FANDOM


מאמר זה מנסה להבין את השימוש בטכנולוגיה על מנת לחקור את הפעילות היום יומית הכוללת את האינטרנט. חוקרים רבים בדקו את השימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לעמוד על הצלחתם או כשלונם של טכנולוגיות שונות: תיאוריית "המפעיל הרשתי" שסוברת שבכוחה של הטכנולוגיה לארגן מחדש מבנים חברתיים על ידי חיבור הצרכנים אליה. מחקרים אחרים הרחיבו תפיסה זו ותפסו את המשתמש ככזה הנמצא בקשר עם משתתפים אחרים ועם הטכנולוגיה עצמה ויחד הם יוצרים מארג של אינטראקציה הכוללת מגבלות. חוקרים אחרים הלכו צעד אחד קדימהוהציעו אפשרות שהסובייקטים מתמזגים עם סביבתם ואף תבעו את המושג "התפלגות" ככזה המתאר את הטכנולוגיה כמתווכת בלבד המקבלת תכונות מהמשתמש והופכת לחלק ממנו. המחקר עצמו התמקד בשימוש הביתי ברשת האינטרנט ומנסה לפענח את אופן השימוש בטכנולוגיה זו על מנת להבין כיצד המשתמשים משנים את המדיה דרך טכונות הטכנולוגיה ביחס לנסיבות חברתיות. המחקר מצא שהקשר לאינטרנט הביתי הפך להיות רשת הטרוגנית של אלמנטים טכניים, חברתיים, ליחסים בינאישיים ופענוח של המדיה החדשה.החיבור והשימוש של האדם בטכנולוגית האינטרנט היא תוצאה של תהליך ומורכב הכולל מתווכים טכניים: צרכים בסיסיים לשימושים שונים, למטרות זהות עצמית בעידן המחשב או מסקרנות וזמינות הציוד. השימוש עצמו בטכנולוגיה הוברר כתהליך מורכב ולא פשוט ומבני כמו שסברו חוקרים אחרים. התהליך יכול להיות פשוט אצל כאלה שמשתמשים בו בצורה מצומצמת כמו שימוש בטכנולוגיה בצורה צרה יחסית ויכול להתפתח אצל חלק מהמשתמשים לתוספות יותר משמעותיות ומענינות כמו ניסיון של חלקם להבין איך היא עובדת,התעניינות בטכנולוגיה עצמה ואף להשקעת זמן רב בהתעדכנות הטכנולוגיה ובפיתוחה. המחקר מצא שקיימים קשרים יותר מורכבים בין המשתמש לטכנולוגיה מאשר קשר של ניצולה למטרות פשוטות. למעשה קיימים לא פחות מארבעה סוגי קשרים ונמצא שתהליך השימוש בטכנולוגיה רצוף מגבלות שנוצרו בשימוש. הטכנולוגיה נמצאה ככזו היכולה לתרום אולם גם להגביל ונמצאו סוגים שונים של הגבלות טכנולוגיות איתם התמודדו המשתמשים בדרכים שונות. ממצאים אלו מראים לנו שהשימוש בטכנולוגיה הינו תהליך מורכב הכולל מגבלות והתמודדות של הסובייקט עם הכלי ומאפשר מגוון רחב של פעילות מולו.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.