FANDOM


Concretisering van de Functie van OMO-Opleidingsdocent Bijlage behorende bij de Docent-coach De opleidingsdocent wordt binnen het Fuwasysteem als een mogelijke invulling van de Docent-coach. Scholen, opleidingsdocenten en de opleidingen hebben behoefte aan een nadere uitwerking van de taken van een opleidingsdocent. Ook landelijk voelt men de noodzaak om de opleidingsdocent nader te beschrijven. In de beschrijving van de taken past bij de opzet van het Fuwasysteem. Er wordt overigens van uit gegaan dat de opleidingsdocent naast zijn opleidingstaken ook een docent is. Vandaar dat volledigheidshalve ook die taken zijn beschreven. De opleidingsdocent ressorteert onder de adjunctdirecteur/sectordirecteur/afdelingshoofd. Hij draagt in samenspraak met deze leidinggevende zorg voor de uitvoering van het opleidings- en begeleidingsprogramma van de stagiairs van de lerarenopleiding, de lio’s en de startende docentcollega’s. De opleidingsdocent: · stemt de onderwijsactiviteiten af van stagiairs en LIO’s binnen de school, begeleidt daartoe de stagiair en LIO bij het ontwikkelen van zijn Persoonlijk Activiteiten Plan; · begeleidt samen met de coach van de lerarenopleiding zij-instromers bij het ontwikkelen van hun Persoonlijk Opleidings Plan en Persoonlijk Activiteiten Plan; · begeleidt de startende leraren bij de eerste 4 jaren van hun loopbaan wanneer het gaat om hun Persoonlijk Opleidings Plan. Daarnaast fungeert de betrokkene als (ervaren) docent. De docent stimuleert de leerling tot het leren leren, speelt in op de leefwereld van leerlingen in de verschillende leeftijdsgroepen in de verschillende onderwijsvormen en begeleidt leerlingen met ontwikkelingsproblemen en met verschillende culturele achtergronden, draagt mede zorg voor de ontwikkeling van periodeplannen, het curriculum en de afstemming van de onderwijsactiviteiten binnen het eigen team of de eigen vaksectie, initieert, in overleg met de leiding, structurele contacten die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen, neemt initiatieven die structureel bijdragen aan de samenwerking binnen de scholengemeenschap en aan de samenwerking met andere onderwijsinstellingen. Werkzaamheden rond het opleiden in de school · draagt zorg voor de communicatie met de opleiding van de stagiairs en LIO’s en houdt zich op de hoogte van de curricula en het opleidingsprogramma van de stagiairs, zij-instromers en startende docenten; draagt zorg voor de coördinatie en organisatie van de opvang en begeleiding van stagiairs, zij-instromers en startende docenten op school; · introduceert studenten/zij-instromers en begeleidt startende docenten in de gang van zaken op school en het leerconcept, onderwijsconcept, leerlingvolgsysteem; · begeleidt stagiairs en startende docenten op basis van het eigen leerplan van de school en de fasering van het opleidingstraject van de student, bij het ontwerpen van een persoonlijk ontwikkelings- en een persoonlijk activiteitenplan; · stimuleert stagiairs tot het zelf komen tot oplossingen en verbanden leggen gericht op het verwerven van hun competenties; · traint stagiairs om op verschillende wijzen de klasse-activiteiten te observeren; · coördineert de contacten met het team schoolpracticumdocenten en andere docenten die bij het opleiden zijn betrokken (vakspecifieke ontwikkelingsopdrachten), instituutsbegeleiders en stagiairs; · begeleidt de totstandkoming van het portfolio van stagiaires, zij-instromers en jonge docenten; · begeleidt de ontwikkeling van de vakoverstijgende of vakspecifieke producten die de studenten binnen het kader van hun opleiding bij samenwerkend producerend leren, met hun schoolpracticumdocenten onder handen hebben; · overlegt met docent-ontwikkelaar, ict-deskundige welke vernieuwende, onderwijsleersituaties gebaseerd op activerende didactiek ingericht gaan worden bij het samenwerkend producerend leren; · ondersteunt bij het ontwerpen en inrichten van een innovatieve krachtige leeromgeving volgens het voor de school geldend concept en de te verwerven competenties; · stimuleert stagiairs tot deelname aan de buitenschoolse en recreatieve activiteiten van de school, zoals sportdag, excursie, veldwerk voor profielwerkstuk en handelingsopdrachten; · coacht de stagiairs, respectievelijk de startende docenten bij het bespreekbaar maken van het gedrag van de student, dat van mede-studenten, collega-leraren en (groepen) leerlingen; bespreekt het reguleren van het eigen gedrag ten aan zien van een groep en het groepsgedrag van leerlingen; · is vaardig in het bewust inspelen op verschillen in motivatie, leerstijlen en capaciteiten van stagiairs; · verzorgt flankerend onderwijs in de schoolsituatie en kan zich snel nieuwste vakdidactische concepten eigen maken; · organiseert samen met het assessmentcentrum ontwikkelingsgerichte assessments en bekwaamheidsassessments in de schoolsituatie; · begeleidt de studenten naar assessment; · begeleidt assessments en neemt ze af in de rol van assessor; · begeleidt de student /docent (samen met een coach van de opleiding, als het studenten betreft) in het vervolgtraject van het assessment; · volgt de ontwikkelingen in het opleiden in de school, rapporteert daarover en operationaliseert directiebeleid inzake het opleidingsprofiel van de school; · voert het opleidingsbeleid van de school uit en het professionaliseringsbeleid van startende collega’s voor zover dat samenhangt met het opleidingsbeleid; · draagt mede zorg voor de evaluatie en kwaliteitszorg van de begeleiding van de stagiairs zijinstromers en starters. Werkzaamheden als docent 1. Stimuleert de leerlingen tot het leren leren door: · het gebruiken van opdrachten die de leerlingen stimuleren om zelf invulling te geven aan hun leerproces; · het aandragen van problemen die stimuleren tot het zelf verzamelen en toepassen van kennis; · het, op basis van de reacties van leerlingen, komen tot realisatie van leerdoelen; · het laten werken van leerlingen naar hun mogelijkheden; · het bewust inspelen op verschillen in motivatie en capaciteiten van leerlingen; · het adequaat bijsturen van een groep die onvoldoende taakgericht is; het, ook bij moeilijke groepen, hanteren van werkvormen waardoor leerlingen leren samen te werken; · het in groepen bespreekbaar maken van de effecten van het gedrag van de leerlingen; · het laten reguleren van het eigen groepsgedrag van leerlingen. 