FANDOM


בעוד נושא הפרטיות של האדם כאדם בוגר מובנה, ידוע ומאד מתוקנן, פרטיות ילדים הוא נושא פרוץ יותר ותלוי בעולם הערכים של המבוגרים הסובבים אותם. השימוש של ילדים באינטרנט מאתגר את הנושא ומנסה לבחון את המתח בין הצרכים של הילדים לחקור, לבחון, לגלות, לפרוץ גבולות ולהתנתק מעולם המבוגרים - מול הצורך של עולם המבוגרים להגן על הילדים מפני תכנים וגילויים שיכולים להזיק להם. הגנה על הילדים נעשית באמצעות מעקב אחרי הרגלי הגלישה שלהם ובעצם הפרה של הפרטיות שלהם כבני אדם. עפ"י המחברת, הילדים הם בעלי צורך לפרטיות והאינטרנט הוא מחוז למימוש צורך זה. חדירה לפרטיות מטעם ההורים היא סממן לחוסר אימון וניכור בין הצדדים ולאו דווקא תחליף לרגולציה ממסדית. הפתרון הוא איזון תמידי בין שלושת הגורמים כאשר קיימת הקשבה לצרכי הילדים בפרטיות.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.