Fandom

Scratchpad

Geosyntetyki w konstrukcjach - pytania na zaliczenie

219,565pages on
this wiki
Add New Page
Discuss this page0 Share

Poniżej zestaw prawdopodobnych pytań na zaliczenie. Pogrubione odpowiedzi są prawdopodobnie prawidłowe. Jesli jesteście pewni jakiejść i jest innaczej niż zaznaczono - zmieniajcie. ( przycisk EDIT na górze)

1. Stop żelaza z węglem oraz ewentualnie z innymi pierwiastkami, zawierający do ok. 2% węgla nazywamy:

a. Stalą

b. Żelazem

c. Obie odpowiedzi są poprawne


2. Na rynek krajów Unii Europejskiej mogą być wprowadzane materiały budowlane posiadające:

a. Znak CC

b. Znak budowlany B (stylizowane B)

c. Znak bezpieczeństwa


3. Tworzywa polimeryczne dzielimy na cztery podstawowe grupy

a. Sztuczne, błonotwórcze, włóknotwórcze i elastomery

b. Kleje, duroplasty, termoplasty i włókna

c. Obie odpowiedzi są poprawne

4. Do geotekstyliów przepuszczalnych zaliczamy:

a. Geowłókniny, geotkaniny i geodzianiny

b. Georuszty, geomembrany i geopianki

c. Geosiatki, geodreny i bentomaty


5. Do nieprzepuszczalnych produktów geosyntetycznych zaliczamy:

a. Geomembrany, geokompozyty i geopianki

b. Systemy geowłókninowe i bentomaty

c. Obie odpowiedzi są poprawne


6. Geowłókniny klejone chemicznie płynnymi środkami wiążącymi otrzymujemy nanosząc lepiszcze na runo metodą:

a. Napawania, natryskiwania i nanoszenia

b. Boczenie, kalandrowanie, zgrzewanie

c. Obie odpowiedzi są poprawne


7. Geosiatki przestrzenne (geokraty) wykonane z zespojonych między sobą (termicznie lub chemicznie) ciągłych i bardzo grubych (wytłaczanych) monofili (geoprętów kwadratowych, prostokątnych lub okrągłych) mogą pełnić w drenażach funkcję:

a. Geordzeni, geoprzekładek i geodystansów

b. Wzmacniającą i ochronną

c. Filtracyjną i przeciwerozyjną


8. Geordzeń obłożony z jednej strony geomembraną a z drugiej geowłókniną i/lub geotkaniną tworzy:

a. System drenażowo uszczelniający

b. System drenażowy

c. Podwójny system uszczelniający z drenażem wewnętrznym


9. Fabrycznie zmontowany geokompozyt o bardzo niskiej przepuszczalności w postaci zmielonego bentonitu sodowego (rzadziej wapniowego) wprowadzonego między geotekstylia przepuszczalne (geowłókniny, geotkaniny) nazywamy:

a. Bentomatą

b. Geomembraną

c. Geomatą


10. Produkty geosyntetyczne zapobiegające niekontrolowanemu wynoszeniu wraz ze strumieniem filtracyjnym części gruntu z ziemnej konstrukcji inżynierskiej pełnią w niej funkcję:

a. Filtracyjną

b. Drenażową

c. Przeciwerozyjną


11. Nauką obejmującą nie tylko podstawowe zagadnienia nauki o materiałach (metalach, ceramice, tworzywach sztucznych i in.), ale także problemy związane z ich wytwarzaniem i przetwarzaniem w celu nadania im pożądanych właściwości użytkowych nazywamy:

a. Materiałoznawstwem

b. Inżynierią materiałową

c. Obie odpowiedzi są poprawne


12. Pierwiastki występujące w układzie okresowym dzieli się na 3 podstawowe grupy:

a. Metale, ceramika i tworzywa sztuczne

b. Niemetale, półmetale i metale

c. Półmetale, spoiwa i kompozyty


13. Zharmonizowane europejskie „specyfikacje techniczne” (wymiennie nazywane „dokumentami doniesienia” lub „ustaleniami technicznymi”), to:

a. Normy projektowania i wykonania konstrukcji budowlanych (EN/EC tzw. Eurokody) oraz Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT)

b. Normy na wyroby budowlane (EN) oraz normy dotyczące badań i klasyfikacji wyrobów budowlanych (EN)

