FANDOM


Xusep Maria Vaiarri (València 1886-1970), (tamé José María Bayarri), sqritor i poeta valensià.

La ortografia de Vaiarri

En la norma proposà per Vaiarri en 1948, segint en qualsevol qas un'aparent politiqa xeneral de simplifiqasio, se fa us de la ietra V, en qomte de la B, q'es lo que rrealment qorrespon a la fonetiqa de l'apixat.

Se qonserva l'us de la Q en qomte de K, per afinitat iatina.


Ovres

 • Roger de Flor (1925)
 • Foc i flama (1928).
 • El perill catalá (1931).
 • Apolitisasió dels valensians.
 • Romanser de Lourdes.
 • Escarotanereides (1954).
 • Monoleqs i dialeqs.
 • Alfavetisasió dels valensians (1948?-1963?).
Qomemtari:Tot i això l'any 1963, una altre anticatalanista, Josep Maria Bayarri, proposa un sistema ortogràfic diferent que qualifica de fonétiq, rasional i valensianiste i que li permet escriure qansó, siutat, vo per bo, mexe per metge i ñeña per llenya, i acusar els etimòlegs de practicar "l'apsurdisme gráfiq".
 • Bayarri autovïográfiq (1966)
Fraqment:"Ovligà va ser la pròsa per son qaráqter del llivre "El perill Català". Fon un llivre qe-qom diuen del Cid, pero al revés, guañá vatalles: es dir q'este, después de mòrt, i el meu llivre avans de náixer. La qosa fon q'el duqtríu valensiá Iqnasi Villalonga, qe savía de la inminensia de la puvliqasió de "El perill Català" propuqnava, amistosament, la no aparisió del llivre. Les meues raons eren -qom les d'ell- qe Qataluña, q'els catalans no anularíen la nostra personalitat valensiana, i qe mai mos apsorviríen..., pero qe tal cosa no volía dir qe no u intentaven, qe no s'opstinaren en qontumasia punivle, i provar el prurit del proselitisme. Qe tal aqtivitat eqsistía eu demostrava el meu llivre qostituít en gran part per retalls de premsa, i trasqripsions de páxines...Ell, el Sr. Villalonga, tingé qe asentir, vensut -no se si qonvensut- i "El perill Qatalà" guañá la primera vatalla, avans de náixer. La questió qontinúa enqara en el mateix estat; pera qe vinga algun doqte universitari vergoñosament panqatalanoide a esqriure en 1965 "q'el famós "Perill Català" enqontrava fantasmes per tot". I enqara está en xoqunda vixensia!"
 • Versos Profans. En omenatxe a Ruven Dario en son Sentenari Natal 1867-1967 (1967).
 • Istoria de la Esqultura Valensiana (1969).
 • La qinteta epdomadaria (1970).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.