FANDOM


'De nieuwe beroepsopleiding tot Actuaris AG' / Analyseren, evalueren en managen van risico's

Dat wordt de titel van het rapport! Hieronder volgt de uitwerking van het rapport... Bekijk de teksten en geef commentaar.

Alvast bedankt!

Groet,

Eelco

Inleiding

Een Actuaris op de oude leest geschoeid, overleeft de ontwikkelingen in de financiële sector niet

Onder invloed van verder gaande informatisering, globalisering en regelgeving is de rol van de actuaris sterk aan het veranderen. Dusdanig sterk dat het actuariaat een koerswijziging behoeft om in te spelen op de ontwikkelingen in de financiële sector. De Actuaris AG van de toekomst zou erkend moeten worden als de gezaghebbende en toonaangevende professional in het financieel modelleren en managen van risico’s en onzekere gebeurtenissen. De actuaris AG van de toekomst heeft de potentie voor Chief Risk Officer.

Een drastische herbezinning op de huidige opleiding tot actuaris

De huidige opleiding tot Actuaris is lang en bevat veel traditionele actuariële rekenkundige kennis en vaardigheden. Voor zij-instromers is de opleiding inefficiënt en versnipperd. Tegelijkertijd constateert het AG dat er behoefte zal blijven bestaan aan de opleidingen Actuarieel Rekenaar en Actuarieel Analist. Het is vooral de topopleiding tot Actuaris AG die een drastische aanpassing nodig heeft. De topopleiding zou: - voor verschillende groepen aantrekkelijk moeten zijn; - moeten opleiden tot de gemeenschappelijke kerncompetenties van de beginnend actuaris in het competentieprofiel van de Actuaris AG; - ruimte moeten bieden voor specialisatie op verschillende risicogebieden.


In opdracht van de beroepsvereniging voor Actuarissen, het Actuarieel Genootschap, heeft een werkgroep in 2004 de toekomst van de beroepsgroep van Actuarissen omschreven. Dit initiatief mondde in 2006 uit in een nieuw beroepscompetentieprofiel. Het is de wens van het AG dat in 2008 een vernieuwde opleiding tot Actuarissen van start gaat. Dit rapport vormt de basis voor de vernieuwde opleiding gebaseerd op het nieuwe beroepscompetentieprofiel.

Vraag

Anno Bousema heeft EMC Leren in bedrijf het volgende gevraagd: Geef leiding een werkgroep binnen het AG. Stel in samenwerking met de werkgroep een blauwdruk en detailontwerp voor de opleiding tot Actuaris AG op.


Een aantal aspecten ziet u graag terugkomen in ons aanbod:

 • Voer – op basis van het beroepscompetentieprofiel – een fit/gap analyse uit op het huidige opleidingsaanbod binnen Rekenaar, Analist en Actuaris AG. Bepaal of en zo ja in welke modules van de nieuwe opleiding bestaande materialen hergebruikt worden. Uitgangspunt hierbij is: behoud het goede, maar blijf kritisch op de gehanteerde opleidingskundige principes.
 • Besteed primair aandacht aan de topopleiding tot Actuaris AG. Zorg daarnaast voor een optimale aansluiting van de Actuaris opleiding op de opleidingen Actuarieel Rekenaar en Actuarieel Analist: een consistente herkenbaar ontwerp in het totale opleidingsaanbod.
 • Onderzoek hoe die topopleiding specialisaties kan bieden (in o.a. leven, schade, pensioen en beleggen).
 • Onderzoek hoe die topopleiding nauw aangesloten kan worden op de Actuariële opleidingen van de UvA, UvT en RUG.
 • Alle nieuwe vormen van leren en opleiden zijn bespreekbaar en toepasbaar.
 • Rond de ontwerpactiviteiten uiterlijk af in juni 2007, zodat in september 2007 met de bouw van de nieuwe opleiding gestart kan worden.
 • Betrek in de werkgroep:
  • een vertegenwoordiging uit de vakgroepen
  • voorzitter werkgroep competentieprofielen, Angela van Heerwaarden
  • het AG-AI bestuurdlid Onderwijs, Cees van Heugten.


Leerconcept

Toelichting komt nog. --Emaatman 14:54, 6 June 2007 (UTC)


Blauwdruk 6 juni


Instroom

Instroom vanuit universiteiten

Studenten van universiteiten die econometrie, wiskunde, e.d. hebben gevolgd (o.a UvA, UvT, UvG) kunnen met een schakelprogramma instromen op de opleiding Actuaris. Het schakelprogramma is afhankelijk van de vooropleiding, per opleiding worden generieke programma's vastgesteld. De afstudeerspecialisatie van deze kandidaten kan aan het eind van de beroepsopleiding leiden tot vrijstelling voor een specialisatie op een risicogebied.

