FANDOM


Wykaz tematów do samodzielnego opracowania przez uczniów

1. Ułóż plan ewakuacji w przypadku ulatniania się gazu w Twoim domu.

2. Odpowiedz na pytanie, czy i w jakim stopniu są przestrzegane zasady międzynarodowego prawa humanitarnego (swoje rozważania poprzyj przykładami konkretnych wydarzeń polityczno-militarnych, które miały miejsce w latach 2003— 2004).

3. Jak ustrzec się kradzieży, podróżując zbiorowymi środkami transportu?

4. Opracuj plan postępowania i ewakuacji w przypadku powodzi w miejscu swojego pobytu.

5. „Trucizny w naszym życiu -jak ich unikać?" - opracuj zagadnienie w formie referatu.

6. Opisz sposoby umożliwiające zerwanie z nikotynizmem.

7. Scharakteryzuj najnowsze osiągnięcia medycyny w zakresie materiałów opatrunkowych.

8. Udzielanie doraźnej pomocy w przypadku wstrząsu pourazowego.

9. „Opieka nad chorym w domu" - rozwiń temat w oparciu o wywiad przeprowadzony z pracownikiem socjalnym, siostrą PCK lub wolontariuszem hospicjum.

10. Zaproponuj swój zestaw do udzielania pierwszej pomocy. Opisz skład zestawu oraz podaj zastosowanie zgromadzonych środków (w opisie nie należy uwzględniać leków).

11. Ułóż instrukcję ochrony przeciwpożarowej domu, w którym mieszkasz.

12. Oceń przestrzeganie zasad ochrony przeciwpożarowej w Twojej szkole (w oparciu o konkretne przykłady).

13. Opracuj plan postępowania i ewakuacji w przypadku pożaru w Twoim miejscu zamieszkania.

14. Jak bezpiecznie dojeżdżać do szkoły i wracać do domu?

15. Jak postępuję, aby chronić moje miejsce zamieszkania przed zagrożeniami?

16. „Jak chronić się przed szkodliwym działaniem hałasu i promieniowania?" - omów temat, wykorzystując samodzielnie zgromadzone informacje.

17. Wykorzystując materiały prasowe z lat 2002-2003, napisz referat na temat zarządzania kryzysowego.

18. Wskaż źródła potencjalnych zagrożeń zdrowia i życia mieszkańców wybranego obszaru (gmina, powiat, województwo).

19. Omów potencjalne zagrożenia ekologiczne na wybranym obszarze naszego państwa.

20. Wykonaj model sprzętu polskich wojsk lądowych (z opisem).

21. Wykonaj model sprzętu lotnictwa polskiego (z opisem).

22. Wykonaj model sprzętu polskiej marynarki wojennej (z opisem).

23. Napisz recenzję wybranego artykułu o problematyce obronnej (należy dołączyć ksero-kopię artykułu).

24. Projekt pomocy dydaktycznej do zajęć z wybranego tematu PO.

25. Napisz sprawozdanie ze spotkania z osobą zawodowo zajmującą się sprawami obronności.

26. Opracuj nagranie magnetowidowe poruszające wybrany problem z PO.

27. Opracuj w formie nagrania dźwiękowego wybrany temat z przysposobienia obronnego.

28. Wyjaśnij, jak należy postępować, aby unikać stresu.

29. Opracuj temat „Nowe zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi: bioterroryzm!".

30. Zaprojektuj hasło lub plakat unaoczniające ekologiczne zagrożenia w Twoim miejscu za-mieszkania (dodatkowo należy umiejscowić i szczegółowo opisać istniejące niebezpieczeństwo).

31. Jakie działania zapobiegające powiększaniu się dziury ozonowej może podjąć każdy z nas?

32. W jaki sposób należy postępować w przypadku zagrożenia napadem rozbójniczym? Podaj różne propozycje reakcji obronnych.

33. Wykorzystując materiały z prasy lokalnej, opisz przyczyny i skutki pożarów, które miały ostatnio miejsce w Twoim rejonie zamieszkania.

34. Omów przyczyny i skutki katastrof, które miały miejsce w Polsce w ostatnich latach. W referacie wykorzystaj materiały prasowe.

35. Scharakteryzuj przyczyny i skutki awarii oraz skażeń toksycznymi środkami przemysłowymi (wykorzystaj w tym celu informacje znalezione w prasie).

36. Przeprowadź wywiad z lekarzem na temat chorób współczesnej cywilizacji.

37. Przeprowadź wywiad z pracownikiem Państwowej Straży Pożarnej na temat profilaktyki przeciwpożarowej.

38. Przeprowadź wywiad z pracownikiem samorządu (gminy, zajmującym się tzw. zarządzaniem kryzysowym.

39. Przeprowadź wywiad z pracownikiem Wojskowej Komendy Uzupełnień na temat poboru do wojska.

40. Przeprowadź wywiad z pracownikiem Wojskowej Komendy Uzupełnień na temat świadczeń rzeczowych.

41. Napisz recenzję na temat wybranego numeru czasopisma zajmującego się problematyką obronną (należy dołączyć materiał źródłowy).

42. Napisz recenzję wybranej audycji radiowej związanej z tematyką zająć PO (należy dołączyć nagraną treść audycji).

43. Przeprowadź wywiad z lekarzem na temat medycyny katastrof.

44. Napisz projekt testu sprawdzającego z wybranego przez siebie tematu przysposobienia obronnego (minimum 30 pytań i odpowiedzi oraz opis warunków zaliczenia).

45. Zaprojektuj grę symulacyjną z problematyki obronnej, którą będzie można wykorzystać na zajęciach w szkole.

46. Wykonaj pomoc dydaktyczną do zajęć z wybranego tematu.

47. Opracuj temat „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej o problemach obronności".

48. Napisz recenzję wybranej audycji telewizyjnej związanej z tematyką zajęć (należy dołączyć nagraną treść audycji).

49. Własna propozycja zadania semestralnego po uzgodnieniu z nauczycielem do 29.09. b.r.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.