FANDOM


Poniżej zestaw prawdopodobnych pytań na zaliczenie. Pogrubione odpowiedzi są prawdopodobnie prawidłowe. Jesli jesteście pewni jakiejść i jest innaczej niż zaznaczono - zmieniajcie. ( przycisk EDIT na górze)

1. Stop żelaza z węglem oraz ewentualnie z innymi pierwiastkami, zawierający do ok. 2% węgla nazywamy:

a. Stalą

b. Żelazem

c. Obie odpowiedzi są poprawne


2. Na rynek krajów Unii Europejskiej mogą być wprowadzane materiały budowlane posiadające:

a. Znak CC

b. Znak budowlany B (stylizowane B)

c. Znak bezpieczeństwa


3. Tworzywa polimeryczne dzielimy na cztery podstawowe grupy

a. Sztuczne, błonotwórcze, włóknotwórcze i elastomery

b. Kleje, duroplasty, termoplasty i włókna

c. Obie odpowiedzi są poprawne

4. Do geotekstyliów przepuszczalnych zaliczamy:

a. Geowłókniny, geotkaniny i geodzianiny

b. Georuszty, geomembrany i geopianki

c. Geosiatki, geodreny i bentomaty


5. Do nieprzepuszczalnych produktów geosyntetycznych zaliczamy:

a. Geomembrany, geokompozyty i geopianki

b. Systemy geowłókninowe i bentomaty

c. Obie odpowiedzi są poprawne


6. Geowłókniny klejone chemicznie płynnymi środkami wiążącymi otrzymujemy nanosząc lepiszcze na runo metodą:

a. Napawania, natryskiwania i nanoszenia

b. Boczenie, kalandrowanie, zgrzewanie

c. Obie odpowiedzi są poprawne


7. Geosiatki przestrzenne (geokraty) wykonane z zespojonych między sobą (termicznie lub chemicznie) ciągłych i bardzo grubych (wytłaczanych) monofili (geoprętów kwadratowych, prostokątnych lub okrągłych) mogą pełnić w drenażach funkcję:

a. Geordzeni, geoprzekładek i geodystansów

b. Wzmacniającą i ochronną

c. Filtracyjną i przeciwerozyjną


8. Geordzeń obłożony z jednej strony geomembraną a z drugiej geowłókniną i/lub geotkaniną tworzy:

a. System drenażowo uszczelniający

b. System drenażowy

c. Podwójny system uszczelniający z drenażem wewnętrznym


9. Fabrycznie zmontowany geokompozyt o bardzo niskiej przepuszczalności w postaci zmielonego bentonitu sodowego (rzadziej wapniowego) wprowadzonego między geotekstylia przepuszczalne (geowłókniny, geotkaniny) nazywamy:

a. Bentomatą

b. Geomembraną

c. Geomatą


10. Produkty geosyntetyczne zapobiegające niekontrolowanemu wynoszeniu wraz ze strumieniem filtracyjnym części gruntu z ziemnej konstrukcji inżynierskiej pełnią w niej funkcję:

a. Filtracyjną

b. Drenażową

c. Przeciwerozyjną


11. Nauką obejmującą nie tylko podstawowe zagadnienia nauki o materiałach (metalach, ceramice, tworzywach sztucznych i in.), ale także problemy związane z ich wytwarzaniem i przetwarzaniem w celu nadania im pożądanych właściwości użytkowych nazywamy:

a. Materiałoznawstwem

b. Inżynierią materiałową

c. Obie odpowiedzi są poprawne


12. Pierwiastki występujące w układzie okresowym dzieli się na 3 podstawowe grupy:

a. Metale, ceramika i tworzywa sztuczne

b. Niemetale, półmetale i metale

c. Półmetale, spoiwa i kompozyty


13. Zharmonizowane europejskie „specyfikacje techniczne” (wymiennie nazywane „dokumentami doniesienia” lub „ustaleniami technicznymi”), to:

a. Normy projektowania i wykonania konstrukcji budowlanych (EN/EC tzw. Eurokody) oraz Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT)

b. Normy na wyroby budowlane (EN) oraz normy dotyczące badań i klasyfikacji wyrobów budowlanych (EN)

