Fandom

Scratchpad

Codename: Kids Next Door/Arthur

< Codename: Kids Next Door

212,895pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

Codename: Kids Next Door/Arthur is a parody of Arthur in a KND version.
Nigel (Arthur) Opening Scene

The opening scene to the Arthur series...KND style!

Cast:

 • Nigel = Arthur
 • Hoagie = Brain
 • Kuki = Muffy
 • Wally = Buster
 • Abby = Sue Ellen
 • Rachel = Francine
 • Lizzie = DW
 • Cree = Molly
 • Heinrich = Rattles
 • Henrietta = Fern
 • Robo-Bradley = Kate
 • Joaquin = Pal
 • Monty = Mr. Read
 • Numbuh 999 = Mrs. Read
 • Mrs. Thompson = Mr. Ratburn
 • Sonya = Jenna
 • Lee = George

Also on Fandom

Random wikia