2. Speelt in op de leefwereld van leerlingen in verschillende leeftijdsgroepen in de verschillend onderwijsvormen en begeleidt leerlingen met meervoudige ontwikkelingsprobemen en met verschillende culturele achtergronden door: · het aanspreken en stimuleren van leerlingen op een bij hun leefwereld passende manier; · het aanpassen van het taalgebruik aan het taal-ontwikkelingsniveau van de leeftijdsgroepen; · het zonodig inschakelen van een specialist. 3. levert een bijdrage aan de ontwikkeling van periodeplannen en de afstemming van lessen binnen het eigen team of de vaksectie door: · het jaarlijks uitwisselen in het team van evaluatieverslagen en het komen tot voorstellen voor aanpassing van het leerplan; · het bijhouden van het ontwerpen van opleidingsprogramma's, rekening houdend met de mogelijkheid tot individuele keuzen; · het vaststellen van tussentijdse leerdoelen per periode of lessenserie; · het doen van programmavoorstellen waardoor leerlingen makkelijker de overstap kunnen maken naar het vervolgonderwijs; · het systematisch inventariseren welke problemen leerlingen ervaren bij de overgang van voorafgaand naar vervolgonderwijs en het komen met voorstellen hoe die te verminderen. 4. initieert, in overleg met de leiding, structurele contacten die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen door: · het voeren van gesprekken met de ouders van de leerlingen over resultaten; · het afstemmen van het eigen woordgebruik op de gesprekspartners door rekening te houden met hun opleidingsniveau en/of culturele achtergrond; · het inventariseren van knelpunten in de externe hulpverlening en het komen met oplossingsvoorstellen; · het met hulpverleners en ouders bespreken van problemen met een leerling, het doorverwijzen naar hulpverleningsinstanties en het regelen van begeleiding, opvang en plaatsing; · het leveren van een bijdrage aan voorlichtende activiteiten via manifestaties of een schoolkrant. 5. Neemt initiatieven die structureel bijdragen aan de samenwerking binnen de scholengemeenschap en aan de samenwerking met andere onderwijsinstellingen door: · het actief deelnemen aan scholengemeenschapoverstijgende activiteiten; · het nemen van initiatieven om andere docenten binnen de scholengemeenschap te betrekken bij scholengemeenschapoverstijgende activiteiten; · het initiëren van overleg en samenwerking tussen docenten binnen de scholengemeenschap; · het sturing geven aan activiteiten/onderwijsprojecten. Speelruimte - de docent legt verantwoording af aan de daartoe aangewezen leidinggevende over het stimuleren van de leerlingen/studenten/startende collega's tot leren leren, het realiseren van de leerdoelen, de ontwikkeling van het curriculum en het coachen van docenten; - de docent verricht werkzaamheden binnen onderwijs wet- en regelgeving, eindtermen en leerdoelen en beleidslijnen van de school; - de docent neemt beslissingen bij het stimuleren van het leerproces van de leerlingen/studenten, het inspelen op de leefwereld van meerdere leeftijdsgroepen en het begeleiden van leerlingen met meervoudige ontwikkelingsproblemen en met verschillende culturele achtergronden, de ontwikkeling van het curriculum/ POP/PAP en de afstemming van de onderwijsactiviteiten binnen de eigen school (ten opzichte van de lerarenopleiding) en bij het nemen van initiatieven die structureel bijdragen aan de samenwerking binnen de school en aan de samenwerking met andere onderwijsinstellingen met name de lerarenopleidingen. Kennis en vaardigheden - brede en verdiepte vakinhoudelijke en vakdidactische en pedagogische kennis en vaardigheden; - kennis van verschillende culturele achtergronden en vaardigheid in het omgaan met ouders en leerlingen van verschillende culturele achtergronden; - inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de eigen scholengemeenschap, van de lerarenopleiding, het onderwijsbestel; - kennis en ervaring met coaching en assessment; - inzicht in en kennis van de mogelijkheden van professionaliseringstrajecten voor student, docent en mogelijkheden van hulpverleningsinstanties; - vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden; - communicatieve vaardigheden; - invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; - in staat tot samenwerking; - vaardigheid in het creatief omgaan met en oplossen van problemen; - adviesvaardigheden. Contacten - met ondersteunend personeel om hen aan te sturen; - met studenten en minder ervaren docenten om hen te coachen; - met contactdocenten en de lerarenopleidingen; - met collega-opleidingsdocenten van de eigen organisatie in een netwerk/kenniskring; - met startende docenten om specifieke kennis en vaardigheden over te dragen; - met leerlingen/studenten over studievoortgang en gedrag, om te begeleiden, tot betere studieresultaten te komen, te corrigeren, af te stemmen en te inspireren; - met ouders bij conflicten om te onderhandelen over het behoud van de leerling voor de onderwijsinstelling; - met deskundigen en vertegenwoordigers van de maatschappelijke omgeving over leer- en opvoedingsmoeilijkheden om tot oplossingsrichtingen te komen;

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.