FANDOM


בדיקת ההשפעה של השימוש באינטרנט על צפייה בטלוויזיה

קראוט, קיסלר, בונווה ושקלובסקי


התחלה בנאלית כמובן: לאינטרנט יש סיכוי לשנות את חיי האזרח הממוצע בצורה דרמטית, כמו ששינה הטלפון בתחילת המאה ה-20 את חיינו, והטלוויזיה באמצעה.

החלק האמפירי של המאמר מתבסס על סקר ארצי של 980 משתתפים.

המחקר האמפירי בדק את השפעות השימוש באינטרנט על הצפייה בטלוויזיה, בבחינת הפרספקטיבה של זמן-שימוש להשפעת האינטרנט.


המחקר מפרט את הבעיות במחקרים קיימים- השימושים הרבים של האינטרנט, השוואה של שיטות מחקר בחתך רוחבי מול שיטות המשתמשות בחתך אורכי ומדידת ההשפעה של השימוש באינטרנט.

מה הכוונה? שיטות מחקר המשתמשות בחתך רוחבי (cross sectional) מעריכות את הארגון של השימוש באינטרנט ומשתנה כלשהו, בנקודת זמן אחת. בניגוד לכך, סקרי פאנל אוספים נתונים מאותם אנשים במספר נקודות זמן, ומעריכים את הרמה בה שינויים במשתנה התלוי, קשורים לשימוש באינטרנט.

פרשנים רבים שיערו כי האינטרנט יחליף את הצפייה בטלוויזיה או לפחות יפחית את הדומיננטיות שלה, כמו שהיא הפחיתה את שיעור ההאזנה לרדיו ואת שיעור קריאת העיתונים וההליכה לקולנוע.

רובינסון ודה האן הסבירו כי לפי הנחת ההדחה הפונקציונלית, טכנולוגיה אחת תדיח (displace) את השנייה עד להיקף שבו הטכנולוגיה החדשה תוכל לענות על פונקציות דומות כמו הישנה, אך גם תוכל להציע הזדמנויות חדשות או עלויות נמוכות יותר.

למשל, הטלוויזיה הדיחה את הרדיו, שהיה המקור המועדף לבידור מבוסס-סיפור והדיחה את עיתון הערב, שהיה המקור לחדשות, בחלקה ע"י הרחבה של טכנולוגיות קודמות עם תמונות נעות.

לפי הגיון זה ניתן לצפות כי האינטרנט ידיח את הטלוויזיה כמקור לבידור ולחדשות, ע"י הגדלת המגוון של החומרים הזמינים והאינדבידואליזציה של לו"ז ותוכן.

העדויות כיום עדיין דו משמעיות.


מסקנה:

האינטרנט הפך לשכיח בבתים אמריקאיים. הוא משמש למטרות רבות, כולל תקשורת, מידע, בידור ומסחר. אין תמימות דעים באשר להשפעת תפוצתו הנרחבת על חייהם של המשתמשים באינטרנט. בפרק זה השתמשנו בפאנל ארצי, כדי לבחון כיצד השימוש באינטרנט שינה את שימוש המשתתפים בזמן. 3 התרומות בפרק הם:

1.הדגמנו כיצד שיטות מחקר של חתך רוחבי מובילות למסקנות מטעות על השפעות השימוש באינטרנט. 2.הראנו כי מדידה וניתוח של השימוש באינטרנט ברמה לא מקובצת, מובילה למודלים טובים יותר בשני מובנים. המודלים הלא מקובצים מתאימים טוב יותר לנתונים מאשר מודלים המבוססים על נתונים מקובצים. 3.הדגמנו, תוך שימוש בנתונים של חתך אורכי, כי שימוש רב באינטרנט קשור לירידה בצפייה בטלוויזיה. למרות שהתוצאה הזו עקבית עם 'הנחת ההדחה הפונקציונלית', התוצאות הפרטניות לא.

השימוש באינטרנט לבידור ולמידע לא הוכח כקשור לירידה מעל הממוצע בצפייה בטלוויזיה, בעוד שהשימוש באינטרנט כדי לפגוש אנשים ברשת ולהשתתף בקבוצות מקוונות- קשור.

go back to oz

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.