c. Obie odpowiedzi są poprawne


14. Wymagania podstawowe zawarte w dyrektywie o wyrobach budowlanych (DWB) obejmują:

a. Nośność i stateczność (bezpieczeństwo konstrukcji), bezpieczeństwo pożarowe, higienę, zdrowie i środowisko

b. Bezpieczeństwo użytkowania, ochronę przed hałasem, oszczędność energii i izolację cieplną

c. Obie odpowiedzi są poprawne


15. Kontakt bentonitu z płynami (woda, benzyna, ropa, oleje) powoduje jego pęcznienie i wytworzenie:

a. Przesłony w wyniku jednej z trzech polireakcji

b. Przesłony w wyniku związania z geosyntetykami i stwardnienia

c. Słaboprzepuszczalnej dla płynów galaretowatej zawiesiny


16. Ze względu na sposób wykończenia wyróżniamy geomembrany o powierzchni:

a. Obustronnie gładkiej lub chropowatej

b. Przemiennie gładkiej i chropowatej i/lub profilowanej

c. Obie odpowiedzi są poprawne


17. Geodren składa się z geordzenia (geosiatki, geokraty, geomembrany z tłoczonymi kapsułkami) obłożonego (pokrytego) z jednej lub obu stron:

a. Georusztem lub geokomórką

b. Bentomatą i/lub geopianką

c. Geowłókniną i/lub geotkaniną


18. Długi (ciągły), specjalnie ukształtowany geordzeń (o szerokości ok. 0,1 m) owinięty materiałem filtracyjnym (papier, geowłóknina, geotkanina) i wprowadzany specjalnymi maszynami pionowo w grunt nazywamy geodrenem:

a. Skośnym

b. Poziomym

c. Pionowym


19. Układ z włókien multifilowych lub pasm multifili sklejonych bocznie (w formie taśmy) przecinających się pod kątem prostym, gdzie krzyżujące się pasma są połączone termicznie lub chemicznie, tworząc węzły nieprzesuwne nazywamy georusztami:

a. Plecionymi

b. Tkanymi

c. Spajanymi


20. Georuszty mogą być:

a. Dziane, tkane, plecione

b. Tłoczone i spajane

c. Obie odpowiedzi są poprawne


21. Bardzo wytrzymałe (elastyczne lub półsztywne) produkty geosyntetyczne z dużymi otworami (szczelinami) stosowane głównie jako wzmocnienie niestabilnych (słabych) gruntów, skał i składowanych odpadów nazywamy:

a. Geotkaninami

b. Geosiatkami

c. Georusztami


22. Nietkane wyroby tekstylne, wytworzone metodą klejenia (chemicznie lub termicznie) lub mechanicznego łączenia (igłowanie, przeszywanie) luźnego układu (w postaci runka) wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych nazywamy:

a. Geodzianinami

b. Geotkaninami

c. Geowłókninami


23. Zawiesinę pigmentów i obciążników w spoiwie lakierowanym nazywamy:

a. Farbą

b. Szpachlówką

c. Emalią


24. Włóknem w kategoriach pojęć włókienniczych nazywamy ciało o kształcie podłużnym, którego:

a. Grubość nie przekracza 0,1 mm

b. I długość nie jest mniejsza niż 10 mm

c. Obie odpowiedzi są poprawne


25. Tworzywa, które miękną wskutek podwyższenia temperatury i stają się plastyczne, a po ochłodzeniu ponownie twardnieją nazywamy:

a. Duroplastami

b. Plastyfikatorami

c. Termoplastami (plastomerami)


26. W celu wyeliminowania elektryzowania się wyrobów z tworzyw sztucznych wprowadza się do nich substancje zwane:

a. Antypirenami

b. Luminoforami

c. Antystatykami


27. W procesach związanych z wytwarzaniem wyrobów z tworzyw polimeryczny wprowadza się następujące składniki dodatkowe:

a. Napełniacze, stabilizatory i plastyfikatory

b. Nośniki, antypiryny, antystatyki i porofory

c. Obie odpowiedzi są poprawne


28. Jeżeli głównym produktem rozpadu polimeru nie jest monomer, lecz inne substancje gazowe lub ciekłe, to taki proces nasi nazwę:

