FANDOM


עיצוב הפורטל המשפחתי לרשת הביתית

פורטלים טכנולוגיים מהווים צומת מרכזי למשתמש במפגש שלו עם האינטרנט .טענת המחברים כי הפורטלים הקיימים בעצם מעוצבים למשתמש היחיד והממשק הכללי שלהם מבוסס על הנחות מקדימות לגבי עולמו של הפרט וצרכיו. מתוך הבנת המושג של המרחב הביתי, האלמנטים החברתיים, פיזיים וטכנולוגיים שבו, הכותבים מציגים אלטרנטיבה - הפורטל הביתי. פורטל זה, מניחים הכותבים, יהווה מרחב לפעילות המשפחתית הקיימת עד כה אבל במרחבים נפרדים ולאו דווקא באופן וירטואלי: תיבת דואר משותפת, כלי תקשורת פנימי, לוח שנה משפחתי, מרכז מידע, מארגן כלכלי, גישה לקניות ולספקים. אלטרנטיבות אלו מבוססות על ידע מקדים שלהם לגבי מהות המרחב הביתי והפעילות המתרחשת בו. על מנת להפוך את הצעת הפורטל הביתי לאפליקציה יישומית ומפורטת יותר, הכותבים ערכו מחקר ובו שאלו לגבי אופי הפעילות הביתית, מהם הצרכים של בני-הבית כיחידים וכמשפחה, מהם הרגלי הגלישה, ולבסוף נשאלו הנחקרים לדעתם לגבי אבטיפוס אפשרי של פורטל משפחתי. מתוך נתוני המחקר החוקרים יצרו חלוקות שונות של קטגוריות שיהוו את הבסיס לפעילות המשפחתית ברשת, ואת הבסיס לממשק, לאפליקציה הטכנולוגית. המחקר אמנם חלק מהעולם האקדמי אך הוא בהחלט יכול גם להיות הגשה של רעיון עסקי. הפורטל הביתי הוא מידע שימושי ביותר לאנשים שירצו לכתוב תכנית עסקית מפורטת ולהפוך את הרעיון למציאות.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.