FANDOM


המאמר בוחן את הדררכים בהם הטלפון הנייד השפיע על מערכות יחסי הכוחות בין מתבגרים לבין הוריהם, מצד אחד, וחבריהם מצד שני. המאמר בוחן את המתבגרים מול הנחות שונות של כח, יחסיהם עם הוריהם והדינמיקה של קבוצת השווים. בחינת הטלפון הנייד ביחס למשפחה ולקבוצת השווים מאפשר לבדוק את הדרך בה המתבגר לכוד בו זמנית במערכת כוחות המבוססת הן מסורתית וחוקית - רציונלית והן ריטואלית. קבוצות המיקוד למחקר נערכו ב 1999 על בסיס 40 מתבגרים, 20 נבדקים בגילאי 23 - 19 ו 20 הורים נכללו ב 10 קבוצות מיקוד נפרדות. נערכו 4 קבוצות מעורבות של מתבגרים - בנים ובנות ביחד, קבוצה אחת של בנות מתבגרות בלבד וקבוצה אחת של בנים בלבד. לבסוף, נערכו שתי קבוצות עם מתבגרים בקבוצת גיל מאוחרת יותר ושתי קבוצות של הורים למתבגרים. נק' חשובות במחקר: הטלפון הסלולרי מעלה דילמה עבור ההורים. מצד אחד הוא מספק גישה וכלי לקשר עם הילדים. מצד שני הוא יכול לחזק את הקשר עם קבוצת השווים על חשבון הקשרים עם הוריהם. ההורים דורשים תשומת לב מילדיהם אולם אלה מעדיפים אינטראקציה בתוך קבוצת השווים, שם השפעתם זוכה לשליטה רחבה יותר. על מנת לשמור על פרטיותם ועל מנת למנוע את חדירת ההורים לחייהם באמצעות הטלפון הסלולרי, הם משתמשים בתחבולות מתקדמות ומבוססות טכנולוגיה. הטלפון הנייד, כאובייקט פיסי, משמש כדרך להפגין ידע על האופנה הנוכחית וכך לצבור סטטוס והשפעה.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.