FANDOM


המחקר הנו פרוייקט שטח ארוך טווח שנערך בין השנים 2000 - 2003. המחקר מנסה לבחון את ההשלכות של השימוש באינטרנט בקרב משפחות בעלות הכנסה נמוכה. במחקר השתתפו 120 מבוגרים ומאה ועשרים ילדים בני המעמד הבינוני בארצות הברית כאשר רוב הנבדקים היו אפרו אמריקנים. במחקר נבדקו גם התדירות ואופי השמוש באינטרנט, מאפיינים אישיים ומשתנים תלויי סיטואציה וגורמים אשר עלולים להשפיע על השימוש באינטרנט. המחקר מתבסס ברובו על מחקרים קודמים ובהשוואת הממצאים החדשים לממצאים של מחקרים אחרים שנעשו בנושא ושבדקו את תדירות ואופן השימוש באינטרנט בקרב ילדים. פרוייקט זה תיעד והקליט את השימוש באינטרנט בקרב המשתתפים בו והנבדקים קבלו מחשבים ביתיים, גישה לאינטרנט ותמיכה טכנית במהלך המחקר. על מנת לענות על שאלת המחקר נבדקו שבעה מדדים יומיים: זמן און - ליין, מספר החיבורים לרשת,מספר האתרים שהנבדקים ביקרו בהם, מספר האי מיילים שנשלחו, מספר המסרים המיידים שנשלחו, זמן השימוש בצ'ט בדקות ומספרם של הצ'טים בהם בקרו הנבדקים. הממצאים: נמצא שמיומנויות גבוהות יותר במחשב מנבאות שמוש רב יותר ברשת. ילדים אפרו אמריקאים התגלו ככאלו שבילו פחות זמן און ליין ופחות נכנסו לרשת מאשר ילדים לבנים. באופן כללי היה שימוש מועט בטכנולוגיות תקשורת והמחברים של המאמר מנסים לתרץ זאת בחוסר גישה מוקדם של הילדים למחשבים, גישה מסוכנת של ההורים כלפי האינטרנט בכלל והצ'טים בפרט והשפעות תרבותיות על סגנון התקשורת שהשפיע במיוחד על המשתמשים האפרו אמריקאים. הצלחה מוקדמת בפתרון בעיות מחשב הייתה קשורה לשימוש יתר באינטרנט למרות שהתקלות והבעיות לא פגעו בשימוש. ההשפעה של הורים ומבוגרים בהיותם דוגמא לשימוש במחשב לא השפיע על שמוש הילדים במחשב. ההערכה העצמית של הילדים הייתה ונשארה גבוהה לאורךף המחקר ולא נמצא כי היא הושפעה מן האינטרנט. נמא כי השימוש באינטרנט לא השפיע על חלוקת הזמן והזמן שהקדישו הילדים לפעילויות אחרות. נמצא שילדים אפרו אמריקאים הקדישו יותר זמן לפעילויות הקשורות לטכנולוגיה מאשר ילדים לבנים. לשימוש באינטרנט לא הייתה השפעה חברתית שלילית: לא היה שינוי במספר החברים ובזמן שהקדישו למשפחה, לחברים ולפעילויות אחרות כמו ספורט, קריאה או צפייה בטלוויזיה. בחלק הקוגנטיבי נמצא כי ילדים שהשתמשו באינטרנט זמן רב יותר השיגו ציונים גבוהים יותר בקריאה אך לא להיפך. ילדים שבילו זמן רב יותר באון ליין דיווחו על פחות השפעות שליליות אחרי שלושת החודשים הראשונים אך לא מעבר לזה. ילדים שהשתתפו ביותר חיבורים לאינטרנט דווחו על יתר השפעות שליליות לאורך כל הפרוייקט, כנראה בשל תסכול מתקלות שאלצו אותם להתחבר פעמים רבות.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.