FANDOM


Kategorie zagrożenia gatunków wg IUCN

Zasady ogólne

Czerwona Lista klasyfikuje rośliny naczyniowe w kategoriach i wg kryteriów zaproponowanych przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i jej Zasobów (IUCN) zgodnie z wytycznymi do stosowania tych kryteriów w skali regionalnej Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional Levels (pdf).

Proces ustalania stopni zagrożenia stosowany jest w odniesieniu do wszystkich populacji określonego gatunku (lub podgatunku) występujących w stanie dzikim w regionie (województwie zachodniopomorskim), w granicach swych naturalnych zasięgów, w okresie po 1500 r. Wyjątek stanowią rośliny pojawiające się przejściowo na granicy swego zasięgu, którym nie udaje się założyć trwałej populacji w regionie (np. kropidło Lachenala ?, tymotka piaskowa ?). Wyjątkiem z kolei branym pod uwagę są archeofity, czyli rośliny, które pojawiły się w regionie poza swoim zasięgiem naturalnym jeszcze przed rokiem 1500, związane z tradycyjnymi formami użytkowania siedlisk, stanowiące element tradycyjnego krajobrazu regionalnego.

Ocena może być uzupełniona opisem jeśli status dynamiczny gatunku jest zróżnicowany w odniesieniu do różnych obszarów lub części populacji (np. gdy jednocześnie występują zanikające lub stabilne populacje naturalne oraz ekspansywne stanowiska antropogeniczne np. jarząb szwedzki, cis pospolity, topola biała).

Gatunek wcześniej wymarły może uzyskać inny status po stwierdzeniu, że w regionie pojawiła się (w sposób naturalny, w wyniku działań konserwatorskich, lub z powodu przypadkowego zawleczenia) żywotna populacja występująca w stanie dzikim.

Kryteria oceny stanu zagrożenia odnoszą się wyłącznie do populacji występujących w województwie. Należy jednak brać pod uwagę stopień rozpowszechnienia i status dynamiczny gatunku poza obszarem analizowanym, w szczególności w odniesieniu do gatunków licznych w sąsiedztwie oraz przy braku jednoznacznych danych na temat dynamiki taksonu w skali regionalnej. W takich wypadkach informacje z sąsiednich regionów stanowić powinny ważny czynnik ułatwiający kategoryzację gatunku.

Przy kategoryzacji gatunku brać należy pod uwagę następujące informacje:

 1. Czy gatunek potrafi skutecznie rozmnażać się i rozprzestrzeniać?
 2. Czy populacje regionalne stanowią część metapopulacji wykraczających poza granice obszaru analizowanego i zasilane są diasporami spoza regionu? Jaki jest stopień zależności od zasilania z zewnątrz?
 3. Czy istnieją odpowiednie siedliska danego gatunku?
 4. Jaki jest stan i perspektywy parametrów środowiskowych wpływających na siedliska gatunku?
 5. Jaki jest status dynamiczny gatunku poza regionem?
 6. Jakiego rodzaju typ rozmieszczenia i organizacji struktury populacji posiada określony takson? Czy przypadkiem jego schemat rozmieszczenia i zasoby wynikają z określonych właściwości biologicznych niezależnych od parametrów środowiska i oddziaływania człowieka?

Kryteria

 1. EX, (ang. extinct) - całkowicie wymarłe, oznaczane znakiem † gatunki co do których nie ma wątpliwości, że wymarły i obecnie NIGDZIE już nie wystepują. Kategoria nie obejmuje roślin kopalnych i innych, które nie występowały w regionie po 1500 roku.
 2. RE, (ang. regionally extinct) - wymarłe regionalnie, oznaczane znakiem † gatunki co do których nie ma wątpliwości, że wymarły i nie występują na Pomorzu Zachodnim, choć zachowały się poza tym regionem. Kategoria nie obejmuje roślin kopalnych i innych, które nie występowały w regionie po 1500 roku.
  np. turzyca wyciągnięta (Carex extensa)
 3. EW (ang. extinct in wild) - wymarłe w stanie dzikim - co oznacza, że pojedyncze okazy, czy nawet populacje mogą żyć jeszcze w hodowlach i ogrodach botanicznych. Zgodnie z kryteriami IUCN kategoria może być stosowana w odniesieniu tylko do gatunków wymarłych w stanie dzikim w całym obszarze swego naturalnego występowania.
 4. CR (ang. critically endangered) - wymierające (krytycznie zagrożone) - najbardziej zagrożone.
 5. EN (ang. endangered) - silnie zagrożone (zagrożone) - przypisuje się im wysokie ryzyko wymarcia w niedalekiej przyszłości
 6. VU (ang. vulnerable) - zagrożone (narażone) - gatunki, które mogą wymrzeć stosunkowo niedługo, choć nie tak szybko jak zagrożone.
 7. NT (ang. near threatened) - bliskie zagrożenia - gatunki nie spełniające obecnie kryteriów właściwych dla zagrożonych lub narażonych, ale które mogą w bliskiej przyszłości znaleźć się wśród ww. kategorii.
 8. LC (ang. least concern) - niezagrożone - gatunki nie budzące żadnych obaw co do perspektyw ich występowania, rozpowszechnione, pospolite oraz ekspansywne.
 9. DD (ang. data deficient) - niedostatek danych - taksony o niemożliwym do określenia stopniu zagrożenia, wymagającym dokładniejszych danych.
 10. NE (ang. not evaluated) - nieokreślone - stopień zagrożenia nie określony według kryteriów IUCN. Należą tu gatunki:
 • hemerofity - rośliny nieposiadające zdziczałej populacji w województwie,
 • kenofity - introdukowane świadomie lub nie po 1500 r. i zdziczałe w obrębie województwa (kryteria IUCN w zasadzie nie odnoszą się do archeofitów, jednak proponuję je uwzględnić),
 • pojawiające się przejściowo i sporadycznie na krańcach swego naturalnego zasięgu (np. kropidło Lachenala, tymotka piaskowa).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.