FANDOM


המאמר מנסה לבחון האם ניתן לעצב מערכת לניהול ביתי שתהיה נוחה, יעילה וידידותית ותספק צרכים חברתיים ונפשיים של המשפחה. בנוסף, המאמר מנסה להבין האם המערכת יכולה להחליף מערכות משפחתיות קיימות ושימושים משפחתיים או להתמזג עמם. השימוש בטכנולוגיות ביתיות מאופיין באלמנטים שונים: המרחב החברתי, המרחב הטכנולוגי והמרחב הפיזי. כל אחד מאלמנטים אלו עונה על צרכים אחרים ומתייחס למערך אחר בתחום הביתי. המרחב הטכנולוגי קיבל חשיבות מיוחדת בגלל המושג "הבית החכם" והצטלבות המרחב החברתי, המורכב מחברי הבית והפעילויות המבוצעות על ידם והמרחב הטכנולוגי המורכב מטכנולוגיות הבית שבני הבית משתמשים כחלק מהמרחב החברתי מאפשרות קיומה של רשת אלקטרונית בתוך היחידה הביתית. המחקר מתכנן פורטל משפחתי שבאמצעותו יוכלו חברי הבית להפעיל את הטכנולוגיה לשימוש ביתי והוא גם מקשר בין המרחב החברתי והטכנולוגיה בבית. הפורטל המוצע מבוסס על טכנולוגיה שעוצבה לשימושי במקום העבודה (טכנולוגית ידע ותקשורת - ט.י.ח)ובהסבתה באופן שתוכל לשרת את טכנולוגיית המשפחה והבית.בניגוד לפורטל הקיים המכוון לפרט ולצרכיו, הפורט המשפחתי מספק גישה לכל החברים בתא המשפחתי למאגר עם ממשק ופונקציונליות משותפים לכולם. המטרה היא לעבור מטכנולוגיה אינדיבידואלית לטכנולוגיות המכוונות לקונטקס ולדינאמיות המשפחתית. הפורטל המשפחתי שילב מספר תכונות: תיבת דואר משותפת, כלי תקשורת פנימי, לוח שנה משפחתי, מרכז מידע, מארגן כלכלי, תקציבי לחשבון הבנק ולשירותים כלכליים נוספים וגישה לקניות. החקירה האמפירית כללה ראיונות עומק בבתים של עשר משפחות בנוגע לפורטל המשפחתי שפותח. המסקנות והתוצאות הראו התנגדות מסויימת לסביבה הווירטואלית בבית משום שהם לא היו מסוגלים לוותר על שימושים ישנים כמו דפי נייר. לעומת זאת הוא נמצא כיעיל במיוחד בכלכלת הבית ובשימור רישומים כלכליים. נושא חשוב שעלה במחקר היה מיקומו של הפורטל בבית מה שמסביר את העובדה שככל שטכנולוגיות מחשב נהיית יותר ביתית הסביבה הביתית מציעה אפשרות ליצירת עיצוב מיוחד, המתחשב בפרספקטיבה של חברי המשפחה, מעבר לנקודת מבט תועלתית בלבד.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.