FANDOM

Ustawa Konstytucyjna Republiki Kankadu


Ustawa Konstytucyjna Republiki Kankadu
z dnia 1 sierpnia 1812 roku
Publikator: Dziennik Praw Republiki Kankadu Tom I, nr 1

Rozdział I - STOSUNKI POLITYCZNE

Art. 1
Władza zwierzchnia w Republice Kankadu należy do Narodu.

Art. 2
Ustawa konstytucyjna oznacza sposób i prawidła sprawowania władzy najwyższej.

Art. 3
Zakres ustawodawstwa państwowego obejmuje stanowienie wszelkich praw w dziedzinach przyznanych organom władzy przez Naród w niniejszej ustawie.

Rozdział II - WŁADZA PRAWODAWCZA

Art. 4
Wszelka niżej w tym rozdziale przyznana władza przysługuje Parlamentowi Republiki Kankadu, który na dwie izby dzielić się będzie: na Zgromadzenie Narodowe i na Zgromadzenie Lordów.


Art. 5
Naród stanowi prawo poprzez swych przedstawicieli, którzy są reprezentantami wszystkich obywateli, a nie tylko tych, którzy ich wybrali.


Art. 6
W skład Zgromadzenia Narodowego wchodzą członkowie dobrowolnie wybierani przez ludność poszczególnych stanów.


Art. 7
Manadty przypadające na każdy stan oblicza się odpowiednio do liczby ludności, ale każdy stan musi mieć przynajmniej jednego przedstawiciela.


Art. 8
Spisy ludności i obliczenia liczby mandatów dla poszczególnych stanów przeprowadzane będą co dziesięć lat w sposób ustalony ustawą.


Art. 9
W Zgromadzeniu Narodowym prezyduje przewodniczący wybrany z jego łona przez czonków izby.


Art. 10
Zgromadzenie Narodowe jako izba władzy narodowej będzie świątynią prawodawstwa przeto tam najpierw decydowane będą wszystkie projekty.


Art. 11
Gdy projekt przejdzie formalnie opisaną w prawie większością głosów w Zgromadzeniu Narodowym przewodniczący niezwłocznie odsyła ją pod sankcję Zgromadzenia Lordów.


Art. 12
Zgromadzenie Lordów składa się ze stu członków, to jest trzydziestu gubernatorów stanowych, trzydziestu przedstawicieli Narodu, dziesięciu lordów duchownych, dziesięciu lordów prezydenckich, dziesięciu lordów prawa, oraz dziewięciu lordów dziedzicznych i wiceprezydenta.


Art. 13
W Zgromadzeniu Lordów prezyduje wiceprezydent, a pod jego nieobecność przewodniczący wybierany przez Zgromadzenie Lordów z pośród pozostałych członków izby z wyłączeniem przedstawicieli Prezydenta Kankadu.


Art. 14
Zgromadzenie Lordów każdy przesłany przez przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego projekt może odrzucić, wstrzymać, przyjąć z poprawkami, bądź przyjąć w całości opisaną w prawie większością głosów.


Art. 15
Wstrzymanie projektu przez Zgromadzenie Lordów zawiesi prawo do następnej kadencji gdzie ponownie sankcjonowane być musi.


Art. 16
Przyjęcie projektu z poprawkami przez Zgromadzenie Lordów wymusza zwrócenie go do ponownego procedowania przez Zgromadzenie Narodowe.


Art. 17
Zanim projekt, uchwalony przez Parlament, stanie się ustawą, musi być przedłożony prezydentowi Republiki Kankadu.


Art. 18
Prezydent może projekt podpisać nadając moc i świętość prawu lub zwrócić ze swoimi zastrzeżeniami do ponownego procedowania na połączonym posiedzeniu oby izb Parlamentu.


Art. 19
Każdy projekt odrzucony przez Zgromadzenie Lordów prezydent Republiki Kankadu może zwrócić do ponownego procedowania na połączonym posiedzeniu obu izb Parlamentu.


