FANDOM


המחקר חוקר האם וכיצד יכול להגביר מעורבות והשתתפות בקהילות מקומיות. רשתות קהילתיות מאפשרות לאנשים להתעלות מעל הלוגיסטיקה תוך כיבוד השתתפותם בדיונים ופעילויות. המחקר נערך בעיר האוניברסיטה בלאקסבורג, וירג'יניה. הכפר הגלובלי שם היא רשת קהילתית בוגרת והיא פועלת מאז 1993. בבלאקסבורג יש את הפס הרחב הגבוה בעולם ביחס למשתמש: למעלה מ 60% מהתושבים שם הם בעלי גישה של פס רחב בביתם או בעבודה. המחקר נועד לפתח ולעדן השערה סיבתיתעל ידי איסוף מידע בעזרת כמה שיטות: סקרים, ראיונות, , פורום על הרשת ומעקב ארוך טווח על פעילות האינטרנט של התושבים. סוגים שונים של מידע מספקות פרספקטיבות משתנות על הקהילה ועל השימוש שלה באינטרנט. תוצאות המחקר: אנשים בעלי השכלה טובה יותר נוטים להיות יותר מנוסים ומשתמשים קבועים יותר של האינטרנט. מוחצנים נוטים להיות בעלי יעילות קולקטיבית קהילתית גבוהה יותר וחווים תמיכה חברתית רבה יותר. מוחצנות מנבאת משמעותית שימוש חברתי באינטרנט, על אף שהיא לא מנבאת ניסיון אינטרנט באופן כללי, או את השימוש באינטרט לשימושים אזרחיים. נמצא שאנשים אשר משתמשים באינטרנט למטרות אזרחיות נוטים להיות פעילים יותר בקהילה. שמוש אזרחי באינטרנט מנובאת באופן חזק על ידי ניסיון באינטרנט. ניסיון אינטרנטי הנו מנבא שלילי של אקטביזם. כמה מהמשתמשים המיומנים עשויה להשתמש באינטרנט בשביל מטרות אחרות, משתמשים אלו דווחו על עצמם כלא פעילים יחסית לקהילה שלהם. משתמשים מנוסים אשר מגייסים את האינטרנט למטרות חברתיות ולא לשימוש אזרחי דווחו שהם פחות מיודעים בידע. רק משתמשים מנוסים, שהשתמשו באינטרנט דווחו על רמה גבוהה יותר של חברות בקהילה. אלו שהנסיון שלהם נרכש על ידי משתמשים אחרים דווחו על השתייכות מועטה יותר. תושבים רבים מפתחים ושואפים למטרות תלויות קהילה: ככל שהניסיון באינטרנט גדל, הם מגייסים את הטכנולוגיה הזו בשירות המטרות שלהם (אקטביזם, להשאר מעודכן, השתתפות בקבוצות). במקביל, כאשר לאנשים אלו אין את המטרות המותאמות קהילה אלו, שימוש מוגבר של האינטרנט עשוי להוריד את הפעילות שלהם בקהילה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.