a. Degradacji

b. Depolimeryzacji

c. Destrukcji


29. Rozróżnia się polimery o cząstkach:

a. Liniowych i liniowych rozgałęzionych

b. Liniowych rozgałęzionych i usieciowionych

c. Obie odpowiedzi są poprawne


30. Do podstawowych typów polireakcji zaliczamy:

a. Polimeryzację i polikondensację

b. Polimeryzację i poliaddycję

c. Obie odpowiedzi są poprawne


31. Związki wielkocząsteczkowe zbudowane z regularnie lub nieregularnie powtarzających się ugrupowań atomów o jednakowej strukturze nazywamy:

a. Merami

b. Polipropylenami

c. Polimerami


32. Rozróżnia się stal w postaci:

a. Lanej, kutej i walcowanej

b. Kutej, ciągnionej i walcowanej

c. Obie odpowiedzi są poprawne


33. Do metali nieżelaznych należą:

a. Kobalt, nikiel, moliblend, wolfran, niob, baryl

b. Złoto, srebro, platyna, pallad, osm, iryd

c. Obie odpowiedzi są poprawne


34. Do podstawowych grup materiałów inżynierskich tradycyjnie są zaliczane:

a. Polimery, metale i ich stopy

b. Materiały ceramiczne i kompozyty

c. Obie odpowiedzi są poprawne


35. Certyfikaty zgodności wydaje:

a. Polski Komitet Normalizacyjny

b. Jednostka akredytowana i niezależna od producenta

c. Producent


36. Produkty geosyntetyczne dzielimy na:

a. Szczelne, wytrzymałe i porowate

b. Przepuszczalne i nieprzepuszczalne

c. Obie odpowiedzi są poprawne


37. Odwrotną reakcją do polimeryzacji polegającą na termicznyn rozkładzie związku wielkocząsteczkowego do postaci czystego monomeru nazywamy:

a. Degradacją

b. Depolimeryzacją

c. Destrukcją


38. Proces łączenia wielu cząstek monomeru wskutek przemieszczania (przeskoku) ruchliwego atomu, któremu nie towarzyszy wydzielanie produktów ubocznych nazywamy:

a. Polimeryzacją

b. Poliaddycją

c. Polikondensacją


39. Produkty geosyntetyczne zapobiegające niszczeniu brzegów lub skarp przez wtłaczającę się falę i wpływy powierzchniowe wód opadowych, w tym także przez erozję wietrzną, pełnią funkcję:

a. Ochronną

b. Przeciwerozyjną

c. Separacyjną


40. Geokompozyty nieprzepuszczalne dzielą się na:

a. Geosiatki i geodreny

b. Bentomaty i geomembrany

c. Geopianki i georuszty


41. Cienki, gięty i ciągły, nieprzezroczysty (skutek napełnienia) i zasadniczo nieprzepuszczalny dla substancji płynnych i gazowych, syntetyczny w postaci wstęg lub arkuszy, złożony z jednej lub kilku warstw, o łącznej grubości powyżej 0,5 mm nazywamy:

a. Folią

b. Geomembraną

c. Bentomatą


42. Trójwymiarową, wielokomórkową i przepuszczalną strukturę w formie plastra miodu, wytworzoną z pasków geowłóknin, georusztów lub geomembran (pełnych lub perforowanych) połączonych przemiennie (spojonych termicznie lub chemicznie) nazywamy:

a. Geopianką

b. Systemem geokomórkowym

c. Bentomatą


43. Geowłókniny igłowane powstają w wyniku przekłuwania runa igłami

a. Z nitką

b. Z nacięciami (zadziorami)

c. Gładkimi


44. Geotekstylia przepuszczalne łączone mechanicznie to geowłókniny:

a. Tłoczone, kalandrowane i zgrzewane

b. Igłowane, przeszywane i igłowano-wykurczane

c. Klejone stałymi i płynnymi substancjami wiążącymi


45. Wyrób o odpowiednim splocie (płóciennym, skośnym, atlasowym itp.) zbudowany z dwóch układów włókien (tasiemek monofilowych lub multifilowych) krzyżujących się pod kątem prostym nazywamy:

a. Geowłókniną

b. Geotkaniną

c. Geodzianiną


46. Techniki zgrzewania tworzyw sztucznych możemy zastosować w przypadku łączenia:

a. duroplastów

b. termoplastów

c. kopolimerów


47. Do łączenia tworzyw sztucznych stosowane są następujące techniki łączenia :

a. klejenie, spawanie i zgrzewanie

b. lutowanie i lutospawanie

c. obie poprawne

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random wikia