FANDOM


המאמר עוסק בשימוש האינטרנט על ידי בני נוער ומעלה את השאלות: כיצד ובאיזו מידה בני נוער מבלים את זמנם ברשת ומהי טבעה של התרבות הרשתית שבני הנוער בונים בינם לבין עצמם. המאמר מנסה לענות על שאלות אלו באמצעות סקירת מחקרים בנושא נוער ואינטרנט:

GROSS מחקרו של

מחקר זה מנסה לגלות כיצד ועם מי בני נוער מעבירים את זמנם באינטרנט. במחקר זה נמצאו הבדלים בין פעילות מקוונת חברתית ופעילות שאיננה חברתית ושהשימושים הנפוצים ביותר של בני נוער באינטרנט היו IM, ביקור באתרים באינטרנט ודואר אלקטרוני. כמו כן נמצא שבני נוער פועלים באופן סימולטני ושמים דגש על רב - משימתיות. בנוסף נמצא שהפעילויות המקוונות שבהם המשתתפים השקיעו הכי הרבה זמן היו עם חברים מה OFFLINE. מחקירת משחק הזהויות של בני הנוער באון ליין נמצא שמשחק הזהויות של בני הנוער לא היה מוגבל לאינטראקציות עם זרים אלא נעשתה בחברתם של חבריהם מבית הספר.

מחקרם של גרינפלד וסברהמים

מחקר זה מנסה להבין את תרבות הסביבה הדיגיטאלית של בני הנוער באמצעות מתן דגש על האספקטים הסמליים, אינטראקציות ודפוסי שיח. במחקר זה נמצא שבני נוער משתמשים בקודים חדשים כדי לפנות לנושאים התפתחותיים חשובים, כגון הדאגה לגוף המתפתח מינית, בחירת בן זוג וזהות מגדרית בסביבה שבה הנוכחות הפיזית איננה קיימת.

מחקרה של טיינס

מחקר זה בודק האם מוצא הוא נושא בולט באינטראקציות מקוונות בצ'ט של בני נוער ואיך הם מראים את חשיבותו באמצעים לשוניים. המחקר מראה כי גזע הוא נושא בתכנים של חדרי הצ'ט של בני נוער וכל בני הנוער חושפים זהויות גזעיות ואתניות ולא רק בעלי גוון מסויים.בנוסף נמצא שבני נוער מלמדים אחד את השני בנוגע לדרכי חשיבה בנושא הגזע ומרבית ממה שנלמד בקונטקסט הזה נמצא חיובי.

מחקרם של סוזוקי וקלזו

חוקרים אלו בדקו האם בני נוער משתמשים במקורות מידע רפואיים און ליין ואם כן, אילו שאלות נשאלות באינטרנט. המחקר מצא שבני נוער משתמשים בפורומים באינטרנט על מנת לשאול שאלות רפואיות אישיות ושלמרות שבני נוער לא מתלהבים ונמנעים מחיפוש אחר עצות בנושא המיניות בתקשורת פנים אל פנים, שאלות אלו היו הפופולאריות ביותר בפורומים המקוונים. נמצא שפורומים באינטרנט שעוסקים בבריאות מסייעים לבני הנוער לעקוף את המבוכה הקשורה בשאלת שאלות לגבי מיניות ויחסים במפגשים פנים מול פנים.