Fandom

Scratchpad

Metal Fight Beyblade, Digimon and Pokemon/Hyakujuu Sentai Gaoranger vs Super Sentai

212,888pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Discuss this page0

Kyouya Tategami as Kakeru Shishi

Ginga Hagane as Gaku Washio

Kenta Yumiya as Kai Samezu

Benkei Hanawa as Soutarou Ushigome

Madoka Amano as Sae Taiga

Dento as Soukichi Banba

Yuuki as Yuusuke Amamiya

Mimi Tachikawa as Miku Imamura

Junpei Shibayama as Gouki

Dazzle as Daimon Tatsumi

Also on Fandom

Random wikia