FANDOM


De Kamer van Koophandel (KvK) is een instelling van en voor het bedrijfsleven, die tracht bij te dragen aan een open ondernemingsklimaat.

Geschiedenis

Al voor 1800 bestonden er colleges en comités die de gezamenlijke belangen van de kooplieden en fabrikanten behartigden. Deze kwamen voort uit de middeleeuwse gilden.

In 1803 werd in Rotterdam, onder druk van het Franse bestuur, de eerste Kamer van Koophandel geopend.

In 1815 legde Koning Willem I de positie van de Kamers van koophandel en fabryken vast in een Koninklijk besluit. Deze kamers van koophandel hadden oorspronkelijk slechts een adviserende taak en waren financieel afhankelijk van de gemeenten.

In Nederland werden de Kamers in 1920 onafhankelijk van de gemeenten en werden ze georganiseerd in 36 regionale kamers. In 1921 kregen ze hun belangrijke openbare administratieve taak, toen de Handelsregisterwet werd ingevoerd.

Door fusies is het aantal Kamers van Koophandel in Nederland teruggelopen tot 21.

Situatie in Nederland

In Nederland zijn 21 regionale Kamers van Koophandels gevestigd. Daarnaast zijn er internationale kamers van koophandel, die het internationaal handelsverkeer of de belangen van Nederlandse ondernemingen in het buitenland bevorderen.

Het instituut Kamer van Koophandel en Fabrieken wordt ondersteund door de Handelsregisterwet van 8 februari 1996.

De algemene activiteiten worden betaald uit de verplichte bijdragen voor inschrijving in het handelsregister. Voor rechtstreeks verleende diensten worden de kosten in rekening gebracht.

De Sociaal-Economische Raad bepaalt welke regionale ondernemers-, werkgevers- en werknemersorganisaties de bestuursleden van de een regionale Kamer van Koophandel mogen benoemen.

Het Ministerie van Economische Zaken houdt toezicht op de uitvoering van de taken van de Kamer van Koophandel.

Doel en activiteiten

De Nederlandse Kamers van Koophandel houden zich bezig met:

  • Het beheren van de wettelijke registers van bedrijven en instellingen met rechtspersoonlijkheid (het handelsregister).
  • Het voeren van toezicht op bedrijven waar wettelijke eisen van vakbekwaamheid voor bestaan (uitvoering Vestigingswet).
  • Het geven van voorlichting, bijvoorbeeld aan startende ondernemers of op het gebied van import en export.
  • Het behartigen van de belangen van het bedrijfsleven in brede zin, bijvoorbeeld, door het adviseren van de overheid.

Iedere in Nederland gevestigde rechtspersoon moet ingeschreven zijn in het handelsregister. Uitgezonderd zijn ondernemingen die toebehoren aan een publiekrechtelijk lichaam, zoals overheidsinstellingen, ondernemingen die alleen werkzaam zijn in de landbouw of de visserij, ondernemingen waar alleen maar straathandel wordt uitgevoerd zoals venters en mensen met een vrij beroep tenzij het vrije beroep bedrijfsmatig wordt uitgevoerd.

De Nederlandse wet verplicht alle besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen ieder boekjaar een financieel verslag, een jaarrekening, te deponeren bij de Kamer. Ongeveer 700.000 bedrijven moeten jaarlijks verplicht hun financiële gegevens bij de Kamers inleveren.

Er wordt door Nederlandse bedrijven veel kritiek geuit op de hoge kosten van verplichte inschrijving. Er wordt aangedrongen om een splitsing van de taken van de Kamer: de verplichte inschrijving aan de ene kant en de andere bovengenoemde taken aan de andere kant. Veel ondernemens vinden namelijk dat taken zoals het geven van voorlichting enz. niet onevenredig behoren te worden belast op het bedrijfsleven via de verplichte inschrijvingspremie, maar het zou behoren tot een algemene overheidstaak.

Organisatie

Op 2000 werknemers hebben de 21 Kamers van Koophandel 842 bestuurders. Bij elkaar kosten de Kamers van Koophandel de Nederlandse ondernemers zo'n 137 miljoen euro per jaar. Om deze reden maakte staatssecretaris van Economische Zaken Van Gennip op 31 augustus 2005 bekend de registratie van ondernemingen en de voorlichting te willen centraliseren, en het aantal regionale kamers van koophandel terug te brengen. Hiermee zou efficiënter gewerkt kunnen worden.

Externe links

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.