Fandom

Scratchpad

Beheerplan Voordelta

212,934pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

De Voordelta is het ondiepe kust- en zeegebied dat grenst aan de Zuid-Nederlandse delta. De Voordelta herbergt bijzondere natuurwaarden en is daarom aangewezen als Natura 2000-gebied in het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. [Natura 2000] is een netwerk van natuurgebieden in Europa. Nederland is verplicht om voor bepaalde soorten en habitats in de Voordelta een ‘gunstige staat van instandhouding’ te bereiken en te behouden. Nederland heeft de wettelijke verplichtingen uit de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn verankerd in de Natuurbeschermingswet (bescherming van gebieden) en de Flora- en faunawet (bescherming van soorten en habitats). De Natuurbeschermingswet vereist dat voor alle Natura 2000-gebieden een beheerplan opgesteld wordt. Het beheerplan moet inzicht geven in de gebruiksmogelijkheden die passen bij de instandhoudingsdoelen en de maatregelen die nodig zijn om de instandhoudingsdoelen te bereiken.

Also on Fandom

Random wikia