Instroom vanuit het Actuarieel Instituut

Studenten die de opleidingen actuarieel rekenaar en analist hebben gevolgd uit het aanbod van AI kunnen instromen op de opleiding Actuaris AG na het volgen van een schakelprogramma. Dat zal vooral bestaan uit kwantitatieve methoden en financiële economie. Wij gaan er van uit dat ... De actuarieel analist HBO geaccrediteerd zal zijn. Studenten volgen het hele programma van de opleiding, waarbij ze zich specialiseren op één of meer van de risicogebieden. De opleiding Actuaris AG streeft naar een universitaire accreditatie.

Individuele instroom

Studenten die instromen op een andere wijze kunnen met een schakelprogramma instromen op de opleiding Actuaris AG. Dit is bijvoorbeeld mogelijk voor afgestudeerde wis- of natuurkundigen en economen. Het schakelprogramma is afhankelijk van de vooropleiding, het zal in veel gevallen volledig gevolgd moeten worden.

Schakelprogramma

Toelichting werk ik nog uit. --Emaatman 14:56, 6 June 2007 (UTC)Basismodules 6juni

Uitgangspunten

 • De duur van het schakelprogramma is afhankelijk van de vooropleiding;
 • Het totale schakelprogramma heeft een doorlooptijd van maximaal 2 jaar.
 • de actuariële basismodules zijn samengesteld uit een clustering van huidige modules;
 • de clustering moet zinvol en behapbaar zijn en aansluiten op het competentieprofiel;
 • een actuariële basismodule heeft een doorlooptijd van acht weken;
 • het aanbod van de actuariële basismodules wordt elk jaar ingepland;
 • elke actuariële basismodule wordt afgesloten met een examen;
 • het schakelprogramma volgen alleen door examens te doen is mogelijk;
 • vrijstelling voor een actuariële basismodule is mogelijk, vrijstelling voor een onderdeel van de daarvan niet.

Vervolgstappen

 • Per doelgroep moet worden vastgesteld wat het schakelprogramma + doorlooptijd is.
 • In convenanten moet met onderwijsinstellingen worden vastgesteld wat de minimale instroom en uitstroom eisen zijn voor het schakelprogramma.

Opleiding Actuaris AG

Toelichting werk ik nog uit.--Emaatman 14:44, 6 June 2007 (UTC)

Actuarial Control Cycle

Toelichting werk ik nog uit. --Emaatman 14:57, 6 June 2007 (UTC)


Acc 6juni
Uitgangspunten

 • De Actuarial Control cycle (ACC) vormt de rode draad van de opleiding;
 • elke module begint en eindigt met de samenhang binnen de ACC;
 • een module duurt een blok van 8 weken of een veelvoud daarvan;
 • de modules moeten volgordelijk worden gevolgd;
 • er kan geen vrijstelling worden gekregen voor het volgen van een module;
 • er wordt integraal gewerkt en al beroepsvormend;
 • het wetenschappelijk niveau wordt aangetoond door wetenschappelijk onderbouwde *methoden en technieken te gebruiken;
 • het opleidingsprogramma is afwisselend, waarbij de diverse werkvormen zorgen voor een aantrekkelijk en gedifferentieerd programma;
 • de bijeenkomsten vinden plaats 1 x per week op een vast moment in de werkweek.
 • bij elke module wordt de nadruk gelegd op één of enkele onderdelen van een generieke kerntaak.
 • elke module wordt afgesloten met een toets/evaluatie/opdracht, die gericht is op de competenties van beginnend Actuaris.
 • bij niet behalen van de toets / evaluatie / opdracht krijgt de student een herkansing of een vervolgopdracht;
 • elke student houdt een portfolio t.b.v. competentieniveau;
 • de student is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen ontwikkeling;
 • studiebelasting is 10-15 uur per week (incl. contacturen);


Vervolgstappen

 • De studiebelasting gerelateerd aan de werkdruk moet worden onderzocht;
 • In convenanten moet met onderwijsinstellingen worden vastgesteld wat de minimale eisen zijn voor vrijstelling van modules van de specialisatie op risicogebieden.

Specialisatie Actuaris AG


SpecialisatieUitgangspunten

 • de specialisatie heeft een doorlooptijd van zes maanden;
 • studenten kunnen vrijstelling krijgen;

Beroepsvorming

Uitgangspunten

 • de doorlooptijd is twee jaar;
 • opdrachten worden geïntegreerd bij elke module
 • ter afsluiting van de opleiding wordt er een seminar georganiseerd, waarbij de student een proeve van bekwaamheid aflegt gericht op beroepshouding en -ethiek.

Uitstroom

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.