרוב ל 43 אחוזים והשפעה זו היתה גדולה יותר לתקשורת אישית מאשרלשאר סוגי התקשורת. הסטודנטים תקשרו יותר עם אותם אנשים שהיו בקשר קרוב יותר בתקופה הקודמת עוד נמצא כי תקשורת מפחיתה מירידה בקרבה פסיכולוגית. הזמן והקירבה הפסיכולוגית לא היו וודאים לדואר האלקטרוני ול IM מכיוון שקרבה קודמת לא השפיעה בצורה כלשהי על השימוש בתקשורת דרך מחשב. יחד עם זאת, הזמן החיובי והאינטראקציה בהקשר של קרבה פסיכולוגית מצביעה על כך שקרבה קודמת משפיעה על הירידה בתקשורת פנים מול פנים. הסטודנטים עשו מאמץ לפגוש את חבריהם הקרובים ביותר בזמן החופשות מהלימודים וחופשת הקיץ. האינטראקציה השלילית שקשורה לתקשורת טלפונית מצביעים על כך כי הירידה בשיחות היו לאנשים איתם הסטודנט לא חש קרבה גדולה ביותר. העלויות הגבוהות של שיחות הטלפון הן הגורם לירידה בכמות השיחות אל החברים הקודמים איתם למדו באותו בית הספר.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.