Art. 20
Jeżeli w wyniku ponownych obrad połączone izby Parlamentu wypowiedzą się większością 2/3 głosów swych członków za projektem staje się on ustawą.


Art. 21
Kworum wymagane dla ważności uchwał każdej izby i posiedzień połączonych obu izb wynosi ponad połowę ich członków.


Art. 22
Każdy projekt który w ciągu dwudziestu dni od przedłożenia go prezydentowi nie został przezeń zwrócony, staje się ustawą, tak jakby został podpisany.


Art. 23
Projekty pod obrady Parlamentu wnosić mogą grupy pięćdziesięciu tysięcy obywateli, przedstawiciele Zgromadzenia Narodowego i Zgromadzenia Lordów oraz Gabinet Sekretarzy na zasadach określonych w ustawie.


Art. 24
Parlament ma prawo ustanawiać podatki, cła, daniny i opłaty oraz zaciągać pożyczki w imieniu Republiki Kankadu.


Art. 25
Inicjatywa prawodawcza przysługuje jedynie w zakresie administracji wewnętrznej, ochrony praw i interesów obywateli, określania odpowiedzialności i kar za przestępstwa, regulacji obrotu wewnętrznego i zagranicznego oraz służby wojskowej.

Rozdział III - WŁADZA WYKONAWCZA

Art. 25
Władzę wykonawczą Republiki Kankadu sprawuje w całej rozciągłości Prezydent Republiki Kankadu i wszelka władza wykonawcza lub administracyjna od niego tylko pochodzić może.

Art. 26
Prezydent wybierany jest wraz z wiceprezydentem na okres czterech lat w wyborach powszechnych.

Art. 27
W wypadku usunięcia, śmierci, ustąpienia lub niezdolności prezydenta do pełnienia urzędu do czasu wygaśnięcia niezdolności lub do wyboru nowego prezydenta zastępuje go wiceprezydent.

Art. 27
Prezydent jest głównodowodzącym armii i floty Republiki Kankadu i przysługuje mu prawo mianowania dowódców.

Art. 28
Za radą i zgodą Zgromadzenia Lordów wyrażoną większością 2/3 głosów swych członków prezydent może wypowiadać wojnę, zawierać pokój, podpisywać traktaty i umowy międzynarodowe.

Art. 29
Prezydent wyznacza, a za zgodą Zgromadzenia Lordów mianuje ambasadorów, konsulów i innych pełnomocnych przedstawicieli Republiki Kankadu oraz innych funkcjonariuszy na urzędy wyznaczone ustawą.

Art. 30
Prezydent wydaje dekrety w sprawach dotyczących jego kompetencji.

Art. 31
Prezydent ma prawo nadawania tytułów szlacheckich, jednak bez przywiązywania do nich jakichkolwiek przywilejów.

Art. 32
Prezydentowi przysługuje prawo łaski lub zamiany kary orzeczonej przez sąd.

Art. 33
Prezydent przynajmniej raz do roku kieruje do Parlamentu orędzie o stanie państwa.

Art. 34
W imieniu Prezydenta władzę w zakresie wykonywania ustaw sprawuje Gabinet Sekretarzy na czele z Prezesem Gabinetu.

Art. 35
Gabinet Sekretarzy powoływany jest przez Prezydenta za zgodą Zgromadzenia Narodowego.

Art. 36
Gabinet Sekretarzy składa dymisję na ręce prezydenta, jeśli Zgromadzenia Narodowe większością głosów swych członków uchwali wotum nieufności proponując prezydentowi nominację nowego Prezesa Gabinetu.

Art. 37
Gabinet Sekretarzy składa się najwyżej z dwunastu członków.

Art. 38
Prezydent za zgodą Zgromadzenia Narodowego ma prawo odwoływać i powoływać członków Gabinetu Sekretarzy.

Art. 39
Prezes Gabinetu i Sekretarze mają prawo swobodnego wstępu i prawo zabierania głosu w obu izbach Parlamentu ilekroć tego zarządają.

Art. 40
Prezes Gabinetu i Sekretarze ponoszą odpowiedzialność przed Zgromadzeniem Narodowym.