c. Obie odpowiedzi są poprawne


14. Wymagania podstawowe zawarte w dyrektywie o wyrobach budowlanych (DWB) obejmują:

a. Nośność i stateczność (bezpieczeństwo konstrukcji), bezpieczeństwo pożarowe, higienę, zdrowie i środowisko

b. Bezpieczeństwo użytkowania, ochronę przed hałasem, oszczędność energii i izolację cieplną

c. Obie odpowiedzi są poprawne


15. Kontakt bentonitu z płynami (woda, benzyna, ropa, oleje) powoduje jego pęcznienie i wytworzenie:

a. Przesłony w wyniku jednej z trzech polireakcji

b. Przesłony w wyniku związania z geosyntetykami i stwardnienia

c. Słaboprzepuszczalnej dla płynów galaretowatej zawiesiny


16. Ze względu na sposób wykończenia wyróżniamy geomembrany o powierzchni:

a. Obustronnie gładkiej lub chropowatej

b. Przemiennie gładkiej i chropowatej i/lub profilowanej

c. Obie odpowiedzi są poprawne


17. Geodren składa się z geordzenia (geosiatki, geokraty, geomembrany z tłoczonymi kapsułkami) obłożonego (pokrytego) z jednej lub obu stron:

a. Georusztem lub geokomórką

b. Bentomatą i/lub geopianką

c. Geowłókniną i/lub geotkaniną


18. Długi (ciągły), specjalnie ukształtowany geordzeń (o szerokości ok. 0,1 m) owinięty materiałem filtracyjnym (papier, geowłóknina, geotkanina) i wprowadzany specjalnymi maszynami pionowo w grunt nazywamy geodrenem:

a. Skośnym

b. Poziomym

c. Pionowym


19. Układ z włókien multifilowych lub pasm multifili sklejonych bocznie (w formie taśmy) przecinających się pod kątem prostym, gdzie krzyżujące się pasma są połączone termicznie lub chemicznie, tworząc węzły nieprzesuwne nazywamy georusztami:

a. Plecionymi

b. Tkanymi

c. Spajanymi


20. Georuszty mogą być:

a. Dziane, tkane, plecione

b. Tłoczone i spajane

c. Obie odpowiedzi są poprawne


21. Bardzo wytrzymałe (elastyczne lub półsztywne) produkty geosyntetyczne z dużymi otworami (szczelinami) stosowane głównie jako wzmocnienie niestabilnych (słabych) gruntów, skał i składowanych odpadów nazywamy:

a. Geotkaninami

b. Geosiatkami

c. Georusztami


22. Nietkane wyroby tekstylne, wytworzone metodą klejenia (chemicznie lub termicznie) lub mechanicznego łączenia (igłowanie, przeszywanie) luźnego układu (w postaci runka) wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych nazywamy:

a. Geodzianinami

b. Geotkaninami

c. Geowłókninami


23. Zawiesinę pigmentów i obciążników w spoiwie lakierowanym nazywamy:

a. Farbą

b. Szpachlówką

c. Emalią


24. Włóknem w kategoriach pojęć włókienniczych nazywamy ciało o kształcie podłużnym, którego:

a. Grubość nie przekracza 0,1 mm

b. I długość nie jest mniejsza niż 10 mm

c. Obie odpowiedzi są poprawne


25. Tworzywa, które miękną wskutek podwyższenia temperatury i stają się plastyczne, a po ochłodzeniu ponownie twardnieją nazywamy:

a. Duroplastami

b. Plastyfikatorami

c. Termoplastami (plastomerami)


26. W celu wyeliminowania elektryzowania się wyrobów z tworzyw sztucznych wprowadza się do nich substancje zwane:

a. Antypirenami

b. Luminoforami

c. Antystatykami


27. W procesach związanych z wytwarzaniem wyrobów z tworzyw polimeryczny wprowadza się następujące składniki dodatkowe:

a. Napełniacze, stabilizatory i plastyfikatory

b. Nośniki, antypiryny, antystatyki i porofory

c. Obie odpowiedzi są poprawne


28. Jeżeli głównym produktem rozpadu polimeru nie jest monomer, lecz inne substancje gazowe lub ciekłe, to taki proces nasi nazwę:

