FANDOM


מחקר זה מדווח על ממצאים מקדימים בדרכים בהם טכנולוגיית האינטרנט והמחשב השתלבו בחיי המשפחה. ככל שגדלה תפוצת האינטרנט כך נעשו הפונקציות של הקישור בין הרשת הביתי לרשתות חיצוניות (כמו המשרדית והלימודית). הצטלבות המרחב החברתי והטכנולוגי יוצרת אפשרויות של רשת אלקטרונית בתוך היחידה הביתית. ההגדרה של הבית המרושת כוללת שני מרכיבים עיקריים: רשת פנימית ביתית (המכילה מערכות יחסים במשפחה, חברים ומעגלים חברתיים) ורשת חיצונית (המקשרת את הבית עם סוכנויות נוספות כדוגמת בית ספר, מרכזי קניות, עבודה/משרד, ומרכזים חברתיים/אזרחיים אחרים). כל ההגדרות של רשת המחשבים החל מהגדרות "שולחן העבודה" וכלה בתוכניות המכונות "office" היינו משרד. במחקר נבחנה אפשרות של אבטיפוס המיושם על חיי משפחה ובית ולא על העולם המשרדי. גם הפורטלים האינטרנטיים אינם מוכווני משפחה, הללו מוכוונים למשתמש הבודד, היחיד. הפורטל המשפחתי אמור, כך על פי האבטיפוס, לשמש כפלטפורמה משפחתית למגוון רחב של פעילויות משפחתיות הנעשות בצוותא גם ככה כדוגמת לוח שנה, מארגן כלכלי, תיבת דואר וכדומה. מסקנות המחקר הראו קבלה טובה של האבטיפוס ואכן אפשר להבין תוצאות אלו. באם תהיה קיימת מערכת שתנהל את הבית המודרני בצורה שלא תדרוש הרבה מאמץ ושהממשק שלה יהיה הגיוני וידידותי לכל בני הבית, אז ברור כי כל בני הבית ירצו להשתמש בה דבר שיביא לתוצאות המצופות.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.