Art. 41
Zgromadzenie Narodowe większością głosów swych członków może uchwalić wotum nieufności wobec pojedyńczych Sekretarzy.

Art. 42
Gabinet Sekretarzy wydaje postanowienia niezbędne do wykonania ustaw.

Rozdział IV - WŁADZA SĄDOWA

Art. 43
Władzę sądową Republiki Kankadu sprawuje jeden Sąd Najwyższy oraz takie sądy niższe, jakie z biegiem czasu Parlament ustanowi i utworzy.

Art. 44
Zgodnie z niniejszą ustawą władza sądowa jest niepodległa.

Art. 45
Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent na okres czterech lat.

Art. 46
Sąd Najwyższy bada zgodność wszelkich stanowionych praw z przepisami niniejszej ustawy.

Art. 47
Sędziowie z wyjątkiem sędziów Sądu Najwyższego są dożywotni i nie mogą być odwołani, chyba że na wyrok Sądu Najwyższego stwierdzający wykroczenie w urzędzie lub inne przestępstwo.

Art. 48
Żadna sprawa nie może być wniesiona do sądu jeśli nie była najpierw poddana próbie polubownego rozwiązania przed sędzią pokoju, wyjąwszy te, które według ustaw nie ulegają pojednaniu.

Art. 49
Wszystkie wyroki sądów muszą być umotywowane.

Rozdział V - WOLNOŚCI OBYWATELSKIE

Art. 50
Prawo rozciąga swą opiekę zarówno do wszystkich obywateli bez żadnej różnicy stanu i powołania.

Art. 51
Republika Kankadu zapewnia na swoim obszarze pełną ochronę życia, wolności i własności.

Art. 52
Państwo zapewnia obywatelom możność rozwoju ich wartości osobistych oraz wolność sumienia, słowa i zrzeszeń.

Art. 53
Wszystkim obywatelom poręcza się wolność sumienia i wyznania.

Art. 54
Granicą wszystkich wolności jest dobro powszechne obywateli.

Art. 55
Państwo uznaje wszelką własność, czy to osobistą poszczególnych obywateli, czy to zbiorową i zapewnia jej ochronę.

Art. 56
Każdy obywatel ma wolność obrania sobie na obszarze Republiki Kankadu miejsca zamieszkania i pobytu, przesiedlania się i wychodźstwa.

Art. 57
Każdy obywatel ma wolność wyboru zajęcia i zarobkowania oraz przenoszenia swej własności.

Art. 58
Prawo zapewnia swobodę wymiany dóbr i usług oraz zawierania umów.

Art. 59
Nikt nie będzie mógł być zatrzymanym, tylko podług form i w przypadkach prawem oznaczonych.

Rozdział VI - POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 60
Wszelkie zmiany niniejszej ustawy muszą być przyjęte przez Naród w ogólnokrajowym głosowaniu.

Art. 61
Zmiany niniejszej ustawy mogą zgłaszać wyrażoną większością 2/3 głosów swych członków połączone izby Parlamentu.

Art. 62
Niniejsza ustawa ma moc obowiązującą z dniem jej ogłoszenia, względnie - o ile urzeczywistnienie jej poszczególnych postanowień zawisło od wydania odpowiednich praw - z dniem ich wejścia w życie.

Art. 63
Wszystkie prawa i ustawy poprzednicze, przeciwne niniejszej ustawie konstytucyjnej, są zniesione.

Uznawszy w naszym sumieniu, iż niniejsza ustawa odpowiada Naszym ojcowskim zamiarom, ugruntowaniu wolności, pokoju, zgody i jedności tak potrzebnej dla ich swobodnego bytu i do ustalenia szczęśliwości którą im pragniemy zjednać - nadaliśmy i nadajemy im niniejszą ustawę, którą przyjmujemy za siebie i za Naszych następców. Nakazujemy nadto wszystkim władzom publicznym jej wykonanie.

Działo się w Roanoke, dnia 1 sierpnia 1812 roku.

(--) Darius Milton
(--) George Whijland
(--) Gordon Abraham

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.