a. Degradacji

b. Depolimeryzacji

c. Destrukcji


29. Rozróżnia się polimery o cząstkach:

a. Liniowych i liniowych rozgałęzionych

b. Liniowych rozgałęzionych i usieciowionych

c. Obie odpowiedzi są poprawne


30. Do podstawowych typów polireakcji zaliczamy:

a. Polimeryzację i polikondensację

b. Polimeryzację i poliaddycję

c. Obie odpowiedzi są poprawne


31. Związki wielkocząsteczkowe zbudowane z regularnie lub nieregularnie powtarzających się ugrupowań atomów o jednakowej strukturze nazywamy:

a. Merami

b. Polipropylenami

c. Polimerami


32. Rozróżnia się stal w postaci:

a. Lanej, kutej i walcowanej

b. Kutej, ciągnionej i walcowanej

c. Obie odpowiedzi są poprawne


33. Do metali nieżelaznych należą:

a. Kobalt, nikiel, moliblend, wolfran, niob, baryl

b. Złoto, srebro, platyna, pallad, osm, iryd

c. Obie odpowiedzi są poprawne


34. Do podstawowych grup materiałów inżynierskich tradycyjnie są zaliczane:

a. Polimery, metale i ich stopy

b. Materiały ceramiczne i kompozyty

c. Obie odpowiedzi są poprawne


35. Certyfikaty zgodności wydaje:

a. Polski Komitet Normalizacyjny

b. Jednostka akredytowana i niezależna od producenta

c. Producent


36. Produkty geosyntetyczne dzielimy na:

a. Szczelne, wytrzymałe i porowate

b. Przepuszczalne i nieprzepuszczalne

c. Obie odpowiedzi są poprawne


37. Odwrotną reakcją do polimeryzacji polegającą na termicznyn rozkładzie związku wielkocząsteczkowego do postaci czystego monomeru nazywamy:

a. Degradacją

b. Depolimeryzacją

c. Destrukcją


38. Proces łączenia wielu cząstek monomeru wskutek przemieszczania (przeskoku) ruchliwego atomu, któremu nie towarzyszy wydzielanie produktów ubocznych nazywamy:

a. Polimeryzacją

b. Poliaddycją

c. Polikondensacją


39. Produkty geosyntetyczne zapobiegające niszczeniu brzegów lub skarp przez wtłaczającę się falę i wpływy powierzchniowe wód opadowych, w tym także przez erozję wietrzną, pełnią funkcję:

a. Ochronną

b. Przeciwerozyjną

c. Separacyjną


40. Geokompozyty nieprzepuszczalne dzielą się na:

a. Geosiatki i geodreny

b. Bentomaty i geomembrany

c. Geopianki i georuszty


41. Cienki, gięty i ciągły, nieprzezroczysty (skutek napełnienia) i zasadniczo nieprzepuszczalny dla substancji płynnych i gazowych, syntetyczny w postaci wstęg lub arkuszy, złożony z jednej lub kilku warstw, o łącznej grubości powyżej 0,5 mm nazywamy:

a. Folią

b. Geomembraną

c. Bentomatą


42. Trójwymiarową, wielokomórkową i przepuszczalną strukturę w formie plastra miodu, wytworzoną z pasków geowłóknin, georusztów lub geomembran (pełnych lub perforowanych) połączonych przemiennie (spojonych termicznie lub chemicznie) nazywamy:

a. Geopianką

b. Systemem geokomórkowym

c. Bentomatą


43. Geowłókniny igłowane powstają w wyniku przekłuwania runa igłami

a. Z nitką

b. Z nacięciami (zadziorami)

c. Gładkimi


44. Geotekstylia przepuszczalne łączone mechanicznie to geowłókniny:

a. Tłoczone, kalandrowane i zgrzewane

b. Igłowane, przeszywane i igłowano-wykurczane

c. Klejone stałymi i płynnymi substancjami wiążącymi


45. Wyrób o odpowiednim splocie (płóciennym, skośnym, atlasowym itp.) zbudowany z dwóch układów włókien (tasiemek monofilowych lub multifilowych) krzyżujących się pod kątem prostym nazywamy:

a. Geowłókniną

b. Geotkaniną

c. Geodzianiną


46. Techniki zgrzewania tworzyw sztucznych możemy zastosować w przypadku łączenia:

a. duroplastów

b. termoplastów

c. kopolimerów


47. Do łączenia tworzyw sztucznych stosowane są następujące techniki łączenia :

a. klejenie, spawanie i zgrzewanie

b. lutowanie i lutospawanie

c. obie poprawne

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.